FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

doc. dr. Lucija Lapuh

doc. dr. Lucija Lapuh

E-mail: lucija.lapuh@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 35034


Dr. Lucija Lapuh je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu raziskovalka Inštituta za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju. V okviru projekta za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere raziskuje tovarne prihodnosti v transnacionalnih verigah vrednosti. Je izvajalka vaj ter nekaj predavanj pri predmetu Družba in tehnologija na visokošolskem strokovnem programu Informatika v sodobni družbi.

Leta 2010 je diplomirala na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tam je nadaljevala doktorski študij in leta 2016 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Ekonomskogeografsko vrednotenje prožnosti regij v času recesije. Bila je mlada raziskovalka na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Je članica izvršnega odbora Ljubljanskega geografskega društva.

Raziskovalna področja

 • Ekonomska, družbena in politična geografija, regionalne študije.
 • Prožnost, tovarne prihodnosti, transnacionalne verige vrednosti.
 • Selitve, turizem, kulturna dediščina in okoljska vprašanja.

Izbrane publikacije:

 • Tomašević, M., Lapuh, L., Stević, Ž., Stanujkić, D., Karabašević, D. (2020). Evaluation of Criteria for the Implementation of High-Performance Computing (HPC) in Danube Region Countries Using Fuzzy PIPRECIA Method. Sustainability, 12(7), str. 1-18.
 • Lapuh, L. (2019). Usklajenost trga dela z izobrazbeno sestavo prebivalstva v dobi digitalizacije. V J. Nared, & K. Polajnar Horvat, N. Razpotnik Visković (ur.), Demografske spremembe in regionalni razvoj, Regionalni razvoj, 7 (str. 73-86). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Lapuh, L. (2019). Austrian innovation performance and high performance computing applications. V B. Rončević, & R. Coscodaru, U. Fric (ur.), Go with the flow: high performance computing and innovations in the Danube region (str. 86-101). London, Budapest, Ljubljana: Vega Press.
 • Lapuh, L. (2018). Socio-economic characteristics of resilient localities: experiences from Slovenia. Regional studies, regional science, 5(1), str. 149-156.
 • Lapuh, L. (2017). Teoretično in terminološko o konceptu prožnosti. Geografski vestnik , 89(2), str. 51-60.
 • Lapuh, L. (2017). Podravska regija v luči zadnje gospodarske krize. V V. Drozg, & U. Horvat, E. Konečnih Kotnik (ur.), Geografije Podravja, Prostori (str. 135-152). Maribor: Univerzitetna založba Univerze.
 • Lapuh, L. (2016). Merjenje vpliva recesije in sposobnosti okrevanja slovenskih statističnih regij. Acta geographica Slovenica, 56(2), str. 247-266.
 • Brozzi, R., Lapuh, L., Nared, J., Streifeneder, T. (2015). Towards more resilient economies in Alpine regions. Acta geographica Slovenica, 55(2), str. 339-350.
 • Lapuh, L. (2014). Vloga socialnega podjetništva pri revitalizaciji kulturne dediščine. V Nared, J., & Razpotnik Visković, N. (ur.), Upravljanje območij s kulturno dediščino, Capacities, 2 (str. 121-126). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Lapuh, L., (2011). Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije. Dela, 36, str. 69-91.

----------------------------------------------------

Dr. Lucija Lapuh is an Assistant Professor and a Research Fellow at the Institute for innovation and technology in regional development, Faculty of information studies in Novo mesto, Slovenia. She has been working on the postdoctoral project about factories of the futures in transnational values chains. She delivers lectures Society and technology at the higher education program Informatics in contemporary society.

Lucija Lapuh graduated in 2010 at the Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana. She successfully defended her PhD entitled Economic-geographical evaluation of regional resilience during recession at the same faculty. Before the current position she was a young researcher at the Anton Melik Geographical Institute which is part of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. She is a member of the Executive Board of the Ljubljana Geographical Society.

COBISS - Personal Bibliography

Research Interests

 • Economic, social and political geography, regional studies and planning.
 • Resilience, factories of the future, transnational value chains.
 • Migrations, tourism, cultural heritage and environmental issues.

Selected publications

 • Tomašević, M., Lapuh, L., Stević, Ž., Stanujkić, D., Karabašević, D. (2020). Evaluation of Criteria for the Implementation of High-Performance Computing (HPC) in Danube Region Countries Using Fuzzy PIPRECIA Method. Sustainability, 12(7), str. 1-18.
 • Lapuh, L. (2019). Austrian innovation performance and high performance computing applications. V B. Rončević, & R. Coscodaru, U. Fric (ur.), Go with the flow: high performance computing and innovations in the Danube region (str. 86-101). London, Budapest, Ljubljana: Vega Press.
 • Lapuh, L. (2018). Socio-economic characteristics of resilient localities: experiences from Slovenia. Regional studies, regional science, 5(1), p. 149-156.
 • Lapuh, L. (2016). Measuring the impact of the recession on Slovenian statistical regions and their ability to recover. Acta geographica Slovenica, 56(2), p. 247-266.
 • Brozzi, R., Lapuh, L., Nared, J., Streifeneder, T. (2015). Towards more resilient economies in Alpine regions. Acta geographica Slovenica, 55(2), p. 339-350.
 • Lapuh, L., (2014). Environmental planning recommendations, The role of social entrepreneurship in revitalizing cultural heritage. V Nared, J., Razpotnik Visković, N. (ur.), Managing cultural heritage sites in Southeastern Europe (p. 86-89). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Lapuh, L., Šmid Hribar, M. (2014). Cultural heritage: the driver of development. V Nared, J., Razpotnik Visković, N. (ur.), Managing cultural heritage sites in Southeastern Europe (p. 19-22). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Lapuh, L. (2012). Geographical views on contemporary emigration from Slovenia. The European geographer, 10, p. 12-16.

1. letnik

Družba in tehnologija

Predmet obravnava kompleksna medsebojna razmerja med družbo in tehnologijo. S perspektive sociološke teorije se ukvarja z vprašanji tako intenzitete kot smeri determinizma med družbenimi, kulturnimi, ekonomski in političnimi vidiki na eni strani ter tehnološkimi vidiki na drugi strani. Namesto osredotočanja samo na informacijsko družbo nudi širši sociološki pregled o tem, kako družba in tehnologija vplivata druga na drugo na različnih področjih in skozi različna zgodovinska obdobja ali stopnje družbene evolucije. Namesto pretirano poenostavljenih in enostranskih pristopov poudarja kompleksnost socio-tehničnih razmerij, izpostavlja odprte dileme in k vprašanjem dosledno pristopa z vidika različnih socioloških teorij. Povezava na učni načrt.