izr. prof. dr. Davorin Kofjač

E-mail: davorin.kofjac@um.si
Govorilne ure: po dogovoru preko e-pošte
Cobiss šifra: 23452

Diplomiral je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede. Doktoriral je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede na področju managementa informacijskih sistemov. Za doktorsko disertacijo je prejel Trimovo raziskovalno nagrado. Je izredni profesor na področju informacijskih sistemov. Sodeloval je oz. sodeluje s številnimi fakultetami v nacionalnem in mednarodnem okolju: Fakulteta za informacijske študije, Univerza v Črni Gori – Fakulteta za elektrotehniko, Siberian State Space University, … Sodeloval je pri številnih nacionalnih in mednarodnih znanstveno-raziskovalnih in aplikativnih projektih na področju modeliranja, simulacije in optimizacije sistemov ter na področju kiberfizičnih sistemov in interneta stvari. Objavil je več znanstvenih člankov, prispevkov in monografij. Je prejemnik več nagrad za najboljši prispevek na mednarodnih konferencah. Za svoje delo na področju na informacijskih sistemov je prejel nagrado “Fellow of International Institute of Advanced Studies”.

Davorin Kofjač graduated from the University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Informatics, and from the University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences. He holds a PhD from the University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences in the field of information systems management. He received the Trimo Research Award for his doctoral dissertation. He is an associate professor in the field of information systems and cooperates with many faculties in the national and international environment: Faculty of Information Studies, University of Montenegro – Faculty of Electrical Engineering, Siberian State Space University,… He has participated in many national and international scientific research and application projects in the field of modeling, simulation and optimization systems and in the field of cyber-physical systems and the Internet of Things. He has published several scientific articles, papers and monographs and is the recipient of several awards for the best contribution at international conferences. He has received the “Fellow of the International Institute of Advanced Studies Award” for his work in the field of information systems.

3. letnik

Spletni in mobilni informacijski sistemi

Pri predmetu študentje spoznajo spletne informacijske sisteme (najpogostejše arhitekture, prednosti in slabosti ter primere dobrih praks) in mobilne informacijske sisteme (razlike med mobilnimi in spletnimi informacijskimi sistemi, načrtovanje prožnih, razširljivih in vseprisotnih informacijskih sistemov). Predmet izpostavi tudi računalništvo v oblaku, tehnologije in načine komunikacije v oblaku ter značilnosti in zmogljivosti mobilnih odjemalcev. Tako študentje spoznajo metode, postopke in procese za načrtovanje, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. Na laboratorijskih vajah študentje okrepijo praktične izkušnje na področju načrtovanja, razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov, pri predmetu pa pripravijo in zagovarjajo tudi seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Podatkovno rudarjenje

Predmet Podatkovno rudarjenje študente seznani s procesom odkrivanja zakonitosti v podatkih in njegovo arhitekturo (metode in proces odkrivanja znanja, naloge in aplikacije podatkovnega rudarjenja). Predstavi osnove strojnega učenja ter tehnike podatkovnega rudarjenja (odločitvena drevesa, k-najbližji sosed, Bayesova klasifikacija, genetski algoritmi, delitvene metode, hierarhične metode, metode gostote, mrežno razvrščanje, samoorganizirajoče nevronske mreže-Kohonenova nevronska mreža). S tem študente usposobi za zahtevnejšo obdelavo rezultatov, pri čemer uporabljajo najaktualnejša programska orodja za podatkovno rudarjenje (WEKA, Rapidminer). Študentje pripravijo raziskovalno nalogo (samostojno kratko raziskovalno delo, ki bo temeljilo na primerjavi različnih tehnik in postopkov podatkovnega rudarjenja) ter projekt (v manjših skupinah, vključuje konkreten problem). Povezava na učni načrt.