doc. dr. Erika Džajić Uršič

E-mail: erika.ursic@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru

IZOBRAŽEVANJE
2018: doktor sociologije, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici;
2011: magister ekonomskega inženiringa, Univerza v Novi Gorici, Slovenija;
2009 diplomant ekonomskega inženiringa, Univerza v Novi Gorici, Slovenija.

PODROČJA RAZISKAV:
V letu 2014 je začela raziskovanje in preučevanje področja industrijskega gospodarstva, natančneje pojavov kot so Industrijska Simbioza in Industrijsko simbiotska omrežja. Drugo glavno raziskovalno področje je računska sociologija socialnih omrežij. Od leta 2014 izvaja vaje na fakultetah FIŠ (Fakulteta za informacijske študije), FAM (Fakulteta za medije), FUDŠ (Fakulteta za uporabne družbene študije). Sooča se z različnimi raziskovalnimi metodami, s posebnim poudarkom na kvalitativnih raziskavah, analizi podatkov in primerjalni analizi . Poleg drugih dejavnosti deluje na področjih razvoja skupnega promocijskega programa za povečanje prepoznavnosti projektov Interreg Danube in storitev na projektnem območju, organizacije, usklajevanja, vodenja skupnih srečanj tako imenovanih fokusnih skupin z deležniki, sodelovanja pri izvajanju regionalnih delavnic, pomoč pri predstavitvah medijev, sodelovanje pri načrtovanju dokumentov. Erika D. Uršič ima za seboj računalniško in inženirsko izobrazbo. Pridobila je izkušnje na področju ekonomije, računovodstva, prodaje in nabave, akademske in raziskovalne sfere, pridobila je pogajalske, računalniške in analitične sposobnosti ter znanje in praktična znanja na področju uporabniških izkušenj in oblikovanja (UXD).

RAZISKOVALNI PROJEKTI:
Visoko zmogljivo računalništvo za učinkovite inovacije v Podonavju – nadnacionalni program Interreg Podonavje (InnoHPC); Designstem: integrirano oblikovanje + STEM izobraževanje – Erasmsus +; Spodbujanje inovacij in razvoj učnih programov programov IT v Palestini in krepitev zmogljivosti na področju visokega šolstva ( BIT-PAL), spletna podpora za pripravo projektnih predlogov (projekt S4P), obenem pa še raziskave na področju programskega modeliranja in simulacij ter tržne raziskave s sočasno uporabo kvalitativne metodologije.

Education:

  • 2018: Doctor of Science in Sociology, School of Applied Social Studies in Nova Gorica;
  • 2011 Master of Economic Engineering II. Bologna Degree, University of Nova Gorica, Slovenia;
  • 2009 Bachelor Economic Engineering I. Bologna Degree, University of Nova Gorica, Slovenia.

Research fields: In 2014 she has begun to researching and studying the field of Industrial Economy, more precisely the phenomena of Industrial Symbiosis and Industrial Symbiosis Networks. The second main research field is the Computational sociology of social networks. Since 2014, she carries courses at the faculties of FIS (Faculty of Information Studies), FAM (Faculty of Media), FUDŠ (Faculty of Applied Social Studies). The courses are main about the variety of research methods, with a particular importance on qualitative research, data analysis and qualitative comparative analysis courses.

In addition to other activities she acts in: the development of a joint promotion program to increase the visibility of the Interreg project and services in the project area, organizing, coordinating, leading and conducting joint meetings of so-called focus groups with stakeholders, participation in the implementation of regional workshops, assistance with media presentations, media appearance, participation in document planning, for the sustainability of the Interreg project and the project “Lab” in the post-project era, cooperation in determining the most appropriate technological solution for the Interreg projects web platform; Erika D. Uršič has computer and engineering education behind her. She has gained experience in the economics, accounting, sales and purchasing, academic and research spheres, and has acquired negotiating, computing, and analytical skills, as well as knowledge and practical knowledge in user experience and design (UXD).

RESEARCH PROJECTS: High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region – Interreg Danube Transnational Program (e.g., acronym: InnoHPC) ; Designstem: integrated design + STEM education – Erasmus + Collaboration for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Vocational Education and Training; – Boosting Innovation and Curricula Development of IT Programs in Palestine, Capacity Building in the Higher Education Field (hereinafter: the BIT-PAL project), and Online support for the preparation of project proposals (hereinafter: the S4P project), where the fields of research include research in the field of program modeling and simulations and market research through co-use of qualitative methodology. Project LAS DBK MLPPD, Dolenjska and Bela Krajina; ARRS – Online Support for Project Proposal Preparation-S4P.

For more information click here to visit her Work Profile and home institution – Faculty of Advanced Social Studies.

1. letnik / 2. letnik

Izbirni predmet

Družbeni vidiki uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij

Predmet ponudi pregled uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij na različnih področjih našega delovanja od družbenega življenja, politike, ekonomske sfere do kulture. Najprej predstavi povezanost med tehnologijo in družbeno strukturo ter procesi, ki potekajo v njej. Nato kako IKT vpliva na gospodarski razvoj (e-poslovanje, e-trgovina), na politično delovanje (možnosti e-demokracije) ter na delovanje medijev (internetno novinarstvo, digitalizacija tradicionalnih medijev). Študentje pri predmetu, skozi seminarsko nalogo oz. več krajših nalog prikažejo svoje sposobnosti analiziranja kompleksnih razmerij med tehnologijo, družbo, kulturo, ekonomijo in politiko in se zavedo etičnih problemov uporabe informacijskih tehnologij v določenih situacijah in potrebe po odpravljanju njenih negativnih učinkov. Povezava na učni načrt.