FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Kakovost

European University Association’s Institutional Evaluation Programme

FIŠ prepoznava svoje poslanstvo v izobraževanju in prenosu znanja, katerega kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega našega poslanstva in prispevka k na znanju temelječi družbi, želimo načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela. Kakovost sistema vodenja na FIŠ sloni na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigme:

Operativni načrt izboljšanja kakovosti FIŠ

FIŠ bo izvajala načrt izboljšanja kakovosti s pomočjo samoevalvacije na osnovi Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela. Pri oblikovanju in izvajanju operativnega načrta izboljšanja kakovosti FIŠ bodo aktivno vključeni tudi študentje, ki jih bo v komisijo za kakovost in evalvacijo predlagal Študentski svet. Predvsem pa bo sodelovanje s študenti vzpostavljeno v sklopu iskanja priložnosti za izboljšanje kakovosti vseh aktivnosti na FIŠ. Postopke samoevalvacije bomo izvajali vsako leto in sicer v naslednjih sklopih:

Kakovost na FIŠ utrjujemo tudi s pridobitvijo priznanih certifikatov. V letu 2015 smo opravili mednarodno evalvacijo po Institutional Evaluation Programme (IEP), ki jo je izvedla European University Association (EUA), ter tako pridobili naziv “Evaluated by IEP”. Mednarodno evalvacijo smo izvedli v sklopu projeka Razvoj sistema kakovosti na FIŠ, ki se izvaja skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, v okviru 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.