doc. dr. Andrej Furlan

E-mail: andrej.furlan@mailfence.com
Govorilne ure: po dogovoru

Doc dr. Andrej Furlan je diplomiral leta 2001 na odseku za fiziko, Fakultete za naravoslovje in matematiko, Univerze v Zagrebu, Hrvaška. Po študiju in po krajšem času na Institutu Ruđer Bošković v Zagrebu se je preselil na Švedsko, kjer se je na univerzi v Linköpingu ukvarjal z raziskovalnim delom na področju fizike materialov. Tam je tudi doktoriral leta 2009 s specializacijo na področju fizike tankih plasti in površin. V svoji raziskovalni karieri je bil aktiven na področjih razvoja novih površinskih prevlek z uporabo eksperimentalnih metod sinteze v laboratoriju in teoretično z računalniškim modeliranjem. Bil je raziskovalec tudi v Ångström laboratoriju v Uppsali ter na Ruhr-Universität Bochum v Nemčiji in je delal v podjetjih na Švedskem in v Nemčiji, ki jim je z znanstvenim pristopom pomagal pri reševanju praktičnih problemov v proizvodnji.
Poleg svojega primarnega poklica je tudi lingvist in je aktiven tudi kot učitelj za tuje jezike (švedski, italijanski, hrvaški, slovenski) na dveh Volkshöchschule v Nemčiji.

Od leta 2021 je zunanji sodelavec predavatelj na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Andrej Furlan, PhD graduated in 2001 from the Department of physics, Faculty of natural sciences and mathematics, University of Zagreb, Croatia. After graduation, and a shorter time at the Ruđer Bošković Institute in Zagreb, he moved to Sweden, where he worked as a researcher in the field of material science, at the University of Linköping. There he defended his doctoral thesis in 2009, with the specialisation in the field of thin film physics and surfaces. In his scientific career he has been active in the field of development of novel coating materials with applications of the experimental methods of synthesis in the laboratory, and theoretically, by computer modelling. He worked as researcher also at the Ångström laboratory in Uppsala, and at the Ruhr-Universität Bochum in Germany, and in companies in Sweden and Germany, where he helped to resolve practical production problems using the scientific approach.  

In addition to his primary profession, his is also a linguist, and works as a foreign language teacher (Swedish, Italian, Croatian, Slovenian) at two Volkhöchscule in Germany.

Since 2021 he is external collaborator lecturer at the Faculty of information studies in Novo Mesto.

2. letnik

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

Predmet Podatkovna skladišča in podatkovna analitika študentom predstavi arhitekturo podatkovnih skladišč, dokumentiranje in analizo uporabniških zahtev za razvoj podatkovnih skladišč, pripravo sistemskih in funkcijskih specifikacij podatkovnih skladišč in modeliranje podatkovnih skladišč. Študenti spoznajo metode integracije podatkov v podatkovnih skladiščih (filtriranje, čiščenje, poenotenje, meta podatki, ETL), uporabniška orodja za podatkovno analitiko in poslovno inteligenco, zahteve gradnje distribuiranih baz podatkov ter pridobijo znanje za osnovno uporabo Hadoop ogrodja za delo z velikimi podatki (Big Data). Povezava na učni načrt.

1. letnik

Podatkovno rudarjenje

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnovne ideje in principe na katerih temeljijo metode za podatkovno rudarjenje, ter jih seznaniti s paradigmami uporabe nekaterih najpomembnejših orodij. Študenti bodo spoznali pojme, naloge in standarde podatkovnega rudarjenja, pridobili razumevanje osnovnih principov na katerih temeljijo postopki za podatkovno rudarjenje ter se naučili pravilne in samostojne uporabe nekaj aktualnih programskih orodij za podatkovno rudarjenje. Povezava na učni načrt.