FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Javni razpis za podelitev priznanj FIŠ za leto 2017

25.4.2018

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu razpisuje javni razpis za podelitev priznanj Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za leto 2017. Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in zunanjih sodelavcev k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti znanstvenega, pedagoškega dela in krepitvi ugleda FIŠ.

FIŠ podeljuje priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem (v nadaljevanju: prejemniki priznanj) za dosežke v preteklem koledarskem ali študijskem letu.

Fakulteta podeljuje priznanja študentom FIŠ v naslednjih kategorijah:

Fakulteta podeljuje priznanja zaposlenim, ki jih prejmejo za preteklo študijsko ali koledarsko leto:

FIŠ lahko podeljuje priznanja tudi zunanjim sodelavcem za preteklo študijsko ali koledarsko leto, ki jih prejmejo fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine za svoj prispevek k dvigu kakovosti in izjemnim dosežkom na izobraževalnem ali raziskovalnem področju fakultete.

Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino »Priznanje Fakultete za informacijske študije v Novem mestu«.

Rok za oddajo prijav: 15. 6. 2018. 

Prijave pošljite na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto, s pripisom »Vloga za razpis priznanja FIŠ: NE ODPIRAJ!«.

Postopek prijave je natančneje opisan v Razpisu.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite preko e-pošte: anica.blazic@fis.unm.si.