doc. dr. Urška Fric

E-mail: urska.fric@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 37538

Urška Fric je diplomirala in magistrirala na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. V času študija je na področju papirne industrije za svoje izume pridobila tri patente. Doktorirala je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

Danes je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) raziskovalka in docentka za področje informacijskih študij ter vodja Platforme e-Simbioza, kot trenutno edine tovrstne platforme za podporo krožnemu gospodarstvu Slovenije. Z vključitvijo v poročilo Evropske komisije o raziskavi vseevropskih dobrih praks je Platforma e-Simbioza priznana tudi na mednarodni ravni. 

Njeno raziskovalno področje je v pretežni meri usmerjeno v industrijsko simbiozo in proučevanje vzpostavljanja industrijsko simbiotskih omrežij, zadnjih nekaj let, pa je raziskovalno aktivna na področju intelektualne lastnine oz. prenosa znanja in tehnologij med raziskovalno in gospodarsko sfero. Od januarja 2019 je na FIŠ vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), ki je partner Konzorcija za prenos tehnologij med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom (JRO KTT).

Urška Fric received her Bachelor’s and Master’s degree at the Faculty of Logistics, University of Maribor. During her studies she acquired 3 patents for the paper industry sector. She obtained a PhD at School of Advanced Social Studies in Nova Gorica.

She works as researcher and assistant professor for information studies at the Faculty of Information Studies in Novo mesto, where she also manages e-Simbioza – a unique web platform designed to support the circular economy in Slovenia. The European Commission has included the platform in the report on best practices from all over the EU, thereby recognizing its importance on international level.

Her research is mainly focused on industrial symbiosis and analyzing how industrial symbiosis networks are constructed. For the past few years, she has also done research in intellectual property and transfer of knowledge and technologies between research institutions and the industry. Since January 2019, she has also managed the Transfer of knowledge and technology office at FIŠ in cooperation with the Consortium on transfer of technologies between public research organisations and the industry.

1. letnik

Družba in tehnologija

Predmet obravnava kompleksna medsebojna razmerja med družbo in tehnologijo. S perspektive sociološke teorije se ukvarja z vprašanji tako intenzitete kot smeri determinizma med družbenimi, kulturnimi, ekonomski in političnimi vidiki na eni strani ter tehnološkimi vidiki na drugi strani. Namesto osredotočanja samo na informacijsko družbo nudi širši sociološki pregled o tem, kako družba in tehnologija vplivata druga na drugo na različnih področjih in skozi različna zgodovinska obdobja ali stopnje družbene evolucije. Namesto pretirano poenostavljenih in enostranskih pristopov poudarja kompleksnost socio-tehničnih razmerij, izpostavlja odprte dileme in k vprašanjem dosledno pristopa z vidika različnih socioloških teorij. Povezava na učni načrt.

 

1. letnik

Virtualne skupnosti

Predmet seznanja s koncepti človeške interakcije in skupnosti v sociološkem smislu, tako da razlikuje med različnimi tipi skupnosti in njihovo evolucijo. Obravnava vprašanja, kot so identitete, identifikacije, odtujitev, racionalnost, pripadnost, vključenost in izključenost. Te zadeve povezuje z različnimi sociološkimi pogledi. Predmet izrecno povezuje tehnološki razvoj s premiki v človeških skupnostih in lastnostmi slednjih, vključno z naraščajočo sposobnostjo ljudi, da si zamišljajo skupnosti in stopajo v interakcije onstran ozkih lokalnih in teritorialnih meja. Premet se tako ukvarja s tehnologijo in z njo povezanimi družbenimi transformacijami. Povezava na učni načrt.

Analiza kvalitativnih podatkov

Predmet študente seznani z naravo kvalitativnega raziskovanja, obravnava izbrane teme iz filozofije znanosti, etiko, razmerje med teorijo in raziskovanjem ter zanesljivost in veljavnost v kvalitativnem raziskovanju. Študentje spoznajo vzorčenje v kvalitativnem raziskovanju, etnografijo in opazovanje z udeležbo, intervjuje v kvalitativnem raziskovanju. Obravnavajo se fokusne skupine in jezik v kvalitativnem raziskovanju. Predstavljena je tudi kvalitativna analiza podatkov in računalniško podprta kvalitativna analiza. Povezava na učni načrt.

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Predmet obravnava razumevanje uporabniško usmerjenega oblikovalskega procesa (krog rasti med raziskovanjem in oblikovanjem); pregled ključnih tehnoloških trendov pri spletnih in mobilnih aplikacijah, načrtovanje projektov uporabniško usmerjenega oblikovanja, orodja in tehnike za raziskovanje in oceno zahtev uporabniške izkušnje ter za oblikovanje uporabniške izkušnje. Študentje se seznanijo s komponentami uporabniške izkušnje. Povezava na učni načrt.