FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

NOVO: Magistrski študijski program Podatkovne znanosti

22.10.2020

Z veseljem vam sporočamo, da smo pridobili akreditacijo novega magistrskega študijskega programa Podatkovne znanosti.

Dekan FIŠ prof. dr. Matej Makarovič je ob tem povedal: “Izjemno me veseli, da je Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu pridobila nov magistrski študijski program na področju podatkovnih znanosti. Gre namreč za program, v katerem zelo skrbno upoštevamo aktualne in predvidene potrebe, saj računamo, da bo povpraševanje po profilih s temi znanji v prihodnje še naraščalo. Računamo ne le na študente iz regije, ampak tudi na slovenski in mednarodni prostor, še posebno na jugovzhodno Evropo.”

 

Osnovni cilj magistrskega študijskega programa Podatkovne znanosti je izobraziti diplomante s poglobljenimi znanji sodobne analize podatkov ter specifičnimi znanji povezanimi s posebnostmi podatkov znotraj posameznih disciplin oziroma s posebnimi zvrstmi podatkov. To vključuje širok nabor naprednih metod analize podatkov ter ostalih konceptov sodobne podatkovne znanosti in samostojen razvoj algoritemskih in programskih rešitev za različne vrste problemov, ki se nanašajo na analizo podatkov za znanstvene, tržne ter druge namene. S povezavo matematičnih, informacijskih in družboslovnih tematik bodo študenti pridobili celovit nabor medsebojno dopolnjujočih se znanj, ki bodo omogočala reševanje problemov obdelave in analize velikih zbirk podatkov v realnem okolju ter uporabe umetne inteligence. Strokovni naslov diplomantov in diplomantk študijskega programa je magister/magistrica podatkovnih znanosti.

Akreditacijo je podelil Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za nedoločen čas. 

------------------------------------------------------------------

 

Predmetnik:

Program traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre.

1. letnik

PREDMET: KT
Diskretna matematika 6
Izbrana poglavja iz statistike 6
Uvod v matematično analizo in verjetnost 4
Uvod v podatkovne znanosti 8
Vizualizacija podatkov 6
Analiza velikih količin podatkov 5
Kreativnost in kritično razmišljanje 3
Analiza kategorialnih podatkov 7
Izbirni predmet 1 5
Izbirni predmet 2 5
Izbirni predmet 3 5

2. letnik

PREDMET: KT
Podatkovna skladišča in podatkovna analitika 5
Umetna inteligenca in strojno učenje 8
Programiranje 6
Analiza mehkih množic 4
Napredna statistika 7
Magistrski raziskovalni seminar 8
Magistrska naloga 22

Izbirni predmeti:

PREDMET: KT
Analiza kompleksnih omrežij 5
Etika in komuniciranje v podjetništvu 5
Izbrana poglavja iz algoritmov 5
Linearna algebra 5
Marketinška komunikacija 5
Modeliranje kompleksnih sistemov 5
Management znanja 5
Numerična matematika 5
Organizacijska psihologija 5
Podatkovno rudarjenje 5
Raziskovanje interneta 5
Uvod v gospodarsko, delovno in obligacijsko pravo 5
Visoko zmogljivo računalništvo 5
Marketinške strategije na podlagi podatkov 5
 

Pogoji za vpis:

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Podatkovne znanosti se lahko vpiše:

Za diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se smiselno uporabljajo določila za diplomante študijskih programov prve stopnje.

V prvi oziroma nadaljnje letnike magistrskega študijskega programa Podatkovne znanosti se lahko vpiše tudi kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Enakovrednost v tujini pridobljenega izobraževanja na zahtevo vlagatelja ugotavlja FIŠ v okviru postopka priznavanja izobraževanja.

Pogoji za napredovanje:

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi, če študent/ka ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu, a v tem primeru ne more koristiti absolventskega staža na isti stopnji študija. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Pogoji za dokončanje študija:

Pogoji za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se vpiše neposredno v drugi letnik, po zaključeni univerzitetni izobrazbi ali specializaciji po programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite poleg vseh študijskih obveznosti drugega letnika.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom magistrske naloge.

Splošne kompetence, ki jih študenti pridobijo: