FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

JAVNI RAZPIS ZA DVA (2) KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2019

15.7.2019

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu objavlja JAVNI RAZPIS ZA DVA (2) KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2019

Namen javnega razpisa je izbor kandidatov za mlada raziskovalca za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in za pridobitev doktorata znanosti.

Prijavitelji se lahko prijavijo na razpisana mesta pri izbranih mentorjih, v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih, ki so navedena spodaj.

1. 1. Prof. dr. Borut Rončević, raziskovalno področje po ARRS 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije

OPIS PODROČJA: Mladi raziskovalec se bo v svojem raziskovalnem delu vsebinsko navezal na delo raziskovalnega programa, ki sodi v interdisciplinarno področje analize kompleksnih omrežij. Pri tem bo poseben poudarek na omrežij, v katera se inovacijski akterji povezujejo v okviru četverne vijačnice (quadruple helix). V konceptualnem okviru bo izhajal iz čedalje bolj aktualnih raziskav o mednarodnih verigah vrednosti, v katere se povezujejo majhne pametne tovarne prihodnosti (majhna in srednje velika industrijska podjetja) z namenim povečevanja inovativnosti, dodane vrednosti, ciljnega sodelovanja pri razvoju in proizvodnji novih produktov ter večje fleksibilnosti in specializacije posameznih podjetij. Posebna pozornost bo namenjena pogojem za oblikovanje transnacionalnih omrežij. V okviru raziskovalnega dela bo kandidat primerjal različne pristope k modeliranju dinamike omrežij, pri čemer bo uporabljal različne vrste podatkov, tako primarne kot sekundarne, tako kvalitativne kot kvantitativne.

Pričakovano predznanje kandidata za mladega raziskovalca: zmožnost za oblikovanje in operacionalizacijo konceptov, bivariatna in multivariatna statistika, primerjalne raziskovalne metode.

2. 2. Izr. prof. dr. Borut Lužar, raziskovalno področje po ARRS 1.07: Računalniško intenzivne metode in aplikacije

OPIS PODROČJA: Mladi raziskovalec se bo pri svojem raziskovalnem delu v glavnem posvetil problemom s področja teorije grafov, pri čemer bo poudarek predvsem na barvanjih grafov. Mladi raziskovalec bo študiral obstoječe metode in pristope k dokazovanju trditev ter jih poskušal prilagoditi za uporabo pri reševanju obravnavanih problemov. Razvijal bo svoje metode, s katerimi bo poskušal izboljšati oziroma optimizirati obstoječe rezultate. Raziskave bodo v veliki meri temeljne, spodbujalo pa se bo tudi prilagoditve problemov za uporabo v praksi. Poleg matematičnih pristopov se bo uporabljalo tudi programske rešitve, zato je zaželeno dobro poznavanje vsaj enega programskega jezika. Deloma se bo raziskovalno delo navezovalo tudi na druge tematike raziskovalnega programa Kompleksna omrežja, ki sodi v interdisciplinarno področje analize kompleksnih omrežij. Pričakovano predznanje kandidata za mladega raziskovalca: dobro poznavanje teorije grafov in drugih tematik s področja diskretne matematike, dobro poznavanje algoritmov in programiranja v vsaj enem programskem jeziku.

Razpisni pogoji

Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto. Pri posameznem mentorju je lahko izbran samo en kandidat za mladega raziskovalca.

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje ali

- ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali

- ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali

- ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo tega odstavka primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in

- starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Obdobje financiranja

Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev do doktorata znanosti traja največ štiri leta za vpisane v študijski program tretje stopnje.

Če je kandidat za mladega raziskovalca ob podpisu pogodbe med Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in FIŠ o izvajanju in financiranju usposabljanja vpisan v drugi letnik študijskega programa tretje stopnje, se doba financiranja, navedena v prvem odstavku, skrajša za eno leto, in za dve leti, če je ob podpisu pogodbe vpisan v tretji letnik študijskega programa tretje stopnje.

Način prijave in rok za oddajo vlog

Prijavo se odda v fizični obliki - papirnato vlogo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, s pripisom »Javni razpis za dva kandidata za mladega raziskovalca v letu 2019 – ne odpiraj!«. Kandidat obvezno navede zaporedno številko mentorja iz zgoraj objavljenega seznama mentorjev in navedbo imena, priimka in polnega naslova prijavitelja (kandidati naj navedejo tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Prijavitelji vlogo pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto ali odda osebno v dekanat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in pošlje na naslov: info@fis.unm.si.

Vloga je oddana pravočasno, če prispe v elektronski obliki na naslov info@fis.unm.si in v pisni obliki v dekanat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu do 26. 07. 2019 do 12. ure.

Dodatne informacije

Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na podiplomski študijski program 3. stopnje v študijskem letu 2019/2020. Potrdilo o vpisu na študijski program 3. stopnje izbrana kandidata za mlada raziskovalca dostavita na naslov Fakultete za informacijske študije v Novem mestu do vključno 12. 9. 2019.

Vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom se lahko posredujejo v elektronski obliki na naslov: info@fis.unm.si do zaključka razpisa.