Storitve

Vpis in članarina

Član knjižnice lahko postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo in plača članarino za koledarsko leto po veljavnem ceniku.

Za redne in izredne študente ter podiplomske študente Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je članarina vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto. V knjižnico se lahko včlanite tudi prek spleta

Študentje FIŠ morajo za koriščenje vseh knjižničnih storitev predložiti študentsko izkaznico fakultete. Ostali uporabniki pa si lahko gradivo izposodijo z osebnim dokumentom.

Opozorilo! 

Študentje morajo ob prvem obisku knjižnice prinesti potrdilo o vpisu in osebni dokument. Višino vpisnine, zamudnine, opominov in drugih storitev knjižnice določa veljavni cenik.

Prav tako imate možnost spletnega vpisa v NUK (Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani). Članarino za NUK študentom in zaposlenim na FIŠ poravna fakulteta, ostane vam le strošek izdelave izkaznice (cca. 3,5 eur). 

Spletni vpis

Vsi študenti  Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, ki še niste vpisani v knjižnico FIŠ imate možnost spletnega vpisa. Letna članarina za študente FIŠ je že poravnana ob vpisu na fakulteto. Ob prvem obisku knjižnice pa prinesete potrdilo o vpisu ali veljavno študentsko izkaznico in osebni dokument ter podpišete pristopno izjavo za vpis v knjižnico.

Uporabniško ime in geslo, ki ste si ga določili ob spletnem vpisu, vam omogoča dostop do servisa Moja knjižnica, kjer si lahko predhodno rezervirate najnovejše gradivo iz knjižničnega kataloga FIS, podaljšate rok izposoje ali pa pošljete zahtevek za medknjižnično izposojo, če gradiva ni na voljo v naši knjižnici. Poleg vseh zgoraj navedenih storitev imate tudi možnost (z uporabo istega uporabniškega imena in gesla) oddaljenega dostopa do elektronskih virov (podatkovnih baz člankov, izvlečkov in drugih besedil v polnem formatu (PDF)), ki jih ima knjižnica na voljo.

Prav tako imate vsi študenti in zaposleni na FIŠ možnost brezplačnega spletnega vpisa v NUK (Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani), sami krijete le stroške izkaznice (3,5 EUR).

Izposoja gradiva

Izposodite si lahko do 5 enot knjižničnega gradiva skupaj (več le, če dovoli vodja knjižnice).

GradivoRok izposojePodaljšanje
Knjige in ostalo gradivo
(elektronsko gradivo)
14 delovnih dni1 x 14 delovnih dni, če gradivo ni rezervirano za druge uporabnike in če jim rok izposoje še ni potekel.
Obvezna študijska literatura7 delovnih dniBrez možnosti podaljšanja
Referenčno gradivo ali gradivo namenjeno samo za uporabno v prostorih knjižnice1 delovni danBrez možnosti podaljšanja
Periodika, elektronsko gradivo7 delovnih dniBrez možnosti podaljšanja

Študentom je v knjižnici dostopna vsa temeljna literatura in viri, ki jih potrebujte za svoj študij. Seznam temeljne literature in virov najdete v učnih načrtih ter na spletni povezavi

Gradivo lahko rezervirate ali mu podaljšanje rok izposoje prek telefona (059 075 152) ali elektronske pošte (knjiznica@fis.unm.si) ali servisa Moja knjižnica (glejte navodila) ali prek mobilne aplikacije mCobiss.

Pri uporabi mobilne aplikacije mCobiss si lahko pomagate z video vsebinami prek spletne povezave: 
https://youtube.com/playlist?list=PLeBQsIfZEzUOvJA63wrqoKMWhIddEkCgz

Uporabniki lahko gradivo vračajo osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu / Knjižnica, Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto. V primeru, da član gradiva ne vrne pravočasno, mora plačati stroške zamudnine po veljavnem ceniku.

Izgubljeno ali poškodovano gradivo

Uporabniki morajo poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestiti z enakim ali ustreznim nadomestnim gradivom in ob tem poravnati tudi stroške obdelave gradiva po veljavnem ceniku. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, plačajo odškodnino po veljavnem ceniku.

Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica nima, iz drugih knjižnic v Republiki Sloveniji ali iz tujine s posredovanjem medknjižnične izposoje. Stroški medknjižnične izposoje so zaračunani po ceniku knjižnice, stroški mednarodne medknjižnične izposoje pa so odvisni od vrste storitve in cenika dobavitelja.

Gradivo lahko uporabniki naročijo osebno ali po elektronski pošti (knjiznica@fis.unm.si). Uporabnik se ob oddaji naročila obveže:

  • da bo ob prevzemu gradiva poravnal vse stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo,
  • da bo poravnal vse stroške tudi v primeru, če gradiva ne bo prevzel,
  • da bo gradivo vrnil pravočasno in nepoškodovano. Za prekoračitev izposojevalnega roka zaračunamo zamudnino. V primeru poškodovanja ali izgube gradiva mora naročnik plačati vse nastale stroške.

Gradivo uporabniki prevzamejo osebno. Gradivo, ki ga knjižnica dobi v elektronski obliki (npr. e-članek,…), pa mu pošljemo po elektronski pošti.

Rok izposoje gradiva ter možnost podaljšanja določajo knjižnice, ki gradivo posodijo. Naročila, ki smo ga že posredovali dobavitelju v tujino, ni možno preklicati. Preklic naročila v slovensko knjižnico je možen le v primeru, da knjižnica dobaviteljica še ni odposlala gradiva.

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 059 075 152.

Moja knjižnica

Servis Moje knjižnice uporabnikom omogoča podaljšanje roka izposoje in rezervacijo gradiva, medknjižnično izposojo gradiva, vpogled v izposojeno, rezervirano in drugo gradivo, zgodovino izposoj, dolgove in omejitve v knjižnici, e-obveščanje in druge storitve, ki jih knjižnica nudi svojim uporabnikom. Dostop je mogoč prek spletne strani COBISS+ z izbiro ikone Moja knjižnica ali prek mobilne aplikacije mCobiss.

Pogoj za uporabo storitve je članstvo v Knjižnici FIŠ/FUDŠ, kjer ob vpisu prejme povezavo za nastavitev gesla za vstop v mojo knjižnico. 
Prijavite se:

  • prek spletne strani COBISS+ – Moja knjižnica ali si naložite mobilno aplikacijo mCobiss na svoj mobilni telefon
  • vnesete akronim (FIS) ali ime knjižnice (ki ga izberete iz spustnega seznama);
  • v ustrezni polji vnesete številko članske izkaznice in geslo, ki ste ga izbrali ob vpisu;
  • ter kliknete na ikono VSTOPI.

Če član geslo pozabi, se mora obrniti na knjižnico, da mu ponovno pošlje povezavo za nastavitev gesla ali ga sam spremeni s klikom na pozabljeno geslo pod prijavnem obrazcu. 

Knjižnica FIŠ izdeluje bibliografije v sistemu COBISS zaposlenim na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Za vnos del v sistem COBISS mora avtor prispevek oddati v knjižnici ali ga pošlje po e-pošti na nina.malovrh@fis.unm.si.

Bibliografija je lahko popolna le, če bo avtor v sodelovanju s knjižnico poskrbel za vnos, redakcijo bibliografskih zapisov ter dodelitev ustrezne tipologije in pri tem upošteval navodila Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene uspešnosti.

Zaposlenim na FIŠ vnašamo njihove objave v sistem COBISS brezplačno. Ostalim raziskovalcem, ki niso zaposleni na FIŠ, storitev zaračunamo po veljavnem ceniku FIŠ. Za vse informacije se lahko obrnete na vodjo knjižnice Nino Malovrh (nina.malovrh@fis.unm.si).

Navodila:

Povezave:

Informacije o plenilskih revijah, plenilskih založnikih ter zavajajoče metrike na navedenih povezavah:

Skip to content