FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA DVA KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2017

18.8.2017

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu objavlja PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA DVA (2) KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2017

Namen javnega razpisa je izbor kandidatov za mlada raziskovalca za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in za pridobitev doktorata znanosti.

Prijavitelji se lahko prijavijo na razpisana mesta pri izbranih mentorjih, v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih, ki so navedena spodaj.

1. Izr. prof. dr. Zoran Levnajič, raziskovalno področje po ARRS 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije

OPIS PODROČJA: Mladi raziskovalec se bo v svojem raziskovalnem delu vsebinsko navezal na delo raziskovalnega programa, ki sodi v interdisciplinarno področje analize kompleksnih omrežij. Pri tem bo poseben poudarek na analizi (re)strukturiranja industrijskih omrežij. V konceptualnem okviru bo izhajal iz čedalje bolj aktualnih raziskav o industrijskih grozdih, v katere se povezujejo majhne pametne tovarne prihodnosti (majhna in srednje velika industrijska podjetja) z namenim povečevanja inovativnosti, dodane vrednosti, ciljnega sodelovanja pri razvoju in proizvodnji novih produktov ter večje fleksibilnosti in specializacije posameznih podjetij. Posebna pozornost bo namenjena pogojem za oblikovanje transnacionalnih industrijskih omrežij. V okviru raziskovalnega dela bo kandidat primerjal različne pristope k modeliranju dinamike industrijskih omrežij, pri čemer bo uporabljal različne vrste podatkov, tako primarne kot sekundarne, tako kvalitativne kot kvantitativne.

Pričakovano predznanje kandidata za mladega raziskovalca: bivariatna in multivariatna statistika, primerjalne raziskovalne metode.

2. Izr. prof. dr. Riste Škrekovski, raziskovalno področje po ARRS 1.07: Računalniško intenzivne metode in aplikacije

OPIS PODROČJA: Mladi raziskovalec se bo v svojem raziskovalnem delu vsebinsko navezal na delo raziskovalnega programa, ki sodi v interdisciplinarno področje analize kompleksnih omrežij. Tema je s področja diskretne matematike, natančneje s področja teorije grafov. Lahko vsebuje elemente iz abstraktne teorije grafov, kvantitativne grafovske mere in velika omrežja. V zadnjem desetletju so namreč kompleksna omrežja pritegnila veliko pozornosti v znanstveni skupnosti. Nove ideje in metode, ki se trenutno razvijajo, združujejo rezultate iz različnih disciplin sociologije, fizike, statistike, bioinformatike in  matematike. Matematični pristop, ki bo uporabljen za razumevanje globalnih lastnosti velikih omrežij, je modeliranje omrežij v obliki grafov, katerih vozlišča predstavljajo enote v omrežju, povezave pa relacijo med njimi. V mnogih primerih je takšna predstavitev praktičnega pomena, saj omogoča preprost, vendar še vedno zelo informativen model realnih omrežij. Ena izmed dejavnosti v okviru predlaganega usposabljanja je razvoj novih modelov za reprodukcijo strukturnih lastnosti, ugotovljenih v realni topologiji, na primer fenomen malega sveta (ang. small world phenomenon) in koeficient gručavosti (ang. clustering coefficient). Da bi dosegli ta cilj, bodo uporabljene tehnike iz teorije grafov. Obravnavani bodo tako deterministični kakor tudi stohastični modeli. Vprašanje, ki se pogosto pojavi je, kako lahko ugotovimo pomembnost enote v obravnavanem omrežju. Eden od možnih odgovorov je z uporabo različnih mer središčnosti. Druga smernica usposabljanja bodo različne mere središčnosti, na primer vmestnostna središčnost (angl. betweenness centrality), bližinska središčnost (ang. closness centrality) in Katz-ova središčnost. Namen usposabljanja je tudi uporaba teoretično-matematičnih rezultatov nad realnimi omrežji.

Pričakovano predznanje kandidata za mladega raziskovalca: predvsem teorija grafov, verjetnost, linearna algebra, statistika in programiranje.

Razpisni pogoji

Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto. Pri posameznem mentorju je lahko izbran samo en kandidat za mladega raziskovalca.

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje ali

- ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali

- ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali

- ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo tega odstavka primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in

- starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Obdobje financiranja

Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev do doktorata znanosti traja največ štiri leta za vpisane v študijski program tretje stopnje.

Če je kandidat za mladega raziskovalca ob podpisu pogodbe med Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in FIŠ o izvajanju in financiranju usposabljanja vpisan v drugi letnik študijskega programa tretje stopnje, se doba financiranja, navedena v prvem odstavku, skrajša za eno leto, in za dve leti, če je ob podpisu pogodbe vpisan v tretji letnik študijskega programa tretje stopnje.

Način prijave in rok za oddajo vlog

Prijavo se odda v fizični obliki - papirnato vlogo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, s pripisom »Ponovni javni razpis za dva kandidata za mladega raziskovalca v letu 2017 – ne odpiraj!«. Kandidat obvezno navede zaporedno številko mentorja iz zgoraj objavljenega seznama mentorjev in navedbo imena, priimka in polnega naslova prijavitelja (kandidati naj navedejo tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Prijavitelji vlogo pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto ali odda osebno v dekanat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

Vloga je oddana pravočasno, če prispe v dekanat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu do 25. 08. 2017 do 12:00.

Dodatne informacije

Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na podiplomski študijski program 3. stopnje v študijskem letu 2017/2018. Potrdilo o vpisu na študijski program 3. stopnje izbrana kandidata za mlada raziskovalca dostavita na naslov Fakultete za informacijske študije v Novem mestu do vključno 15. 9. 2017.

Vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom se lahko posredujejo v elektronski obliki na naslov: info@fis.unm.si do zaključka razpisa.