FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

5. podelitev diplom: Ustvarjalnost rojeva presežke

16.6.2014

V petek, 13. 6. 2014, smo podelili 19 diplom diplomantom I. in II.stopnje.

Letos je diplome prejelo 12 diplomantov visokošolskega in univerzitetnega programa ter 7 diplomantov magistrskega programa. Na slovesni prireditvi, ki je potekala v prostorih Dolenjskega muzeja, je zbrane najprej pozdravil dekan izr. prof. dr. Janez Povh, kot slavnostni govorec pa je diplomante nagovoril Čedomir Jakovljević, ustanovitelj in dolgoletni direktor podjetja Infotehna.

Slavnostni govorec Čedomir Jakovljević je poudaril pomembnost podjetništva, ki je močno razvito tudi v naši regiji, zato imajo diplomanti veliko priložnosti za razvoj svoje kariere. Za uspeh na trgu pa so potrebne tri sestavine. Najprej moramo odkriti svoje talente in vanje vlagati. Nato moramo delo opravljati z veseljem in strastjo. In tretjič – delo, v katerem uživamo, mora biti tudi sprejeto na trgu ter dobro plačano. Zato morajo diplomanti odkriti svoje talente in jih razvijati. Ob tem je čestital diplomantom za njihov dosežek ter jim zaželel veliko uspeha.

Na podelitvi sta z glasbenimi točkami nastopili Luna Liu in Lučka Hrovat, učenki 5. razreda Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, ki vadita pod mentorstvom prof. Jožice Prus. Fotografije z dogodka si lahko ogledate na facebook strani FIŠ.

Diplomanti prve stopnje

Gregor Dolinšek: ŠIROKOPASOVNA OMREŽJA NA PODEŽELJU – DOLENJSKA

Gregor Dolinšek je v diplomski nalogi pregledal stanje uporabe širokopasovnega interneta v Sloveniji s poudarkom na podeželju, predvsem v jugovzhodnem delu Slovenije. Potrdil je, da si dolenjske občine aktivno prizadevajo za razvoj širokopasovnih omrežij, saj se zavedajo, da pomeni dostop do teh omrežij in interneta pomemben dejavnik socialne vključenosti ter družbenega in gospodarskega razvoja regije.  

Dejan Fortuna: RAZUMEVANJE ZASEBNOSTI NA FACEBOOKU

Diplomska naloga Dejana Fortune obravnava problem dojemanja zasebnosti med uporabniki spletnega socialnega omrežja Facebook. Rezultati naloge kažejo na to, da se uporabniki sicer zavedajo problemov zasebnosti v spletnih socialnih omrežjih, vendar hkrati obravnavajo te probleme manj resno kot probleme zasebnosti izven spleta, in posledično opuščajo varnostne ukrepe.

Damjan Anžiček: ANALIZA USTREZNOSTI OBSTOJEČIH IOT PLATFORM, ZA UPORABO S POLJUBNIMI KRMILNIKI

Damjan Anžiček je v svoji diplomski nalogi proučil obstoječe spletne rešitve s področja »Interneta stvari«. Izziv, ki si ga je zastavil, je povezan s potrebami manjšega dolenjskega podjetja, ki razvija digitalne elektronske krmilnike, tako je v nalogi predstavil več rešitev za uporabo interneta stvari. 

Nataša Bošnjaković: MOBILNA APLIKACIJA KOT POMOČ POTROŠNIKOM ZA LAŽJE ODLOČANJE PRI NAKUPIH BLAGA ŠIROKE POTROŠNJE

Nataša Bošnjakovič je v diplomski nalogi obravnavala potrošniške pristope pri nakupovanju blaga široke potrošnje z uporabo pametnih telefonov. V svetu se opaža trend rasti in razvoja podobnih aplikacij, potrošnik pa ima pri tem dvojno vlogo: kot uporabnik pa tudi kot zbiratelj informacij o izdelkih, cenah in kakovosti izdelkov, s čimer ima aktivno vlogo pri oblikovanju ponudbe na trgu. 

Žanet  Deželan: UPORABA INTRANETA ZA INTERNO KOMUNICIRANJE

Žanet Deželan v diplomski nalogi predstavi problematiko internega komuniciranja zaposlenih in vodstva podjetij v kontekstu njihovega delovanja v globalnem poslovnem okolju. Eno izmed primernih orodij za notranje komuniciranje je dober in učinkovit intranet, s čigar uporabo pripomoremo k učinkovitejšemu doseganju poslanstva in ciljev internih komunikacij, s tem pa tudi k uspehu in razvoju podjetja.

Aleš  Hajnšek: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA S POMOČJO PREVZEMNEGA VZORČENJA

Aleš Hajnšek v diplomski nalogi ugotavlja, de je v organizacijah ključno stalno izboljševanje poslovnih procesov na podlagi vpeljave mednarodnih standardov kakovosti. Uspešna podjetja uporabljajo procesni pristop, ki je skupaj s stalnimi izboljšavami sestavni del celovitega obvladovanja kakovosti.

Matej Hribar: PREDSTAVITEV OKOLJA ZA HITER RAZVOJ APLIKACIJ V GORENJSKI BANKI, D.D., KRANJ

V diplomski nalogi je Matej Hribar opisal interno metodologijo hitrega razvoja informacijskih rešitev v Gorenjski banki na primeru razvoja programske rešitve »Centralna evidenca nalog« (CEN) ter predstavil predloge za izboljšavo internega procesa razvoja programske opreme ter predloge za izboljšavo programske rešitve CEN.

Simon Kegljevič: ANALIZA IN PRIMERJAVA OBSTOJEČIH OCR RAZVOJNIH PROGRAMSKIH PAKETOV

Simon Kegljevič je v diplomski nalogi preučeval zajem in pretvorbo dokumentov s programskimi paketi OCR (Optical character recognition). Poiskal je najprimernejše programske knjižnice oz. rešitve, ki nudijo možnost implementacije tehnologije za optično prepoznavo znakov v lastne programske rešitve s podporo za optično prepoznavo znakov.

Maja Matkovič: MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU ISKRA MIS

Osrednji cilj diplomskega dela Maje Matkovič je predstaviti glavni poslovni proces podjetja Iskra Sistemi, d.d. PE Kondenzatorji, ki je izdelava kondenzatorja. Tega je predstavila s pomočjo tabel procesov, aktivnosti in lastnosti ter grafično s pomočjo tehnike procesnih diagramov poteka.

Mitja Prus: INFORMACIJSKI SISTEM IN ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO SKB BANKE D. D.

Mitja Prus se je v nalogi osredotočil na elektronsko bančno poslovanje na primeru SKB banke, ki je te storitve prva ponujala slovenskim komitentom. Razvoj učinkovitega in varnega elektronskega bančništva je kot del celotnega sistema elektronskega poslovanja postal pomemben vir konkurenčne prednosti, saj komitentom nudi veliko koristi.

Danilo Škedelj: OBVLADOVANJE TVEGANJ V ORGANIZACIJI

Diplomska naloga Danila Škedlja je usmerjena v področje upravljanja tveganj v organizaciji s poudarkom na upravljanju IT tveganj. Analiziral je IT tveganja na izbranem sistemu RFID identifikacije po metodologiji NIST v organizaciji, ki je s svojim poslovanjem vpeta v globalno mednarodno okolje. Uporabljena metodologija se je izkazala kot primerna za izvedbo tovrstne analize.

Zoran Tkavc: EKOLOŠKA UČILNICA

Zoran Tkavc v svoji diplomski nalogi proučuje možnosti izvedbe okolju prijaznih učilnic. Električne in elektronske odpadke iz učilnic lahko uspešno omejimo z zmanjševanjem števila elektronskih naprav in boljšo izkoriščenostjo obstoječe strojne opreme. Kot rešitev predlaga uporabo večsedežnih delovnih postaj, s čimer se doseže znižanje stroškov, manjši negativni vpliv na okolje, nemoten potek pouka in enostavno vzdrževanje ter zanesljivo delovanje.

Diplomanti druge stopnje

Damjan Bratkovič: VEČKRITERIJSKI MODEL ZA IZBIRO ERP SISTEMA V PODJETJU  LESO-PIS MARTIN ŽURA S.P.

Damjan Bratkovič v magistrski nalogi predstavi informacijske sisteme in njihov razvoj za uporabo v podjetjih. Raziskave so pokazale, da na uspešno uvajanje sistemskih rešitev poslovnih informacijskih sistemov (ERP) vplivajo kritični dejavniki uspeha (KDU), predvsem s preseganjem finančnih in časovnih okvirjev. Tematika je predstavljena na primeru manjšega slovenskega podjetja in njihove zamenjave poslovnega informacijskega sistema (ERP).

Vanja Golob: OPTIMIZACIJA NADZORA UPORABE INDUSTRIJSKEGA SLADKORJA PRI ODOBRENEM PREDELOVALCU

Vanja Golob je v magistrski nalogi obravnavala proces optimizacije nadzora uporabe izvenkvotnega sladkorja pri odobrenem predelovalcu in hkrati informacijsko podprti proces izdelave poročila za namen poročanja ARSKTRP. 

Tatjana Grahek: VZPOSTAVITEV ELEKTRONSKEGA DOKUMENTNEGA SISTEMA V JAVNEM ZAVODU

Tatjana Grahek je v magistrski nalogi obravnavala možne pristope avtomatizacije in optimizacije poslovanja javnega zavoda z uvedbo sistema za elektronsko upravljanje z dokumenti v Zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto. Kot ugodna rešitev se je izkazala uvedba sistema za elektronsko upravljanje z dokumenti (EDMS), ki omogoča manj časa za iskanje dokumentov, manj prostora za shranjevanje in večjo varnost shranjenih dokumentov.

Branko Kovač: OBVLADOVANJE STROŠKOV V MANJŠEM LESNEM PODJETJU

Branko Kovač je v magistrski nalogi raziskoval problematiko obvladovanja stroškov v malih industrijskih podjetij s področja lesne industrije. Parcialne izračune obvladovanja stroškov je opravil na treh izbranih programih, ki jih ima malo industrijsko podjetje, kar je temelj nadaljnjega spremljanja stroškov. V končni fazi bo podjetje lahko celoviteje in dinamično obvladovalo gibanje stroškov in s tem prispevalo k uspešnejšemu spremljanja uspešnosti posameznih programov in poslovanju celotnega podjetja.

Daniel Kovačevič Rudolf: RAZVOJ MODELA ZA PODPORO ODLOČANJA NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA

V magistrski nalogi je Rudolf Daniel Kovačevič obravnaval tekstovno rudarjenje oz. pridobivanje uporabnega znanja iz nestrukturiranih besedilnih virov za namen področja diagnostike na področju medicine, natančneje na področju duševnega zdravja. Na podlagi analize besedil znanstvenih prispevkov in povzetkov prispevkov je v nalogi izgradil model za podporo odločanju na podlagi pridobivanja informacij iz besedilnih virov za pomoč pri diagnostiki.

Mitja Kožar: PRENOVA IN INFORMATIZACIJA UPRAVNIH PROCESOV V OBČINI KRŠKO

Mitja Kožar je v magistrski nalogi preučil problem preobremenjenosti zaposlenih in močnega povečanja čakalnih dob za izdajo uradnih dokumentov.  Rešitev je ponudil v prenovi in informatizaciji poslovanja, ki sta se v gospodarskem okolju pokazali za zelo pomembno orodje optimizacije poslovanja. Na primeru večje lokalne skupnosti je prikazal, na kakšen način se lahko izkoristijo zmogljivosti sodobne informacijsko-komunikacijske rešitve v javni upravi.

Katja Sotošek: POMEN POZNAVANJA IKT PRI REINTEGRACIJI V DRUŽBO ŠTUDIJA PRIMERA: DON PIERINOVA KOMUNA

Namen magistrske naloge Katje Sotošek je ugotoviti, ali so posamezniki, ki zaradi različnih vzrokov ne uporabljajo informacijsko komunikacijskih tehnologij, zaradi tega kako prikrajšani, kakšne so težave pri uporabi IKT in ali nepoznavanje sodobne IKT povečuje njihovo socialno izključenost. Analiza intervjujev je pokazala, da znanje uporabe IKT ni ključnega pomena za reintegracijo posameznikov v družbo, ki dalj časa niso uporabljali omenjene tehnologije.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.