FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Mednarodne izmenjave

Aktualne razpise najdete pod posameznimi zavihki - Študij v tujiniPraksa v tujiniAkademske izmenjave in Izmenjave zaposlenih

Razpise za študijsko leto 2019/2020 najdete tukaj - Študij v tujiniPraksa v tujiniAkademske izmenjave in Izmenjave zaposlenih

 

Sodelovanje z Gaza University, Palestina (2019 - 2022)

V okviru programa Erasmus+ KA107 na FIŠ izvajamo projekt mobilnosti v sodelovanju z GU (Gaza University), Palestina. V okviru projekta bomo izvedli gostovanja dveh sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v Palestini, dveh sodelavcev Gaza University ter dveh študentov Gaza University v Sloveniji. 

Aktualni razpis za projekt KA107 - Gaza University

Razpis za Erasmus+ mobilnosti osebja v visokošolskem izobraževanju z namenom poučevanja in usposabljanja v partnerskih državah

Call for Erasmus+ KA107 (2019) student mobility for studies in academic years 2020/2021, 2021/2022 at Faculty of information studies in Fovo mesto (FIŠ), Slovenia

 

Razpise za študijsko leto 2018/2019 najdete tukaj - Študij v tujiniPraksa v tujiniAkademske izmenjave in Izmenjave zaposlenih

 

Erasmus+

 

Program ERASMUS+ je program Evropske unije za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ponuja možnost, da del rednih študijskih obveznosti opravite na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav in pridobite finančno pomoč v okviru programa ERASMUS+. V okviru programa imate plačano šolnino v tujini ter zagotovljeno priznanje opravljenih obveznosti v tujini.

Seznam učnih predmetov v angleščini se glede na potrebe dogovori individualno. 

Upravičeni udeleženci programa ste študenti, vpisani na FIŠ - v primeru mobilnosti za študij morate biti vpisani vsaj v drugi letnik. Pri mobilnosti za prakso lahko sodelujete tudi mladi diplomanti. Kandidate izbere FIŠ v zadnjem letu študija, prakso v tujini pa morate opraviti in zaključiti v roku enega leta po tem, ko diplomirate. Preko programa ERASMUS+ omogočamo tudi možnost mednarodne izmenjave pedagoškega in strokovnega osebja.

Za udeležence, ki boste sodelovali v mobilnosti v tujini več kot dva meseca, bodo na voljo licence za preverjanje jezikovnega znanja. Udeleženci mobilnosti, ki boste odšli na mobilnost v drugem semestru, boste morali sodelovati v spletnem preverjanju jezikovnega znanja pred začetkom obdobja mobilnosti in ob njegovem koncu. Na voljo bo tudi nekaj licenc za sodelovanje v spletnem jezikovnem tečaju.

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države: 28 članic Evropske unije, Islandija, Liechtenstein in Norveška, Turčija in Makedonija. Fakulteta za informacijske študije omogoča študijsko izmenjavo oziroma sodeluje z naslednjimi fakultetami:

InstitucijaDržavaSporazum
Technical University - Sofia Bolgarija Sporazum 2016
Universidad de la Laguna - Tenerife Španija Sporazum 2018
Faculty of Economics and Management/Czech University of Life Sciences Prague Češka Sporazum 2015
Fakultet organizacije i informatike Varaždin Hrvaška Sporazum 2013
Collegium Fluminense Polytechnic of Rijeka Hrvaška Sporazum 2017
Veleučilište Velika Gorica Hrvaška Sporazum 2017
Visoko učilište Algebra Zagreb Hrvaška Sporazum 2014
University of Rijeka/Sveučilište v Rijeci Hrvaška  Sporazum 2013
Visoka škola za informacijske tehnologije Hrvaška Sporazum 2014
Waterford Institute of Technology Irska Sporazum 2014
Klaipeda State University of Applied Sciences Litva Sporazum 2014
University of Information Science and Technology "St. Paul The Apostle" Makedonija Sporazum 2014
Pavol Jozef Šafarik University in Košice Slovaška Sporazum 2015
Uskudar University (študijski porgrami) Turčija Sporazum 2014
University of Edinburgh Velika Britanija Sporazum 2014

V kolikor bi želeli izmenjavo opraviti na kateri drugi fakulteti, lahko podpis bilateralne pogodbe z novo fakulteto predlagate tudi vi.

Ogledate si lahko tudi FIŠ Erasmus+ Policy Statement (EPS) in Erasmus Policy Statement (2021-2027).

Utrinki Erasmus izmenjav na FIŠ-u:

Erasmus izmenjava v Bruslju, Urška Dolenc

Erasmus izmenjava na Malti, Anže Barle

Erasmus izmenjava strokovne sodelavke, Nataša Lisec

Erasmus izmenjava prodekanja za izobraževanje, doc. dr. Katarine Rojko

Erasmus izmenjava dr. Maje Kus Ambrož na Portugalskem 

Erasmus izmenjava v Latviji, Jaka Lah

Mobilnost študentov

Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel (tj. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in usposabljanja. Poleg tega se lahko »mladi« diplomanti udeležijo usposabljanja, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani njihove matične institucije v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po zaključeni diplomi.

V času mednarodne izmenjave si lahko prebivališče poiščete tudi na spletni strani www.myflatshare.com. 

Študenti iz socialno deprivilegiranega okolja lahko zaprosijo za dodatek k dotaciji Erasmus+ (osnova za dodelitev bo ustrezna odločba/potrdilo Centra za socialno delo).

Mobilnost osebja

Pridobljena sredstva so namenjena mobilnosti zaposlenega pedagoškega kot tudi ne-pedagoškega osebja na visokošolski instituciji. Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti. Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Ključni ukrep 1 (KU1) programa ERASMUS+ je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero se želi do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij. Več o programu najdete tukaj.

Izmenjave za študente s posebnimi potrebami

Program Erasmus+ udeležencem s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami zagotavlja dodatno podporo za posebne potrebe. Te dotacije Erasmus+ so zato lahko višje od dotacij za študij, prakso in usposabljanje, saj zajemajo tudi stroške, povezane s posebnimi potrebami udeleženca (denimo prilagojena nastanitev, pomoč med potovanjem, zdravniška pomoč, podporna oprema, prilagojeno učno gradivo, spremljevalec za invalidne študente in osebje). Ta dodatna dotacija temelji na dejanskih stroških.

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe.

CMEPIUS je objavil Poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev  za udeležence, študente, mlade diplomante in osebje s posebnimi potrebami. Obrazec za dodelitev dodatnih sredstev za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami pa najdete na tej povezavi.

Obrazce za študijsko leto 2018/2019 najdete tukaj - Poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev za udeležence, študente, mlade diplomante in osebje s posebnimi potrebami. Obrazec za dodelitev dodatnih sredstev za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami pa najdete na tej povezavi.

Izobraževanje tujih jezikov

Fakulteta za informacijske študije v primeru večje skupine udeležencev organizira tečaj tujega jezika, sicer pa vam pomaga pri informacijah glede jezikovnega izpopolnjevanja v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami in centri v okolici. V enakem obsegu in sodelovanju z izobraževalnimi centri omogoča tudi tujim študentom izobraževanje slovenskega jezika ali njegovo izpopolnjevanje.

Za več informacij se obrnite na ERASMUS+ koordinatorico na fakulteti, prodekanjo za izobraževanje, doc. dr. Katarino Rojko. Prijave in vsa dodatna vprašanja pošljite na erasmus@fis.unm.si. Na erasmus@fis.unm.si predlagajte tudi tuje fakultete, kamor bi želeli na Erasmus+ izmenjavo.

Vaše pravice in dolžnosti o mobilnosti so povzete v Študentski listini. Fakulteta za informacijske študije je za sodelovanje pridobila Erasmus+ univerzitetno listino za obdobje 2014-2020, naša Erasmus+ ID koda pa je: SI NOVO-ME05. Ogledate si lahko tudi FIŠ Erasmus+ Policy Statement (EPS). Nova Erasmus+ strategija za obdobje 2021 - 2027 pa je dosegljiva tukaj.

Prav tako je fakulteta imela podpisano listino za preteklo obdobje 2009-2013 (Erasmus+ univerzitetna listina (EUC) 254360-IC-1-2009-1-SI-ERASMUS-EUCX-1).

CEEPUS program in omrežje (CIII-BG-1103-05-2021, Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management)

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave. Spletna stran omrežja je na voljo tukaj

Povezava do slovenske spletne strani CEEPUS.

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Blaž Rodič, blaz.rodic@fis.unm.si