FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Gostovanje izr. prof. dr. Srđana Škrbića na FIŠ

11.4.2018

V sklopu projekta IKT podlage za razvoj pametnih omrežij na FIŠ nadaljuje gostovanje izr. prof. dr. Srđan Škrbić iz Univerze v Novem Sadu, iz Oddelka za matematiko in informatiko na Naravoslovno - matematični fakulteti. V svojem raziskovanju se osredotoča na visokozmogljivo in vzporedno računalništvo. 

V okviru 122-dnevnega gostovanja v obdobju od 22. 10. 2017 do 1. 6. 2018 bo v okviru projekta skupno izvedel 96 ur predavanj in vaj. Tako je v 1. semestru študijskega leta 2017/18 pri predmetu Baze podatkov in analize podatkov (obvezni predmet VS programov ISD in RST) izvedel vaje, v 2. semestru pa bo izvedel predavanja in vaje pri predmetu Razvoj programskih rešitev za mala podjetja (izbirni predmet VS programov ISD in RST) in predavanja ter del vaj pri predmetu Poslovanje s paketi z odprto kodo (izbirni predmet VS programa ISD). 

  

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018 (v nadaljevanju: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije (MIZŠ) in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi