FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Organiziranost

Dekanat

Dekan in prodekani so imenovani za mandat 1. 10. 2016 - 30. 9. 2020.

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete.

Predsednik: prof. dr. Riste Škrekovski

Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska

Senat FIŠ je strokovni organ fakultete. Senat fakultete ima najmanj 9 članov iz vrst članov Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja fakultete. Člani senata so tudi trije predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet fakultete. Dekan in prodekani fakultete so člani Senata fakultete po položaju.

Člani:

 • prof. dr. Dejan Jelovac
 • prof. dr. Borut Rončević
 • prof. dr. Matej Makarovič
 • prof. dr. Matevž Tomšič
 • prof. dr. Nadja Damij
 • izr. prof. dr. Blaž Rodič
 • izr. prof. dr. Zoran Levnajić
 • izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska
 • doc. dr. Boštjan Delak
 • doc. dr. Katarina Rojko
 • Miloš Škorc (predstavnik študentov)
 • Mateja Lesar (predstavnica študentov)
 • Žiga Šume (predstavnik študentov)

(dekan in prodekani so člani Senata po položaju)

Komisija za izvolitve v nazive (KIN)

- prof. dr. Dejan Jelovac, namestnik prof. dr. Matej Makarovič
- prof. dr. Borut Rončevič, namestnik prof. dr. Matevž Tomšič
- prof. dr. Riste Škrekovski, namestnik doc. dr. Katarina Rojko
Administrativna podpora: Anica Blažič

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)
Predsednica (po funkciji): prodekanja za izobraževanje doc. dr. Katarina Rojko
Člana: izr. prof. dr. Blaž Rodič, predstavnica študentov Mateja Lesar
Administrativna podpora: Marjana Miškovič

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)
Predsednik (po funkciji): prodekan za znanstveno-raziskovalno delo prof. dr. Matevž Tomšič
Člani: prof. dr. Borut Rončević, izr. prof. dr. Zoran Levnajić (Vodja doktorske šole je član komisije po položaju)
Administrativna podpora: Marjeta Grahek

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)

Predsednik KKE – prof. dr. Dejan Jelovac
Predstavnik visokošolskih učiteljev (prodekanja za izobraževalno dejavnost):  doc. dr. Katarina Rojko
Predstavnik znanstvenih sodelavcev: doc. dr. Urška Fric
Predstavnik visokošolskih sodelavcev: asist. Robi Brglez
Predstavnik strokovnih služb: Maruša Umbreht 
Predstavnik zainteresirane javnosti: mag. Nina Šab
Predstavnik študentov: Mateja Lesar
Administrativna podpora: doc. dr. Katarina Krapež

Komisija za založniško dejavnost (KZD)
Predsednik (po funkciji): prodekan za znanstveno-raziskovalno delo prof. dr. Matevž Tomšič
Člana: izr. prof. dr. Zoran Levnajić, asist. Robi Brglez
Administrativna podpora: Nina Malovrh

Komisija za mednarodne izmenjave (KMI)

Predsednica: prodekanja za izobraževanje doc. dr. Katarina Rojko
Predstavnik visokošolskih učiteljev: prof. dr. Borut Rončević
Predstavnici strokovnih sodelavcev: Strokovna sodelavka za študentske zadeve Maruša Umbreht in strokovna sodelavka projektne pisarne Lucija Medle

Komisija za etičnost raziskovanja (KER)

Predsednik: prof. dr. Matej Makarovič, namestnik: prof. dr. Matevž Tomšič 
Člani: prof. dr. Riste Škrekovski, doc. dr. Nuša Erman
Predstavnik študentov: Mateja Lesar

Komisija za ugotavljanje disciplinske odgovornosti zaposlenih na FIŠ (imenuje dekan):

Predsednik iz vrst pedagoških sodelavcev: prof. dr. Matej Makarovič, namestnica doc. dr. Katarina Rojko
Predstavnik raziskovalcev:  prof. dr. Matevž Tomšič, namestnik prof. dr. Riste Škrekovski
Predstavnik strokovnih sodelavcev: Marjeta Grahek, namestnica Marjana Miškovič

---------

Etična komisija:

Predstavnika visokošolskih učiteljev: prof. dr. Matej Makarovič in izr. prof. dr. Blaž Rodič
Predstavnik visokošolskih sodelavcev: asist. Robi Brglez
Predstavnik strokovnih služb: Marjeta Grahek  
Predstavnik študentov: Mateja Lesar

Disciplinska komisija za študente:

Predsednik (po funkciji): dekan prof. dr. Dejan Jelovac, namestnik izr. prof. dr. Zoran Levnajić Predstavnik visokošolskih učiteljev: prof. dr. Matej Makarovič, namestnica izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska
Predstavnik študentov: Mateja Lesar, Žiga Šume

Komisija za priznanja:
Predsednik: izr. prof. dr. Blaž Rodič
Člani: doc. dr. Nuša Erman, doc. dr. Urška Fric, Žiga Šume, Anica Blažič

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete in ima devet članov:

 • trije predstavnike ustanovitelja (Marjan Turk, mag. Manica Gros, mag. Katja Perme),
 • tri predstavnike fakultete iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (prof. dr. Borut Rončevič, doc. dr. Matjaž Škabar, doc. dr. Urška Fric),
 • predstavnika drugih delavcev fakultete (Anica Blažič),
 • enega predstavnika študentov (Mateja Lesar),
 • enega predstavnika delodajalcev (Tomaž Kordiš).