FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpiše:

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

Vpis v 2. letnik

Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpišejo diplomanti sorodnega višješolskega strokovnega programa, sprejetega po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT, ki izhajajo iz razlik med programoma. Diferencialne izpite predpiše na podlagi pisne prošnje za vpis in ustreznih dokazil pristojni organ fakultete.

Vloge za prehode obravnava pristojni organ fakultete individualno na podlagi posredovane prošnje za prehod in ustrezne dokumentacije. Kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do prijave teme diplomske naloge.

Vpis v 3. letnik

Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpišejo:

a)  diplomanti višješolskega študija na sorodnem študijskem programu, sprejetega pred 1. 1. 1994. Prehod je možen, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

b)  diplomanti kateregakoli sorodnega visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

Vloge za prehode obravnava pristojni organ fakultete individualno na podlagi posredovane prošnje za prehod in ustrezne dokumentacije. Kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do prijave teme diplomske naloge.

Diplomanti nesorodnih študijskih programov se praviloma vpišejo v prvi letnik študijskega programa

Računalništvo in spletne tehnologije, lahko pa tudi v višji letnik, če jim je mogoče priznati dovolj izpitov prvega oz. drugega letnika. O tem odloča pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje in ustreznih dokazil. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.