FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Predmetnik

Program traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Vsebuje 15 predmetov, od katerih jih je 11 obveznih in štirje izbirni. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge, zato študent v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge, s katerim skozi konzultacije pripravi osnutek magistrske naloge. V četrtem semestru študent opravi dva izbirna predmeta in izdela ter zagovarja magistrsko nalogo. 

Ta predmetnik bo v veljavi do 30. 9. 2017 za oba letnika, in do 30. 9. 2018 za 2. letnik. Po 30. 9. 2018 bo za oba letnika veljal prenovljen predmetnik študijskega programa Informatika v sodobni družbi (MAG). Sklep Senata FIŠ o izvedbi

Predmet Semester KT
Sodobne družbene teorije 1 6
Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah 1 7
Metode kvantitativne analize 1 7
Menedžerski informacijski sistemi 1 5
Družbeni vidiki uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij 1 5
Projekti informacijskih tehnologij 2 7
Varnost elektronskega poslovanja 2 6
Informatizacija organizacije 2 7
Izbirni predmet 1 2 5
Izbirni predmet 2 2 5

Sodobne družbene teorije

Študentje pri predmetu preučijo različne družbene teorije, ki govorijo o družbenem delovanju, strukturah, družbenem redu, delitvah in neenakosti, o modernizaciji ter razvoju družbe. Pogledajo tudi povezanosti in razhajanja med družboslovnimi teorijami ter spoznajo kakšne so možnosti za premoščanje teh delitev. Z osvojenim znanjem so študentje sposobni analizirati in razumeti konkretne družbene pojave z vidika različnih teoretskih pristopov ter samostojno brati in kritično reflektirati znanstvena besedila na področju družboslovja. Povezava na učni načrt.

ECTS: 6 KT

Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah

Pri predmetu Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah študentje najprej poglobijo znanje o teoriji kvalitativnega raziskovanja ter o njegovih vrednotah in etičnih vprašanjih. Nato preučijo osnovne metode in tehnike kot so strukturirani intervjuji, polstrukturirani intervjuji, fokusne skupine, delphi metoda, opazovanje z ali brez udeležbe, analiza vsebine, biografske metode, konverzacijska analiza, akcijsko in evalvacijsko raziskovanje, socialni kvazieksperiment. Spoznajo mešane metodološke pristope (kvantificiranje kvalitativnih podatkov, programska oprema za kvalitativno analizo, fuzzy-set analiza) in svoje znanje uporabijo pri izdelavi študije primera in primerjalne študije primera, kjer uporabijo osnovno programsko opremo za kvalitativno in mešano analizo. Povezava na učni načrt.

ECTS: 7 KT

Metode kvantitativne analize

Metode kvantitativne analize predstavijo pristope kvantitativnega raziskovanja ter izbrane statistične metode za izvedbo zahtevnih kvantitativnih analiz. Študentje spoznajo vse najpomembnejše faze kvantitativne raziskave: formuliranje raziskovalnih vprašanj oz. hipotez, definiranje skupine, na kateri se bo izvajala kvantitativna analiza, morebitna izbira vzorca, definiranje merjenih spremenljivk, zbiranje podatkov (merjenje), analiza podatkov, preverjanje domnev in interpretacija ter predstavitev rezultatov. Pri tem uporabljajo sodobno programsko opremo (poudarek je na zahtevnem, a zelo zmogljivem programu R). Povezava na učni načrt.

ECTS: 7 KT

Menedžerski informacijski sistemi

Predmet študentom predstavi strateški pomen sistemov za podporo odločanju ter njihovo uporabnost za podporo menedžmentu in ostalim delom organizacije pri sprejemanju kompleksnih odločitev. Sem sodijo teme, kot so pomen in upravljanje informacij, proces odločanja, odločanje v skupini, upravljanje z znanjem, podatkovna skladišča, odkrivanje znanja iz podatkov. Študentje spoznajo ekspertne sisteme za upravljanje znanja ter pravni okvir in etična načela uporabe informacijskih virov. Na vajah delajo z orodji za modeliranje večkriterijskih odločitvenih problemov, spoznajo uporabo tovrstnih modelov za podporo odločanju v profesionalnih in osebnih situacijah ter pripravijo in zagovarjajo seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Družbeni vidiki uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij

Predmet ponudi pregled uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij na različnih področjih našega delovanja od družbenega življenja, politike, ekonomske sfere do kulture. Najprej predstavi povezanost med tehnologijo in družbeno strukturo ter procesi, ki potekajo v njej. Nato kako IKT vpliva na gospodarski razvoj (e-poslovanje, e-trgovina), na politično delovanje (možnosti e-demokracije) ter na delovanje medijev (internetno novinarstvo, digitalizacija tradicionalnih medijev). Študentje pri predmetu, skozi seminarsko nalogo oz. več krajših nalog prikažejo svoje sposobnosti analiziranja kompleksnih razmerij med tehnologijo, družbo, kulturo, ekonomijo in politiko in se zavedo etičnih problemov uporabe informacijskih tehnologij v določenih situacijah in potrebe po odpravljanju njenih negativnih učinkov. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Projekti informacijskih tehnologij

Študentje osnovno znanje o projektnem delu nadgradijo s poznavanjem informacijsko komunikacijskih orodij za vodenje projektov, ki jih tudi aktivno uporabljajo na vajah. Spoznajo postopke projektnega vodenja, organiziranja, delovanja in komuniciranja s projektno skupino, identifikacije naročnikovih zahtev, razvoja načrta projekta informacijskih tehnologij, sistemski pristop v upravljanju projektov, monitoring projekta in nadzor ter upravljanje tveganj v projektih IT. Tako so sposobni pripraviti in voditi projekt informacijskih tehnologij, nadzirati izvajanje projektov informacijskih tehnologij in pri tem uporabljati ustrezno tehnologijo za vodenje projektov. Povezava na učni načrt.

ECTS: 7 KT

Varnost elektronskega poslovanja

Predmet Varnost elektronskega poslovanja študente seznani z elektronskim poslovanjem (infrastrukturna podpora, simetrični in asimetrični tajnopisni sistemi) ter z osnovami varnosti elektronskega poslovanja in informacijskih sistemov (načrtovanje in razvoj varnih sistemov e-poslovanja). Predstavi tudi organizacijske, pravne in etične vidike elektronskega poslovanja. Študentje pripravijo seminarsko nalogo in pokažejo svoje znanje uporabe sodobne varnostne tehnologije pri elektronskem poslovanju, sposobnosti analize stanja in ocene varnostnih tveganj, da lahko pripravijo varnostni načrt za celovito upravljanje informacijske varnosti. Povezava na učni načrt.

ECTS: 6 KT

Informatizacija organizacije

Predmet študentom omogoči razumevanje informatizacije organizacije in njenega pomena za učinkovitost procesov v organizaciji. Informatizacija je pomembna pri organizacijskih, izvedbenih, administrativnih in podpornih procesih, zato jo je potrebno izpeljati z uvajanjem celovitih informacijskih rešitev in rešitev e-poslovanja. Kar pomeni, da študentje spoznajo tako zahteve uporabnikov, omejitve procesov in možnosti njihovih inovacij, poslovna pravila, programe za izdelavo aplikacij, baze podatkov in njihovo vzdrževanje. S pridobljenim znanjem študentje pripravijo projektni načrt za uvajanje novih informatiziranih procesov. Povezava na učni načrt.

ECTS: 7 KT

Izbirni predmet 1

ECTS: 5 KT

Izbirni predmet 2

ECTS: 5 KT

Predmet Semester KT
Magistrski raziskovalni seminar 3 8
Preizkušanje, evalvacija in revidiranje informacijskih sistemov 3 6
Izbirni predmet 3 4 5
Izbirni predmet 4 4 5
Magistrska naloga 3, 4 30

Magistrski raziskovalni seminar

Študentje se pri predmetu pripravijo na izvedbo raziskovalne naloge za potrebe magistrske naloge. Izvedejo zapletenejšo raziskavo za rešitev kompleksnejšega družboslovnega teoretičnega ali empiričnega problema, skozi katero poglobijo in kritično ovrednotijo do sedaj pridobljena teoretična in metodološka znanja (oblikovanje raziskovalnih vprašanj in hipotez, konceptov in teorij, izbor raziskovalnih strategij, organizacija in izvedba raziskovalnega projekta, interpretacija kompleksnih rezultatov in prenos v prakso). Preverijo tudi svoje sposobnosti iskanja podatkov po bibliografskih bazah in bazah podatkov ter zmožnost prepoznavanja rešitev za teoretični problem oziroma oblikovati predloge za reševanje kompleksnejših empiričnih problemov. Povezava na učni načrt.

ECTS: 8 KT

Preizkušanje, evalvacija in revidiranje informacijskih sistemov

Pri predmetu Preizkušanje, evalvacija in revidiranje informacijskih sistemov študentje spoznajo celoten postopek preizkušanja programske opreme (metrike merjenja, upravljanje in vrste preizkušanja, umestitev preizkušanja kot del razvojnega in vzdrževalnega procesa). Predmet predstavi tudi tehnike in orodja, ki so potrebna za izvajanje opravil preizkušanja, evalvacije in revizije. Študentje se preizkusijo v procesu revidiranja IS (revidiranje kompleksnih poslovnih procesov, programske opreme) in pri tem razvijejo sposobnosti sodelovanja z internim in zunanjim revizorjem IS. Svoje znanje utrdijo na laboratorijskih vajah in s pripravo seminarske naloge. Povezava na učni načrt.

ECTS: 6 KT

Izbirni predmet 3

ECTS: 5 KT

Izbirni predmet 4

ECTS: 5 KT

Magistrska naloga

ECTS: 30 KT

Predmet Semester KT
Kakovost informacij 2, 4 5
Modeliranje z agenti 2, 4 5
Napredne statistične metode 2, 4 5
Upravljanje fizičnih omejitev v organizacijah 2, 4 5
Uporabniška izkušnja 2, 4 5
Uporabniško usmerjeno oblikovanje in razvoj 2, 4 5
Multimedijski sistemi 2, 4 5
Raziskovanje interneta 2, 4 5
Anketno raziskovanje 2, 4 5
Komuniciranje v medkulturnem okolju 2, 4 5
Menedžment medkulturnih razlik 2, 4 5
Podatkovno rudarjenje 2, 4 5
Sistemi ePoslovanja B2C in B2B 2, 4 5
Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju 2, 4 5
Management znanja 2, 4 5
Procesi in dokumentni sistemi 2, 4 5
Računalniška forenzika 2, 4 5
Osnove biometrije 2, 4 5
Analiza velikih količin podatkov 2, 4 5
Osnove varovanja informacij 2, 4 5
Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov 2, 4 5

Kakovost informacij

Predmet študentom predstavi kakovost informacij (kako jo meriti, parametri in postopek preverjanja kakovosti), kakovost podatkovnih modelov (zajemanje zahtev, kakovost podatkovnih shem in definicij), standarde, načela in poslovna pravila kakovosti ter procese za izboljšanje kakovosti podatkov. Študentje pogledajo tudi postopke priprave in vizualizacije podatkov. Pri laboratorijskem delu in seminarski nalogi se srečajo z IKT za vodenje projektov in pokažejo osvojeno znanje o pravilni izbiri in ustrezni uporabi tehnike obravnavanja podatkov nizke kakovosti. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Modeliranje z agenti

Pri predmetu Modeliranje z agenti bodo študenti definirali proces modeliranja z agenti, primerjali modeliranje z agenti z alternativnimi in komplementarnimi metodologijami in artikulirali relativne prednosti in slabosti. Uporabili bodo tudi druge metodologije, kot so sistemska dinamika, simulacija diskretnih dogodkov, teorija iger, statistično modeliranje, analiza tveganja. Študenti bodo med drugim znali utemeljiti, kdaj in zakaj uporabiti modeliranje in simulacijo z agenti, razložiti, kako zasnovati in razviti simulacije z agenti, predstaviti način menedžmenta projektov agentnega modeliranja, demonstrirati razvoj agentnih modelov z enim ali dvema orodjema ter opisati postopek in tehniko predstavitve rezultatov simulacije odločevalcem. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Napredne statistične metode

Pri predmetu Napredne statistične metode študent spozna družbene procese in pridobi sposobnost njihove kompleksne analize skozi uporabo metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik. Poleg tega študent pridobi sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij in sistemov na področju družboslovja ter sposobnost zbiranja, shranjevanja, analize in interpretacije velikih količin podatkov. Predmet študentu omogoči razumevanje posebnosti statističnega učenja v primerjavi s klasičnimi podatkovnimi analizami ter poznavanje metod, ki so primerne za analize tovrstnih podatkov. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Upravljanje fizičnih omejitev v organizacijah

Predmet Upravljanje fizičnih omejitev v organizacijah študentu predstavi uvod v teorijo omejitev, s pomočjo te teorije pa mu omogoči sposobnost reševanja fizičnih omejitev v organizaciji. Študent dobi vpogled v zmanjševanje vpliva variabilnosti med procesi, kjer so omejitve fizične narave, zagotavljanje stabilnosti, predvidljivosti in zanesljivosti končnih rezultatov dela (procesa), skrajšanje časov, potrebnih za izvedbo nalog (izdelkov) in znižanje zalog, zmanjševanje konfliktov v procesu dela in izboljšanje odzivnosti glede potreb trga itd. Študent spozna in razume procese v organizacijah in je sposoben njihove kompleksne analize, pridobi znanje o uporabi raznih raziskovalnih metod in tehnik ter sposobnost uporabe in kombiniranja znanj na različnih področjih. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: doc. dr. Tomaž Aljaž

ECTS: 5 KT

Uporabniška izkušnja

Predmet predstavi uporabniško izkušnjo, njen življenjski cikel in dejavnike, ki vplivajo nanjo. Študenti bodo tako razumeli pomen oblikovanja uporabniške izkušnje ter kako jo vključiti v življenjski cikel programske opreme. Uporabniško izkušnjo moramo upoštevati že od vsega začetka oblikovanja programa oz. naprave, zato se moramo na začetku dobro pripraviti in na podlagi analiz uporabnikov načrtovati nadaljnje delo. Tako predmet s pomočjo psihologije in sociologije predstavi profiliranje uporabnikov, sledi premišljeno oblikovanje uporabniškega vmesnika ter ustvarjanje prototipov z različnimi tehnikami. Predmet predstavi tudi različne vrste uporabniške izkušnje glede na različne senzorične vrste (vid, sluh, dotik, vonj in okus) ter za različne naprave. Na koncu sledijo tudi tehnike ocenjevanja uporabniške izkušnje. Študenti pri predmetu pripravijo projektno nalogo ter opravijo pisni in ustni izpit. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Uporabniško usmerjeno oblikovanje in razvoj

Cilj predmeta Uporabniško usmerjeno oblikovanje in razvoj je seznaniti študente s procesom načrtovanja uporabniškega vmesnika. Študenti bodo pridobili znanja za ustvarjanje uporabniških vmesnikov in bodo sposobni sodelovati v projektih razvoja spletnih rešitev. Na začetku se bodo spoznali z različnimi pristopi za razvoj uporabniških vmesnikov ter spoznali človeške lastnosti, ki vplivajo na zasnovo uporabniških vmesnikov. Nadalje sledi obravnava metodologij za uporabniško usmerjeno načrtovanje uporabniških vmesnikov. Študenti obravnavajo tudi vrste in organizacijo spletnih strani, navigacijo, ukaze in vnos podatkov ter estetiko in vizualni stil strani. Študenti bodo v okviru tega predmeta pridobili znanja za izdelavo atraktivnih in uporabniško prijaznih uporabniških vmesnikov, znanje pa bodo izkazali s projektno nalogo, pisnim in ustnim izpitom. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Multimedijski sistemi

Multimedijski sistemi študentom predstavijo pomen in tehnologijo multimedije, multimedijska okolja in formate (video, multimedijska digitalna televizija, avdio sistemi) ter postopke produkcije in distribucije multimedijskih vsebin. Tako študentje pridobijo veščine učinkovitega apliciranja principov multimedijskega načrtovanja, vključno z estetskim in tehničnim vidikom, in so sposobni sodelovati pri pripravi različnih multimedijskih elementov za tvorjenje in prototipiranje interaktivnega multimedijskega izdelka. Znanje utrdijo skozi laboratorijsko delo in seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 5 KT

Raziskovanje interneta

Predmet študente seznani s pojavom interneta, njegovo strukturo, iskalniki, tehnikami iskanja, psihološkimi in varnostnimi vidiki uporabe. Spoznajo še proces izdelave domače strani, uporabo digitalnih knjižnic in informacij javnega značaja. Na laboratorijskih vajah študentje uporabljajo IKT za izvajanje anketnega raziskovanja in za obdelavo dobljenih podatkov ter za iskanje sekundarnih podatkov in internetnih virov, pripravijo tudi seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Zoran Levnajić

ECTS: 5 KT

Anketno raziskovanje

Predmet se osredotoči na anketo kot eno od pogosto uporabljenih metodoloških orodij za izvajanje raziskav. Predstavi proces od načrtovanja raziskave, izbire vzorca (verjetnostno in neverjetnostno vzorčenje), oblikovanja anketnih vprašanj in vprašalnika, načine anketiranja (osebno, računalniško, po pošti, telefonsko), uporabo IT pri raziskovanju, analizo podatkov in interpretacijo rezultatov. Skozi individualno delo (seminarska naloga) in uporabo IKT za izvajanje anketnega raziskovanja in za obdelavo dobljenih podatkov na vajah so študentje usposobljeni za samostojno izvedbo postopka anketnega raziskovanja. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Komuniciranje v medkulturnem okolju

Predmet Komuniciranje v medkulturnem okolju predstavi medkulturno komunikacijo in pomen ustreznih načinov komuniciranja z različnimi posamezniki, skupinami in znotraj drugačnih poslovnih kultur. Izpostavi probleme medkulturnega komuniciranja, najpogostejše napake, razloge zanje in načine njihovega preprečevanja. Študente usposobi za medkulturno komuniciranje (tehnike, veščine komuniciranja, oblikovanje ustreznih strategij komuniciranja z akterji iz različnih kulturnih okolij) ter prikaže uporabnost teh veščin na praktičnih primerih. Študentje pred pristopom k izpitu pripravijo in zagovarjajo empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Andrej Kovačič

ECTS: 5 KT

Menedžment medkulturnih razlik

Predmet predstavi teoretično ozadje menedžmenta medkulturnih razlik, kot so poslovna kultura, kulturne razlike, stereotipi, predsodki, mnenja in stališča kot vir možnih sporov in konfliktov v organizaciji, metode in tehnike za preprečevanje konfliktov ter modele uspešnega medkulturnega komuniciranja (evro-model, metoda detanta). Študente usposobi za razumevajoče in tolerantno sožitje v sodobnem mednarodnem in multikulturnem poslovnem okolju, da bodo znali uporabiti primerne načine preprečevanja ali reševanja medkulturnih konfliktov. Študentje se preizkusijo v simuliranih poslovnih situacijah in pripravijo seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Podatkovno rudarjenje

Predmet Podatkovno rudarjenje študente seznani s procesom odkrivanja zakonitosti v podatkih in njegovo arhitekturo (metode in proces odkrivanja znanja, naloge in aplikacije podatkovnega rudarjenja). Predstavi osnove strojnega učenja ter tehnike podatkovnega rudarjenja (odločitvena drevesa, k-najbližji sosed, Bayesova klasifikacija, genetski algoritmi, delitvene metode, hierarhične metode, metode gostote, mrežno razvrščanje, samoorganizirajoče nevronske mreže-Kohonenova nevronska mreža). S tem študente usposobi za zahtevnejšo obdelavo rezultatov, pri čemer uporabljajo najaktualnejša programska orodja za podatkovno rudarjenje (WEKA, Rapidminer). Študentje pripravijo raziskovalno nalogo (samostojno kratko raziskovalno delo, ki bo temeljilo na primerjavi različnih tehnik in postopkov podatkovnega rudarjenja) ter projekt (v manjših skupinah, vključuje konkreten problem). Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Sistemi ePoslovanja B2C in B2B

Sistemi e-poslovanja B2C in B2B najprej povzamejo splošno opredelitev e-poslovanja v informacijski družbi in virtualnih organizacijah, zahteve po ustrezni tehnologiji in arhitekturni podpori e-poslovanja ter standarde, varnost, pravni redi in etična načela e-poslovanja. Nato se osredotočijo na poslovne modele e-poslovanja na primerih sistemov B2B in B2C. Študentje tudi skozi pripravo seminarske naloge znajo uporabiti primeren poslovni model e-poslovanja za posamezen konkretni primer. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju

Študentje se pri predmetu seznanijo z elementi odločitvenega procesa kot so podatek, informacija, znanje, vrste podatkov, lastnosti informacije. Pregledajo odločitvene sisteme in modele (večparametersko odločanje, metode umetne inteligence v odločanju, ekspertni sistemi) ter sisteme za podporo odločanja (strukturirani in nestrukturirani podatkovni viri za poslovno odločanje, skupinsko odločanje). Pred pristopom k izpitu pripravijo in zagovarjajo empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 5 KT

Management znanja

Upravljanje z znanjem je pomembno za uspešno delovanje podjetja, zato se študentje seznanijo z menedžmentom znanja ter z načini in orodji pridobivanja, hranjenja in razširjanja znanja. Predmet obravnava tako eksplicitno znanje (opisano v dokumentih in postopkih podjetja) kot tiho oz. tacitno znanje (nastane na bazi izkušenj posameznikov, ki ga po navadi hranijo v svojih glavah). Študente seznani s postopki pridobivanja in shranjevanja obeh vrst znanja, saj je za podjetje pomembno, da se z odhodom zaposlenih pridobljeno znanje ne izgubi. Študentje pridobljeno znanje predstavijo v seminarski nalogi. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Procesi in dokumentni sistemi

Predmet študentom predstavi principe delovanja, uporabe in administracije dokumentnih sistemov oziroma procesov. Povzame osnove relacijskih podatkovnih baz in postopke analize procesov. Študentje na vajah v računalniški učilnici uporabljajo programska orodja za administracijo dokumentnih sistemov in za reševanje konkretnih problemov in tako spoznajo osnovno tehnologijo za upravljanje z dokumentnimi sistemi. Hkrati pripravijo skupinski projekt, ki vključuje konkreten primer analize procesa in konfiguracijo procesa v konkretnem orodju za upravljanje s procesi. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Računalniška forenzika

Predmet predstavi osnove računalniške forenzike in potrebno tehnologijo za njeno izvajanje. Študentje spoznajo digitalne dokaze, načine njihovega zbiranja v različnih sistemih (Windows, Linux, malware, GSM in mobilne naprave, Internet) in morebitne kršitve oziroma zločine. Vsebina je predstavljena na konkretnih primerih, saj je večina podjetij še vedno slabo obveščenih o računalniški forenziki in o biometričnih podatkih. Študentje skozi predavanja, vaje in seminarsko nalogo razvijejo sposobnosti forenzične analize različnih sistemov in uporabe ustreznih orodij. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Osnove biometrije

Predmet Osnove biometrije predstavi samo tematiko in IT znanje, ki je potrebno za delo z biometričnimi lastnostmi, izvajanje in gradnjo biometričnih sistemov ter možnosti za zagotavljanje varnosti. Študentje spoznajo različne biometrične lastnosti (fizične, vedenjske, kontaktne, nekontaktne in ostale), metode zbiranja, predelave, shranjevanja in primerjave teh lastnosti, pravni vidik biometrije. V seminarski nalogi predstavijo osvojeno znanje, kjer analizirajo in predstavijo delo biometričnega sistema. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Analiza velikih količin podatkov

Pri predmetu se študenti seznanijo z analizo velikih količin podatkov ter opredelijo, kaj so to veliki podatki, kje jih najdemo in kako jih shranimo. Pregledajo tudi načine grafičnega predstavljanja velikih količin podatkov, filtriranje podatkov v tokovih ter oglaševanje na internetu. Prav tako se seznanijo z uporabo visoko zmogljivih računalnikov za analizo velikih količin podatkov. Na koncu tako študenti razumejo posebnosti analize velikih količin podatkov v primerjavi s klasičnimi podatkovnimi analizami. Prav tako pa tudi spoznajo metode, ki so primerne za analize tovrstnih podatkov in z uporabo zelo zmogljivih računalnikov in sodobne odprtokodne opreme izvedejo analizo na enem primeru velike količine podatkov. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Osnove varovanja informacij

Predmet obravnava varnost informacij in gradnike varovanja informacij (zaupnost, celovitost, razpoložljivost in skladnost). Tako študenti pri predmetu spoznajo razliko med različnimi vrstami informacij, grožnjami in osnovnimi ukrepi za zmanjševanje tveganj. Nato se naučijo široko uporabljivih tehnik in metod za varovanje informacij ter s tem pomembnosti ukrepov za zmanjševanje tveganj v poslovnem/produkcijskem okolju. Študentje se naučijo analizirati stanje na področju varovanja informacij in izdelati predloge za izboljšanje stanja, pri čemer upoštevajo človeške, socialne, organizacijske in zakonodajne dejavnike, interese in konflikte, ki se pojavljajo pri uvajanju upravljanja varovanja informacij. Svoje znanje so na koncu sposobni prenesti v delovno okolje in okolje delovanja in bivanja. Povezava na učni načrt.

ECTS: 5 KT

Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov

Predmet Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov predstavi kvantitativno modeliranje organizacijskih problemov na področju proizvodnje, logistike in sistemov strežbe. Z uporabo simulacijskih metod in orodij se študenti naučijo analize vhodnih podatkov ter njihove statistične obdelave. Nato sledi spoznavanje celovitega načrtovanja in obvladovanja dogodkovnih in zveznih procesov, izgradnja dogodkovnih simulacijskih modelov in modelov sistemske dinamike ter povezovanje simulacijskih modelov s podatkovnimi bazami in produkcijskimi informacijskimi sistemi. Na koncu so študenti sposobni tudi s pomočjo simulacijskih primerov izvesti harmonizacijo delovnih procesov ter odkriti in odpraviti ozka grla v delovnih procesih. Povezava na učni načrt.

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 5 KT