FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Karierni center

    

Elektronski naslov: karierni.center@fis.unm.si
Telefon:  059 087 908     
Po telefonu lahko pokličete vsak dan med 8. in 15. uro ali pa se oglasite v projektni pisarni FIŠ (2. nadstropje). 

Dosegljivi smo tudi na družbenih omrežjih Facebook, LinkedIn, Instagram in Twitter.

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je bila s projektom Nadgradnja Kariernega centra FIŠ izbrana na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015 – 2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Ministrstvo bo za izvedbo projekta Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu izplačalo do največ 19.088,80 EUR, od tega 80 odstotkov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 20 odstotkov Republika Slovenija. Projekt se bo izvajal od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020. Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje celovite in kakovostne karierne orientacije za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela. Obenem predstavlja podporo izmenjavi izkušenj, rezultatov ter dobrih praks na področju kariernega svetovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni ter mednarodni ravni. Karierno usmerjanje se bo izvajalo v nadgradnji kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih. Ob tem se bo okrepilo sodelovanje kariernih centrov z delodajalci oziroma neposredni vstop diplomantov v bodoča delovna okolja, kar bo pripomoglo tudi k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 in Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, med katerimi so večja zaposljivost diplomantov in bolj učinkovit vstop na trg dela, odprava neskladij med ponudbo študijskih programov, znanj in povpraševanjem ter zmanjšanje osipa in končanje študija v roku. Cilj javnega razpisa je tudi vpeti karierno orientacijo v načrtovanje, izvajanje in spremljanje visokošolske dejavnosti.