V ponedeljek, 24. aprila 2023, je Pero Labus uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom  »The impact of ICT technology on the development of the wine offer in the HoReCa Channel / Vpliv IKT tehnologije na razvoj ponudbe vin v HoReCa Channel«

Komisijo za zagovor sta sestavljala doc. dr. Matjaž Škabar in doc. dr. Jože Kocjančič.

Doktorsko disertacijo je izdelal pod mentorstvom prof. dr. Dejana Jelovaca.

Povzetek doktorske disertacije:

Pametne digitalne tehnologije so ključno strateško orodje, ki zagotavlja konkurenčno prednost v sodobnem gospodarstvu. Prevladujoči teoretični okvir za analizo načina kako ljudje sprejemajo pametne tehnologije, zlasti v sektorju gostinstva, je model sprejemanja tehnologije (TAM), kot tudi njegove novejše različice, ki vključujejo nove konstrukte v enotno teorijo sprejemanja in uporabe tehnologije (UTAUT) in UTAUT2. V pričujoči doktorski disertaciji smo uporabili modificirano različico TAM, z namenom preučitve kako se gosti hotelskih restavracij odzivajo na „digitalno vinsko karto“. Zaznana enostavnost uporabe (PEOU), zaznana uporabnost (PU) in zaznano uživanje (PE) so pomembno prispevali k razliki v vedenjskih namerah gostov (BI), da bi restavracijo: a) ponovno obiskali in/ali jo priporočili drugim in b) ocenili z vidika kakovosti storitve (QUAL), kot to izhaja iz  rezultatov empirične študije opravljene na vzorcu 406 respondentov, analiziranih z modeliranjem delnih strukturnih enačb najmanjših kvadratov (PLS-SEM), ki je bil uporabljen za ovrednotenje predhodno zastavljenega konceptualnega modela. Rezultati študije so pokazali naslednji ključni ugotovitvi: 1) več ključnih konceptualnih konstruktov (PEOU, PU in PE) sprejemanja tehnologije digitalne vinske karte je imelo pomembne neposredne učinke na glavni izid zanimanja opravljene študije, in sicer namere gostov, da se vrnejo  v restavracijo (BI) in o njej širijo pozitivno besedo (WOM), ker so ti učinki pojasnili precejšnjo količino variance, vendar zaznana kakovost (QUAL), presenetljivo, ni imela neposrednega vpliva na vedenjske namere gostov (BI); in 2) učinki zaznanega tveganja za zasebnost in varnost podatkov na BI in QUAL so se, medtem pokazali kot zanemarljivi. Pridobljeni rezultati so, po eni strani v skladu s prejšnjimi maloštevilnimi empiričnimi ugotovitvami glede sprejemanja nove tehnologije vgrajene v digitalno vinsko karto in le-te hkrati poglabljajo in razširjajo s pomočjo lastnega dosežka, po drugi. Na koncu razpravljamo o teoretičnih in praktičnih posledicah doprinosov izvedene empirične raziskave in njenih omejitvah. V zaključku navajamotudi priporočila za nadaljnje študije na znanstvenem področju sprejemanja tehnologij pri čemer izpostavljamo več potencialnih načinov za prihodnje študije.

Iskrene čestitke!

Skip to content