FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora doktorand doseči najmanj 30 ECTS iz prvega letnika, imeti odobreno temo doktorske disertacije  ter oddati dispozicijo doktorske disertacije, kar se dokazuje s podpisom mentorja na obrazcu OBR-FIŠ-034.

Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika v obsegu 60 ECTS, vključno s potrjeno dispozicijo, in opravljeno individualno raziskovalno delo drugega letnika v obsegu 60 ECTS. Individualno raziskovalno delo se za vsak letnik posebej dokazuje s podpisom mentorja na obrazcu OBR-FIŠ-047 Ocena individualnega dela doktoranda. Individualno raziskovalno delo za vsak letnik šteje ustrezno število ECTS ter se nanaša tudi na pripravo dispozicije in disertacije.

Senat FIŠ lahko odobri napredovanje v višji letnik, tudi če študent ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah. Študent mora v tem primeru predložiti ustrezna dokazila.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času (vendar ne manj kot v štirih semestrih), kot je predvideno s študijskim programom, v kolikor opravi vse predvidene obveznosti.