FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

izr. prof. dr. Andrej Kovačič

izr. prof. dr. Andrej Kovačič

E-mail: student@andrejkovacic.com
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 34050


Leta 1998 je diplomiral na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani in leta 2001 magistriral na Humboldt Univerzi (Berlin) na tematiko odnosov s potrošniki na spletu. Na Fakulteti za uporabne družbene študije iz Nove Gorice je naredil doktorat iz sociologije. Na področju marketinga in tržnega komuniciranja je deloval v številnih domačih in tujih podjetjih, sodeloval in vodil je več volilnih kampanj na lokalnem in nacionalnem nivoju ter izvedel več kot 150 različnih raziskav. Osnovno področje njegovega raziskovanja je preučevanje učinkovitosti komuniciranja. Aktiven je zlasti na naslednjih področjih: oglaševanje (testiranje oglaševalskih konceptov), preučevanje medijev in medijske pismenosti, tehnik prodaje in motivacije, organizacijske komunikacije, govorice telesa ter politične komunikacije.
Vodi seminarje, treninge in delavnice s področja tehnik komuniciranja in spodbujanja motivacije. Razvil je različne metodologije merjenja in preučevanja preferenc potrošnikov. Sodeluje tudi pri mednarodno priznani znanstveni reviji Innovative Issues and Approaches in Social Sciences.

2. letnik

Spletni mediji

Predmet Spletni mediji obravnava splošne značilnosti medijskega komuniciranja in zgodovinski razvoj množičnih medijev ter vlogo medijev v sodobni družbi in njihovo demokratično poslanstvo. Posebej se osredotoči na značilnosti spletnih medijev in uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v klasične medije. Študentje se seznanijo tudi z vplivom uvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij na naravo medijskega komuniciranja in vplivom spletnih medijev na vsakdanje življenje. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Elektronsko komuniciranje in pismenost

Pri predmetu študentje spoznajo sam koncept komuniciranja in pristope k razumevanju koncepta. Nato se osredotočijo na elektronsko komuniciranje in uporabo e-medijev v družbenem življenju ter poslovnem svetu. Prav tu uporaba e-medijev ustvarja veliko prednosti zaradi hitrejšega poslovanja, različnih možnostih, ki jih omogoča, ter spodbujanja sodelovanja projektnih skupin. Študentje se poglobijo tudi v značilnosti poslovnih dokumentov in dopisov ter spoznajo načela komuniciranja ter osnove elektronske pismenosti. Tako so sposobni ustrezno jezikovno in oblikovno pripraviti različne oblike poslovnih komunikacij, poročil in dokumentov z uporabo primernih elektronskih komunikacijskih orodij, kar dokažejo tudi z izdelavo posameznih nalog. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Komunikacijski trening

Svoje znanje in proizvode lahko uspešno tržimo z uporabo ustrezne komunikacije oziroma z navdušujočo predstavitvijo teh produktov. Predmet Komunikacijski trening usposobi študente prav za ta del posla. Najprej poda teoretično ozadje komuniciranja, kakšni so vloga, pomen in funkcije medosebnega komuniciranja, pa tudi ključna načela (neizogibnost, ireverzibilnost, kompleksnost, kontekstualna odvisnost). Nadalje predstavi veščine dobrih govorcev, verbalno in neverbalno komunikacijo, oblike govorov, komunikacijske tehnike ter etiko komuniciranja. Študentje na predavanjih in vajah razvijajo lastne komunikacijske veščine in preizkusijo svoje sposobnosti na nastopih oziroma predstavitvi seminarske naloge. Povezava na učni načrt.

Spletno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Predmet Spletno komuniciranje in odnosi z javnostmi predstavi različne poglede na komuniciranje in analizira vlogo ter pomen komuniciranja v poslovnem modelu. Najprej se osredotoči na spletno komuniciranje in predstavi razvoj interneta ter njegove ključne lastnosti (interaktivnost, orodja in platforme). Nato se študenti seznanijo z osnovami integriranega tržnega komuniciranja in psihologijo trženja (analiza potrošnika, faze nakupnega procesa). Ta znanja povežejo in jih uporabijo pri spoznavanju komuniciranja preko spleta, ki zajema e-medije, družbena omrežja, iskalnike in spletno oglaševanje. Predmet izpostavi tudi posebnosti odnosov z javnostmi preko mobilnih platform in e-medijev. Študentje pripravijo tudi seminarsko nalogo, kjer pokažejo, da poznajo sodobne oblike spletnega oglaševanja in trženja ter njihove posebnosti in da so sposobni voditi najenostavnejše oblike odnosov z javnostmi na spletu. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Spletni mediji

Predmet Spletni mediji obravnava splošne značilnosti medijskega komuniciranja in zgodovinski razvoj množičnih medijev ter vlogo medijev v sodobni družbi in njihovo demokratično poslanstvo. Posebej se osredotoči na značilnosti spletnih medijev in uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v klasične medije. Študentje se seznanijo tudi z vplivom uvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij na naravo medijskega komuniciranja in vplivom spletnih medijev na vsakdanje življenje. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Komuniciranje v medkulturnem okolju

Predmet Komuniciranje v medkulturnem okolju predstavi medkulturno komunikacijo in pomen ustreznih načinov komuniciranja z različnimi posamezniki, skupinami in znotraj drugačnih poslovnih kultur. Izpostavi probleme medkulturnega komuniciranja, najpogostejše napake, razloge zanje in načine njihovega preprečevanja. Študente usposobi za medkulturno komuniciranje (tehnike, veščine komuniciranja, oblikovanje ustreznih strategij komuniciranja z akterji iz različnih kulturnih okolij) ter prikaže uporabnost teh veščin na praktičnih primerih. Študentje pred pristopom k izpitu pripravijo in zagovarjajo empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.