asist. Irena Mostek, mag. družb. inf.

E-mail: irena.mostek@fis.unm.si

Govorilne ure: vsak petek od 14h do 15h

Izobrazba:

 • Osnovna šola Šentjernej, 1999 – 2007
 • Šolski center novo mesto, program Farmacevtski tehnik, 2007 – 2011
 • Višja strokovna šola – GRM Novo mesto, program Naravovarstvo, 2013 – 2015
 • Visoka šola za upravljanje podeželja GRM novo mesto, program Upravljanje podeželja, 2015 – 2017
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, magistrski program Informatika v sodobni družbi, 2017 – 2020
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, doktorski program Informacijska družba, 2020 – še traja

Delovne izkušnje:

 • Klinika za male živali Jang  [praktično usposabljanje], 2010
 • Društvo prijateljev mladine »Mojca«  [Vesele angleške počitnice], 14. 8. 2011 – 20. 8. 2011
 • Krka – tovarna zdravil Novo mesto  [obratni tehnik], 1. 10. 2012 – 30. 6. 2012
 • Projekt PKP na fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu  [Industrija 4.0 – razvoj delavnic za mladino], 1. 3. 2017 – 30. 6. 2017
 • Projekt ŠIPK na fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu  [Socialna integracija tujih študentov v lokalno okolje – SITUS], 1. 3. 2019 – 30. 6. 2019
 • Projekt PKP na fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu  [Preverjanje ustreznosti lastne metodologije testiranja uporabljivosti izdelka], 1. 3. 2019 – 30. 6. 2019
 • Projekt PKP na fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu  [Medgeneracijsko učenje z robotki in osnovnim programiranjem – ROBO4U], 1. 2. 2020 – 31. 5. 2020
 • Razvojni center Novo mesto [delavnice Ciciban in Robotek], 2018 – 2020
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu [mlada raziskovalka, asistentka], 2020 – še traja

Tuji jeziki:

 • Angleščina.
 • Španščina.
 • Srbohrvaščina.
 • Italijanščina.

 Education:

 • Primary School Šentjernej, 1999 – 2007
 • School Centre Novo mesto, programme Pharmaceutical Technician, 2007 – 2011
 • Higher Vocational Education – GRM Novo mesto, programme Nature Protection, 2013 – 2015
 • Landscape Governance Collage  GRM Novo mesto, programme Landscape Governance, 2015 – 2017
 • Faculty of Information Studies Novo mesto, master’s programme Informatics in Contemporary Society, 2017 – 2020
 • Faculty of Information Studies Novo mesto, doctoral programme Information Society, 2020 – ongoing

Work experience:

 • Clinic for small animals Jang  [practical training], 2010
 • Društvo prijateljev mladine »Mojca«  [Happy English Vacations], 14. 8. 2011 – 20. 8. 2011
 • Krka – drug factory Novo mesto  [Pharmacetical technician in a manufactoring plant], 1. 10. 2012 – 30. 6. 2012
 • Projekt PKP at the Faculty of  Organisation Studies Novem mestu  [Industry 4.0 – development of workshops for youth], 1. 3. 2017 – 30. 6. 2017
 • Projekt ŠIPK at the Faculty of Organisation studies Novem mestu  [Social integration of foreign students into the local environment – SITUS], 1. 3. 2019 – 30. 6. 2019
 • Projekt PKP at the Faculty of Industrial Emgineering Novem mestu  [checking the adequacy of our own methodology for product usability testing ], 1. 3. 2019 – 30. 6. 2019
 • Projekt PKP at the Faculty of Organisation Studies Novem mestu  [Intergenerational learning with robots and basic programming – ROBO4U], 1. 2. 2020 – 31. 5. 2020
 • Development Centre Novo mesto[Ciciban in Robotek workshops], 2018 – 2020
 • Faculty of Information studies Novo mesto [young researcher, assistant], 2020 – ongoing

Languages:

 • English
 • Spanish
 • Serbo-Croatian
 • Italian

2. letnik

Modeliranje odločitvenih procesov

Pri predmetu se obravnava opredelitev problema in razpoložljivih metod odločanja. Študentje spoznajo osnovne modele za odločanje, kvantitativne in kvalitativne metode odločanja. Predstavljene so tudi napredne metode odločanja in skupinsko odločanje. Povezava na učni načrt.