FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017

Obdobje poteka: 1. 3. 2017 - 31. 7. 2017
Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in Evropski socialni sklad Evropske unije
Sodeluje: Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju, Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Projekt »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017« združuje tri podprojeke, njegov osnovni namen pa je predvsem vključevanje študentov v raziskovalno dejavnost, tako da bomo našim študentom omogočili raziskovalne priložnosti in sodelovanje z gospodarstvom.

Projekt združuje naslednje podprojekte: 

Projekt je vreden 48.780,00 €. Poteka v okviru javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«, ki ga je razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Projekt financirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in Evropski socialni sklad Evropske unije.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 kot neposredna potrditev operacije "Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarsrtvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020"; prednostne osi 10. Znanje spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.