FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

FIŠ vse bolj prepoznaven tudi v ZDA

29.6.2018

Te dni z gostovanjem na University of California, Irvine (UCI) v ZDA zaključuje red. prof. dr. Borut Rončević. Gostovanje je potekalo v okviru projekta Sistem za podporo internacionalizaciji in prenosu znanja (SiPIP). University of Califonia, Irvine, sodi med najboljših 100 svetovnih univerz na shanghajski lestvici.

Njegov gostitelj na UCI je svetovno znani metodolog prof. dr. Charles Raginom, avtor metode analize mehkih množic. V okviru gostovanja je sodeloval pri izvajanju pedagoškega dela in se aktivno vključil v akademsko skupnost. Na univerzi je predstavil FIŠ in možnosti bodočega sodelovanja, predstavitev naše fakultete in pogovore pa je opravil tudi na University of California, Los Angeles (UCLA) ter s partnerskimi podjetji v UCI Research Park.

prof. dr. Borut Rončević  in prof. Charles Ragin

Sodelovanje se bo nadaljevalo tudi po zaključku gostovanja, tako v okviru znanstvenega in pedagoškega dela, kot tudi pri prijavljanju skupnih projektov. V letu 2019 bo prof. Charles Ragin obiskal Slovenijo. 

Sorodne novice: 

Rončević svojo raziskavo o vlogi sociologov v vzhodno evropskih transformacijah predstavil v ZDA

Več slik pa v galeriji spodaj.

Operacija Sistem za podporo internacionalizaciji in prenosu znanja (SiPIP) bo vzpostavila enoten, celovit in trajen sistem za podporo internacionalizaciji in za prenos pridobljenih znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev v okviru Fakultete za informacijske študije v Novem mestu(FIŠ), kot tudi v širšem slovenskem okolju. SiPIP bo omogočal sistematičen prenos izkušenj, znanj in dobrih praks poučevanja iz kvalitetnih tujih visokošolskih ustanov in njihovo uporabo pri prenovi in izvajanju študijskih programov na FIŠ. Z izvajanjem SiPIP bomo oblikovali ustrezen okvir za to, da bodo koristi internacionalizacije in tehnike prenosa pridobljenih znanj, veščin in izkušenj imeli ne le gostujoči visokošolski učitelji, ampak celotna visokošolska inštitucija in tudi ostale slovenske visokošolske inštitucije.

Operacija poteka v sklopu Javnega razpisa: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 (v nadaljevanju: javni razpis), ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih 2 oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Operacija je sofinancirana v višini največ do 45.477,00 € s strani Republike Slovenije - MIZŠ (20 %) in Evropske unije (80 %) iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si)