Katalog dokumentov

Ceniki

Strateški načrt 2021 – 2025

Strateški načrt 2015 – 2020

Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja (soglasje ministrstva)

Strateški načrt 2009 – 2014

Aneks št. 1 k strateškemu načrtu 2009 – 2014

Katalog informacij javnega značaja

“Prvi odstavek 2. člena ZDIJZ določa, da je namen zakona zagotoviti javnost in odprtost delovanja fakultete ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Posredovanje informacij javnega značaja je ena izmed zakonsko določenih nalog fakultete, zato je fakulteta dolžna zagotoviti tudi ustrezna sredstva in kader, ki takšne zahteve rešuje. Stremimo k temu, da višina stroškov dostopa ostaja v najnižjem možnem obsegu oziroma ne ovira, dejansko in nesorazmerno, izvrševanja te temeljne človekove pravice, zagotovljene tudi z drugim odstavkom 39. člena Ustave RS. Prosilca pred izdajo računa vedno opozorimo na plačilo stroškov. V primeru, da prosilec izrecno zahteva, mu mora fakulteta vnaprej sporočiti tudi višino stroškov, ki mu jih bo zaračunala za posredovanje informacij.”

STATUT FIŠ

Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi

Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov

Pravilnik o doktorskem študiju

Pravilnik o napredovanju na FIŠ

Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju 

Pravilnik o izvajanju delovne prakse študentov

Pravilnik o izvajanju študentske ankete

Pravilnik o mednarodnih izmenjavah

Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in oddaje javnih naročil po evidenčnem postopku

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na FIŠ

Pravilnik o priznanjih FIŠ

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti

Pravilnik o prodekanu študentu

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o tutorstvu 

Pravilnik o splošnih pogojih knjižnice

Pravilnik o študentski izkaznici

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov

Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti

Pravilnik za študente s posebnim statusom

Poslovnik kakovosti

Poslovnik Senata FIŠ

Poslovnik UO FIŠ

Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest

Etični kodeks FIŠ

Merila za izvolitve v nazive

Merila za prehode med študijskimi programi

Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FIŠ (dne 18.8.2015 je bila sprejeta sprememba Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FIŠ)

Sprememba meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FIŠ

Načrt integritete FIŠ

Navodila za izvajanje izrednega študija

Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del

Pravila za sodelovanje vabljenih predavateljev

Pravilnik o častnih nazivih

Pravilnik o demonstratorstvu

Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi na FIŠ

Pravilnik o upravljanju z izumi iz delovnega razmerja 

Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet, Akademski zbor, komisije in organe FIŠ

Pravila o razporejanju sredstev za študijsko dejavnost

Pravila za izvedbo volilnih postopkov za volitve elektorjev in za določitev kandidatov za predstavnika univerze, visokih in višjih šol v državnem svetu

Pravilnik o volitvah dekana in poslovnik volilne komisije FIŠ

Pravilnik Alumni kluba

Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Predpisi EU

 • Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
 • Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
 • Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006
 • Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju

Slovenski predpisi

 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih – prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost

Odlok o ustanovitvi FIŠ

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-D)