FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Javni razpis za podelitev priznanj FIŠ za leto 2018

5.2.2019

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu razpisuje javni razpis za podelitev priznanj Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za leto 2018. Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in zunanjih sodelavcev k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti znanstvenega, pedagoškega dela in krepitvi ugleda FIŠ.

FIŠ podeljuje priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem (v nadaljevanju: prejemniki priznanj) za dosežke v preteklem koledarskem ali študijskem letu.

Fakulteta podeljuje priznanja študentom FIŠ v naslednjih kategorijah:

Fakulteta podeljuje priznanja zaposlenim, ki jih prejmejo za preteklo študijsko ali koledarsko leto:

FIŠ lahko podeljuje priznanja tudi zunanjim sodelavcem za preteklo študijsko ali koledarsko leto, ki jih prejmejo fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine za svoj prispevek k dvigu kakovosti in izjemnim dosežkom na izobraževalnem ali raziskovalnem področju fakultete.

Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino »Priznanje Fakultete za informacijske študije v Novem mestu«.

Rok za oddajo prijav je do vključno 1. 4. 2019. Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo Fakulteta za informacijske študije prejela do vključno 1. 4. 2019, ali bodo do tega dne priporočeno poslane po pošti.

Prijave pošljite na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto, s pripisom »Vloga za razpis priznanja FIŠ: NE ODPIRAJ!«.

Postopek prijave je natančneje opisan v Razpisu.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite preko e-pošte: anica.blazic@fis.unm.si.