Katalog dokumentov

STATUT FIŠ

Študenti

Merila za prehode med študijskimi programi

Navodila za izvajanje izrednega študija in izvajanje predmetov s konzultacijami

Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del

Pravila o razporejanju sredstev za študijsko dejavnost

Pravilnik Alumni kluba

Pravilnik o demonstratorstvu

Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov

Pravilnik o doktorskem študiju (velja za vpisane na doktorski študijski program Informacijska družba)

Pravilnik o doktorskem študiju (bo veljal za program Informacijske znanosti)

Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

Pravilnik o izvajanju delovne prakse študentov

Pravilnik o izvajanju študentske ankete

Pravilnik o mednarodnih mobilnostih

Pravilnik o preizkusu umetniške nadarjenosti

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti

Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja

Pravilnik o prodekanu študentu

Pravilnik o študentski izkaznici

Pravilnik o tutorstvu

Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet, Akademski zbor, komisije in organe FIŠ

Pravilnik za študente s posebnim statusom in študente s posebnimi potrebami

Splošni

Akcijski načrt enakosti spolov

Etični kodeks FIŠ

Načrt integritete FIŠ

Poslovnik kakovosti

Poslovnik Senata FIŠ

Poslovnik UO FIŠ

Pravila za izvedbo volilnih postopkov za volitve elektorjev in za določitev kandidatov za predstavnika univerze, visokih in višjih šol v državnem svetu

Pravilnik o častnih nazivih

Pravilnik o volitvah dekana in poslovnik volilne komisije FIŠ

Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov na FIŠ

Zaposleni

Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest

Merila za izvolitve v nazive  (točkovalnik)

Obvezna razlaga Meril za izvolitve v nazive

Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in sodelavcev FIŠ

Pravila za sodelovanje vabljenih predavateljev

Pravilnik o delovnem času in o opravljanju dela na domu

Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev

Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi na FIŠ

Pravilnik o napredovanju na FIŠ

Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in oddaje javnih naročil po evidenčnem postopku

Pravilnik o postopku za določitev višine osnovne plače raziskovalcev

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na FIŠ

Pravilnik o priznanjih FIŠ

Pravilnik o priznavanju pomembnih umetniških del

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o raziskovalni dejavnosti

Pravilnik o splošnih pogojih knjižnice

Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Pravilnik o upravljanju z izumi iz delovnega razmerja 

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov

Sprememba meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FIŠ

Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu

Predpisi EU

 • Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
 • Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
 • Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006
 • Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju

Slovenski predpisi

 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih – prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost

Odlok o ustanovitvi FIŠ

Letni program dela za leto 2024

Letni program dela

Finančni načrt

Kadrovski načrt

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Letni program dela za leto 2023

Letni program dela

Finančni načrt

Kadrovski načrt

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Letni program dela za leto 2022

Letni program dela

Finančni načrt

Kadrovski načrt

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Letni program dela za leto 2021

Letni program dela

Finančni načrt

Kadrovski načrt

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Letni program dela za leto 2020

Letni program dela 

Finančni načrt

Kadrovski načrt

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Letni program dela za leto 2019

Letni program dela  – Sprememba izhodišč

Finančni načrt  – Sprememba izhodišč

Kadrovski načrt

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Letni program dela za leto 2018

Letni program dela – Sprememba izhodišč 

Finančni načrt – Sprememba izhodišč 

Kadrovski načrt

Realizacija kadrovskega načrta

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Letni program dela za leto 2017

Letni program dela

Finančni načrt

Kadrovski načrt

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Letni program dela za leto 2016

Letni program dela 

Finančni načrt – rebalans finančnega načrta in pojasnila k rebalansu z dne 1. 8. 2016

Kadrovski načrt – Spremembe kadrovskega načrta z dne 1. 8. 2016

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Seznam zaposlenih po virih financiranja

Letni program dela za leto 2015

Letni program dela

Finančni načrt 

Kadrovski načrt

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Letni program dela za leto 2014

Letni program dela

Letni program dela za leto 2013

Letni program dela – rebalans

Letni program dela

Letni program dela za leto 2012

Letni program dela

Letni program dela za leto 2011

Letni program dela

Finančni načrt

Kadrovski načrt

Mednarodna mobilnost

Skip to content