FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Predmetnik

Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Po objavi ustreznih znanstvenih člankov se program zaključi z izdelavo doktorske naloge. Program je strukturiran tako, da organizirano delo temelji na treh vrstah učnih enot:

Predmet Semester KT
Izbrana poglavja znanstvene metodologije 1 15
Izbirni teoretski predmet 1 15
Seminar za dispozicijo (obvezni seminar) 2 15
Priprava dispozicije doktorske disertacije 2 15

Izbrana poglavja znanstvene metodologije

Cilj predmeta je dati študentom metodološke osnove za izdelavo doktorske naloge. V sklopu predmeta bodo študentje spoznali nabor kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod, s katerimi bodo suvereno začeli z doktorsko raziskavo. Predmet bosta izvajala dva nosilca, eden bo skrbel za kvantitativen, drugi za kvalitativen del. Preko projektnih nalog bodo študentje povezali oba sklopa predmeta. Predmet prispeva k razvoju sposobnosti identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize in možnih rešitev, ustvarjanja novega znanja in prispevek k razvoju znanosti, sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela, vodenje raziskovalno-razvojnega dela in raziskovalne skupine, obvladanje kakovosti prek standardov in samokritičnega vrednotenja v raziskavah ter zavezanost profesionalni etiki. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: red. prof. dr. Dejan Jelovac , izr. prof. dr. Zoran Levnajić, red. prof. dr. Matej Makarovič, izr. prof. dr. Blaž Rodič, red. prof. dr. Borut Rončević, izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska

ECTS: 15 KT

Izbirni teoretski predmet

ECTS: 15 KT

Seminar za dispozicijo (obvezni seminar)

Seminar za dispozicijo je namenjen pripravi dispozicije za doktorsko disertacijo in temelji predvsem na individualnem delu (zbiranje, urejanje in študij virov). Začetni del predmeta študente vpelje v teorijo in prakso ustvarjalnosti (doktorsko delo kot inovativen projekt) ter nadgradi znanja o pripravi in pisanju raziskovalnih nalog. Pri tem se slušatelji seznanijo z možnimi formami dispozicije in nato prek intenzivnega individualnega dela ter soočanja idej na seminarju oblikujejo osnutke svojih dispozicij. Osnutki vsebujejo opredelitev raziskovalnega vprašanja, ciljev, hipotez in raziskovalnih metod, pregled relevantne literature in drugih virov, načrtovanje dela in strukturiranje doktorske disertacije ter oceno, v katerih elementih bi lahko disertacija prinesla nova znanstvena spoznanja. Osnutke predstavijo v okviru seminarja, jih medsebojno ocenijo in prejmejo sugestije mentorja. Na podlagi navedenega študentje pripravijo končno verzijo dispozicije doktorske disertacije. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: red. prof. dr. Dejan Jelovac , izr. prof. dr. Zoran Levnajić

ECTS: 15 KT

Priprava dispozicije doktorske disertacije

ECTS: 15 KT

Predmet Semester KT
Priprava doktorske disertacije 1 3, 4 60

Priprava doktorske disertacije 1

ECTS: 60 KT

Predmet Semester KT
Seminar za disertacijo 5 15
Priprava doktorske disertacije 2 5, 6 45

Seminar za disertacijo

Povezava na učni načrt.

ECTS: 15 KT

Priprava doktorske disertacije 2

ECTS: 45 KT

Predmet Semester KT
Novi pristopi k uporabi IKT v politično upravnih sistemih 1 15
Modeliranje in simulacija logističnih sistemov 1 15
Podatkovno rudarjenje 1 15
Teorija omrežij 1 15
Mere centralnosti in mrežni modeli 1 15
Medorganizacijsko poslovanje 1 15
Nove paradigme informacijske družbe 1 15
Informacijski sistemi 1 15
Sodobne teorije v ekonomski sociologiji 1 15

Novi pristopi k uporabi IKT v politično upravnih sistemih

Predmet se ukvarja s političnimi, upravnimi ter pravnimi implikacijami uporabe različnimi komunikacijskih in informacijskih tehnologij. Izpostavljene bodo predvsem informacijske tehnologije kot element sprememb v sodobnih javnopolitičnih, odločevalskih in upravnih procesih, informacijske tehnologije kot področje pravnega urejanja s poudarkom na pravnem urejanju e-javne uprave ter različnih drugih pravnih ureditev področja IKT itd. Povezava na učni načrt.

ECTS: 15 KT

Modeliranje in simulacija logističnih sistemov

Predmet je usmerjen k sodobnim znanjem in raziskavam za namene razvoja simulacijskih modelov sistemov v sodobni družbi z uporabo informacijske tehnologije. Cilj predmeta je seznaniti slušatelje z metodami in tehnologijami na področju modeliranja in simulacije sistemov, spoznati metodologije dogodkovne simulacije, agentnega modeliranja in sistemske dinamike za modeliranje sistemov, osvojiti postopke priprave simulacijskega eksperimenta in interpretacije rezultatov, izvedba celovitega projekta s področja modeliranja in simulacije na primeru. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 15 KT

Podatkovno rudarjenje

V okviru predmeta bo delo usmerjeno k nadgradnji že pridobljenega metodološkega znanja s spoznavanjem osnovnih metod podatkovnega rudarjenja. Poleg predstavitve teoretskega metodološkega okvira se bo izvajalo tudi samostojno raziskovalno delo študentov z uporabo različnih metod podatkovnega rudarjenja (v okviru vaj in seminarske naloge). Predvideni so naslednji tematski sklopi: osnovni pojmi podatkovnega rudarjenja, osnovne metode strojnega učenja (izbiranje značilk, odločitvena drevesa in pravila, k-najbližjih sosedov, naivni Bayes, ansambelske metode, asociacijska pravila) in vrednotenje modelov. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: doc. dr. Bernard Ženko

ECTS: 15 KT

Teorija omrežij

Študentje se bodo pri predmetu seznanili s teoretskimi osnovami in s praktičnimi vidiki sodobne teorije omrežij, z algoritmi za modeliranje velikih socialnih in informacijskih omrežij, predvsem v kontekstu primene v relističnih primerih, z metodami teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov na primeru velikih omrežij ter z metodami statisične fizike v kontekstu teorije omrežij. Spoznali bodo računsko zahtevne metode za analizo malih omrežij, ter hitrejše metode za analizo večjih omrežij. Povezava na učni načrt.

ECTS: 15 KT

Mere centralnosti in mrežni modeli

Predmet je posvečen matematičnemu pristopu pri študiju in razumevanju velikih omrežij. Sestavljen je iz več delov (Osnovno o grafih, Splošno o omrežjih, Mere središčnosti, Modeli in lastnosti velikih omrežij ter Dodatna uporaba spektra grafov in verjetnostne metode pri omrežjih). Študentje se pri tem seznanijo s teoretskimi osnovami in s praktičnimi vidiki sodobne teorije omrežij, z algoritmi za modeliranje velikih socialnih in informacijskih omrežij (predvsem v kontekstu uporabe v realističnih primerih), z metodami teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov na primeru velikih omrežij, spoznajo tudi metode statistične fizike v kontekstu teorije omrežij ter računsko zahtevne metode za analizo malih omrežij in hitrejše metode za analizo večjih omrežij. Povezava na učni načrt.

ECTS: 15 KT

Medorganizacijsko poslovanje

Pri predmetu Medorganizacijsko poslovanje slušatelji preučijo medorganizacijske sisteme in priložnosti ter okoliščine za uvedbo e-poslovanja gospodarskih družb, bank, vladnih organizacij in lokalnih skupnosti za povečanje konkurenčnosti. Pri tem uporabijo znanja o informacijski tehnologiji, e-poslovanju in poslovnih procesih, medorganizacijske sisteme pa pogledajo iz poslovnih, ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških in pravnih vidikov razvijanja. Povezava na učni načrt.

ECTS: 15 KT

Nove paradigme informacijske družbe

Predmet se ukvarja z različnimi družbenimi fenomeni uporabe različnimi komunikacijskih in informacijskih tehnologij. Izpostavljene bodo predvsem informacijske tehnologije kot element sprememb sodobne družbe – od tehnologije v podporo različnim procesom do faktorja spremembe v družbi, pa informacijske tehnologije kot orodje v okviru različnih civilnodružbenih aktivnosti (predvsem v smislu premoščanja klasičnih družbenih vzorcev delovanja in organiziranja). Slušatelji se bodo seznanili tudi z informacijsko komunikacijskimi tehnologijami v komunikacijskih procesih in vplivi na spremembe v družbenem komuniciranju – globalizacija družbe in IKT in spoznali IKT kot dejavnik družbenega razvoja in stagnacije (digitalni razkorak). Govora bo tudi o etičnih dilemah uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v družbi (razmerja med svobodo in varnostjo ob uporabi IKT, nadzorovana družba, odvisnost od informacijskih tehnologij). Povezava na učni načrt.

ECTS: 15 KT

Informacijski sistemi

Predmet informacijski sistemi je usmerjen k sodobnim znanjem in raziskavam za namene razvoja področja informatike v sodobni družbi. Obravnava informacijske tehnologije kot komponente informacijskih sistemov (cilji organizacij z uporabo informacijskih sistemov, strateške komponente, tipi informacijskih sistemov, vloge v razvoju IS, obvladovanje kompleksnosti, modeli informacijskih sistemov in vpliv na organizacije). Slušateljem predstavi tudi vidik kakovosti -  informacija in kakovost informacije, sistemi in njihova kakovost, zahteve, delovne poti, meritve informacij in dogodki. Osredotoči se še na procese izvajanja odločitev (modeli za izvajanje odločitev, osebnostni cilji in odločitve, kognitivni procesi) in planiranje ter razvoj IS (metodologije projektnega vodenja razvoja IS, področja planiranja in vodenja projektov razvoja informacijskih sistemov). Osvojeno znanje slušatelji preizkusijo skozi pripravo projektne naloge, kjer raziščejo raziskovalno vprašanje in podajo predlog rešitve. Povezava na učni načrt.

ECTS: 15 KT

Sodobne teorije v ekonomski sociologiji

Predmet Sodobne teorije v ekonomski sociologiji obravnava razvoj ekonomske sociologije kot posebne subdiscipline in njen pomen v informacijski družbi. Študenti se seznanijo s klasičnimi in sodobnimi teorijami ter ključnimi avtorji v ekonomski sociologiji, najpomembnejšimi raziskovalnimi pristopi pri analizi ekonomskih organizacij, procesov in akterjev v informacijski družbi. Predstavljene so povezave s socioekonomijo ter politično in institucionalno ekonomijo, ekonomsko delovanje, socialna struktura in koncept vraščenosti v družbi omrežij ter neekonomski dejavniki ekonomskega razvoja v informacijskih družbah. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: red. prof. dr. Borut Rončević

ECTS: 15 KT