doc. dr. Urška Fric

E-mail: urska.fric@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 37538

Urška Fric je diplomirala in magistrirala na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. V času študija je na področju papirne industrije za svoje izume pridobila tri patente. Doktorirala je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Danes je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) raziskovalka in docentka za področje informacijskih študij ter vodja Platforme e-Simbioza, kot trenutno edine tovrstne platforme za podporo krožnemu gospodarstvu Slovenije. Z vključitvijo v poročilo Evropske komisije o raziskavi vseevropskih dobrih praks je Platforma e-Simbioza priznana tudi na mednarodni ravni.

Njeno raziskovalno področje je v pretežni meri usmerjeno v industrijsko simbiozo in proučevanje vzpostavljanja industrijsko simbiotskih omrežij, zadnjih nekaj let, pa je raziskovalno aktivna na področju intelektualne lastnine oz. prenosa znanja in tehnologij med raziskovalno in gospodarsko sfero. Od januarja 2019 je na FIŠ vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), ki je partner Konzorcija za prenos tehnologij med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom (JRO KTT).

— Urška Fric received her Bachelor’s and Master’s degree at the Faculty of Logistics, University of Maribor. During her studies she acquired 3 patents for the paper industry sector. She obtained a PhD at School of Advanced Social Studies in Nova Gorica. She works as researcher and assistant professor for information studies at the Faculty of Information Studies in Novo mesto, where she also manages e-Simbioza – a unique web platform designed to support the circular economy in Slovenia. The European Commission has included the platform in the report on best practices from all over the EU, thereby recognizing its importance on international level. Her research is mainly focused on industrial symbiosis and analyzing how industrial symbiosis networks are constructed. For the past few years, she has also done research in intellectual property and transfer of knowledge and technologies between research institutions and the industry. Since January 2019, she has also managed the Transfer of knowledge and technology office at FIŠ in cooperation with the Consortium on transfer of technologies between public research organisations and the industry.

3. letnik

Sodobni družbeni trendi

Študent pri predmetu spozna, razume in zna uporabljati temeljne družboslovne pojme in koncepte, ki se nanašajo na strukturo in dinamiko sodobnih družb; razume temeljne značilnosti globalnih družbenih trendov na političnem, ekonomskem in kulturnem področju; pozna in razume vpliv tehnoloških sprememb na družbeno dinamiko; razume pogojenost, prepletenost in posledice družbenih sprememb; spremlja in kritično reflektira ključne spremembe v slovenski, evropski in globalni družbi. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Analiza kvalitativnih podatkov

Predmet študente seznani z naravo kvalitativnega raziskovanja, obravnava izbrane teme iz filozofije znanosti, etiko, razmerje med teorijo in raziskovanjem ter zanesljivost in veljavnost v kvalitativnem raziskovanju. Študentje spoznajo vzorčenje v kvalitativnem raziskovanju, etnografijo in opazovanje z udeležbo, intervjuje v kvalitativnem raziskovanju. Obravnavajo se fokusne skupine in jezik v kvalitativnem raziskovanju. Predstavljena je tudi kvalitativna analiza podatkov in računalniško podprta kvalitativna analiza. Povezava na učni načrt.

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Predmet obravnava razumevanje uporabniško usmerjenega oblikovalskega procesa (krog rasti med raziskovanjem in oblikovanjem); pregled ključnih tehnoloških trendov pri spletnih in mobilnih aplikacijah, načrtovanje projektov uporabniško usmerjenega oblikovanja, orodja in tehnike za raziskovanje in oceno zahtev uporabniške izkušnje ter za oblikovanje uporabniške izkušnje. Študentje se seznanijo s komponentami uporabniške izkušnje. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Predmet obravnava razumevanje uporabniško usmerjenega oblikovalskega procesa (krog rasti med raziskovanjem in oblikovanjem); pregled ključnih tehnoloških trendov pri spletnih in mobilnih aplikacijah, načrtovanje projektov uporabniško usmerjenega oblikovanja, orodja in tehnike za raziskovanje in oceno zahtev uporabniške izkušnje ter za oblikovanje uporabniške izkušnje. Študentje se seznanijo s komponentami uporabniške izkušnje. Povezava na učni načrt.

Skip to content