Obdobje poteka: 1. 8. 2013 – 31. 7. 2016

Financer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

V prizadevanjih za poglobitev in razširitev kompetenc preko splošne perspektive IP (informacijske pismenosti) bo projektna skupina zasnovala, izdelala in evalvirala nov izobraževalni model, primeren za informacijsko opismenjevanje študentov naravoslovnih študijskih smeri, ki bo temeljil na združevanju metod PBL (problem based learning) in informacijskih metod za poglabljanje IP študentov, ter bo podprt z gradivi v elektronskem študijskem okolju. Pričakujemo, da bo izobraževalni model vzpodbujal motivacijo študentov za spoznavanje vsebin IP v kontekstu stroke in jih usposabljal za reševanje konkretnih študijsko-raziskovalnih problemov.

Ključni vidik, ki ga želimo v projektu preučiti, je povezava virtualnega učnega okolja, ki ga omogoča sodobna IKT, s problemskim učenjem, kar naj bi prispevalo k razvoju višjih kognitivnih ravni IP študentov, kakor tudi k njihovim sposobnostim sodelovalnega reševanja problemov. To možnost podpirajo inovacije na področju sodelovalnega e-učenja, ki se razvijajo kot odgovor na zahtevne pedagoške in tehnološke potrebe ter omogočajo prilagajanje in personalizacijo sistemov e-učenja potrebam specifičnih skupin študentov.

Drugi vidik, ki ga želimo izpostaviti v sklopu projekta, je ugotavljanje, ali raven IP lahko vpliva na samoučinkovitost in akademsko motivacijo p r i študentih, ali pogojuje kvaliteto njihovih akademskih dosežkov pri reševanju naravoslovnih in interdisciplinarnih študijskih problemov ter ali lahko posredno vpliva tudi na izboljšano samopodobo študentov.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Blaž Rodič

Skip to content