Dekanat

Dekan: prof. dr. Matej Makarovič

Prodekanja za izobraževanje: doc. dr. Katarina Rojko

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo: doc. dr. Nuša Erman

Dekan in prodekani so imenovani za mandat 1. 10. 2020 – 30. 9. 2024.

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete.

Predsednik: prof. dr. Riste Škrekovski

Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska

Senat FIŠ je strokovni organ fakultete. Senat fakultete ima najmanj 9 članov iz vrst članov Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja fakultete. Člani senata so tudi trije predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet fakultete. Dekan in prodekani fakultete so člani Senata fakultete po položaju.

Člani

 • prof. dr. Matej Makarovič
 • doc. dr. Katarina Rojko
 • doc. dr. Nuša Erman
 • izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska
 • doc. dr. Boštjan Delak
 • doc. dr. Urška Fric
 • izr. prof. dr. Zoran Levnajić
 • izr. prof. dr. Blaž Rodič
 • prof. dr. Borut Rončević
 • prof. dr. Riste Škrekovski
 • prof. dr. Matevž Tomšič
 • Jelena Joksimović
 • Miroslav Strniša
 • Žiga Šume
 • Žiga Žlogar

(dekan in prodekani so člani Senata po položaju)

Komisija za izvolitve v nazive (KIN)

Predsednik: prof. dr. Matej Makarovič (dekan je predsednik komisije po funkciji), njegov namestnik: izr. prof. dr. Zoran Levnajić
Člana: prof. dr. Riste Škrekovski; njegov namestnik: izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska in prof. dr. Matevž Tomšič; njegov namestnik: izr. prof. dr. Borut Lužar

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)

Predsednica (po funkciji): prodekanja za izobraževanje doc. dr. Katarina Rojko
Člana: izr. prof. dr. Blaž Rodič, Romana Kamenik

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)

Predsednica (po funkciji): prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo doc. dr. Nuša Erman
Člana: prof. dr. Borut Rončević, izr. prof. dr. Zoran Levnajić (predstojnik doktorskega oddelka je član komisije po položaju)

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)

Predsednica: doc. dr. Urška Fric
Predstavnik visokošolskih učiteljev (prodekanja za izobraževalno dejavnost): doc. dr. Katarina Rojko
Predstavnik raziskovalcev: prof. dr. Borut Rončević
Predstavnik visokošolskih sodelavcev: asist. Robi Brglez
Predstavnik strokovnih služb: Maruša Umbreht
Predstavnik zainteresirane javnosti: mag. Nina Šab
Predstavnik študentov: Janez Bučar

Komisija za založniško dejavnost (KZD)

Predsednica (po funkciji): prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo doc. dr. Nuša Erman
Člana: izr. prof. dr. Zoran Levnajić, izr. prof. dr. Borut Lužar

Komisija za mednarodne izmenjave (KMI)

Predsednica: doc. dr. Katarina Rojko
Predstavnik visokošolskih učiteljev: prof. dr. Borut Rončević
Predstavnici strokovnih služb: Maruša Umbreht in Tjaša Bezenšek

Komisija za disciplinsko odgovornost zaposlenih

Predsednik iz vrst pedagoških sodelavcev: prof. dr. Matevž Tomšič, namestnica doc. dr. Urška Fric
Predstavnik raziskovalcev: prof. dr. Riste Škrekovski, namestnica izr. prof. dr. Tea Golob
Predstavnik strokovnih sodelavcev: Klara Pajić, namestnica Maruša Umbreht

Komisija za disciplinsko odgovornost študentov

Predsednik po funkciji: prof. dr. Matej Makarovič, namestnik izr. prof. dr. Zoran Levnajić
Predstavnik visokošolskih učiteljev: izr. prof. dr. Borut Lužar, namestnica izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska
Predstavnica visokošolskih učiteljev: doc. dr. Urška Fric, namestnik doc. dr. Victor Cepoi
Predstavnika študentov: Jelena Joksimović in Janez Bučar

Komisija za priznanja

Predsednik: izr. prof. dr. Blaž Rodič
Predstavnica visokošolskih učiteljev: doc. dr. Urška Fric
Predstavnica visokošolskih sodelavcev: asist. Irena Mostek
Predstavnica strokovnih sodelavcev: Klara Pajić
Predstavnica študentov: Jelena Joksimović

Komisija za etičnost raziskovanja (KER)

Predsednica: doc. dr. Urška Fric
Namestnik predsednice: izr. prof. dr. Borut Lužar
Članica: izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska
Članica: doc. dr. Nuša Erman
Predstavnica študentov: Jelena Joksimović

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete in ima devet članov:

 • tri predstavnike ustanovitelja (Domen Fink, dr. Tomaž Čegovnik, Franc Klobučar),
 • tri predstavnike fakultete iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (prof. dr. Borut Rončevič, prof. dr. Matevž Tomšič, doc. dr. Urška Fric),
 • predstavnika drugih delavcev fakultete (Maruša Umbreht),
 • enega predstavnika študentov (Miroslav Strniša),
 • enega predstavnika delodajalcev (Tomaž Kordiš).

Upravni odbor FIŠ je konstituiran za 4 letni mandat 2021- 2025.

Predsednik UO je prof. dr. Borut Rončevič. Namestnik predsednika UO je dr. Tomaž Čegovnik.

Oddelki

Doktorski oddelek
Predstojnik: izr. prof. dr. Zoran Levnajić

 

Katedre

Katedra za informatiko
Predstojnik: izr. prof. dr. Blaž Rodič

Katedra za računalništvo
Predstojnik: izr. prof. dr. Borut Lužar

Katedra za podatkovne znanosti
Predstojnica: doc. dr. Nuša Erman