Magistrski študijski program

Kibernetska varnost

Izredni študij v angleškem jeziku v študijskem letu 2023/2024

Virtualna udeležba na predavanjih, vaje po izbiri v živo ali virtualno v realnem času

Magistrski študijski program Kibernetska varnost je nov študijski program, ki bo izobrazil diplomante s poglobljenimi znanji uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij v poslovanju organizacij, metod in tehnik zaščite ter varovanja organizacij, njihovih informacijskih sistemov in zaposlenih pred kibernetskimi grožnjami. Usposobili se bodo za zaposlovanje na strokovnih in vodilnih delovnih mestih na področju informacijske / kibernetske varnosti. Pridobili bodo celovit nabor medsebojno dopolnjujočih se znanj, ki bodo omogočala poznavanje metod in orodij za spremljanje uspešnosti implementacije kibernetske zaščite, poznavanje pravih zahtev in pripadajoče zakonodaje, kakor tudi načinov presojanja oziroma revizij kibernetske varnosti.

Študijski program Kibernetska varnost bomo v študijskem letu 2023/2024 izvajali prvič, in sicer v izredni obliki. 

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Kibernetska varnost se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskega področja informatike ali računalništva;
 • kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskih področij družbenih ved, novinarstva in informacijske znanosti (Klasius-P-16: 03), poslovnih in upravnih ved, prava (Klasius-P-16: 04), naravoslovja, matematike in statistike (Klasius-P-16: 05); kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu do 24 KT;
 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ostalih študijskih področij; kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu do 30 KT.

Za diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se smiselno uporabljajo določila za diplomante študijskih programov prve stopnje.

V prvi oziroma drugi letnik magistrskega študijskega programa Kibernetska varnost se lahko vpiše tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Enakovrednost v tujini pridobljenega izobraževanja na zahtevo vlagatelja ugotavlja FIŠ v okviru postopka priznavanja izobraževanja.

 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika. Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi, če študent/ka ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah. Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu, a v tem primeru ne more koristiti absolventskega staža na isti stopnji študija. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Pogoji za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS. Študent, ki se vpiše neposredno v drugi letnik, po zaključeni univerzitetni izobrazbi ali specializaciji po programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, mora opraviti vse predpisane dodatne (t. i. diferencialne) izpite poleg vseh študijskih obveznosti drugega letnika. Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom magistrske naloge.

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Kibernetska varnost pridobili naslednje kompetence:

 • Razumevanje pomena kibernetske varnosti.
 • Sposobnost identifikacije kibernetskih varnostnih tveganj ter izdelave predlogov za ukrepanje in zaščito na osnovi identificiranih tveganj.
 • Sposobnost pridobivanja, selekcije, analize informacij in zmožnost njihove interpretacije za celovito reševanje problemov, izzivov in incidentov s področja kibernetske varnosti.
 • Poglobljeno razumevanje delovanja organizacijskih informacijskih sistemov, komponent in omrežij.
 • Sposobnost uporabe različnih programskih rešitev za zagotavljanje, upravljanje, nadzorovanje in evalvacijo kibernetske varnosti.
 • Poznavanje uveljavljenih metodoloških pristopov za upravljanje varnosti sodobnih informacijskih sistemov in omrežij.
 • Sposobnost iskanja podatkov in virov za potrebe upravljanja kibernetske varnosti.
 • Sposobnost poslovnega komuniciranja, skupinskega dela in uporabe informacijskih tehnologij za namen zagotavljanja kibernetske varnosti.
 • Sposobnost razvoja informacijskih varnostnih politik in sistemov upravljanja organizacije.
 • Sposobnost fleksibilne uporabe pridobljenega znanja o kibernetski varnosti v praksi.
 • Poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, samoiniciativnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje.
 • Poznavanje pravnih in etičnih vidikov varovanja podatkov in informacij.

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Kibernetska varnost pridobili tudi predmetno-specifične kompetence, ki so navedene v posameznih učnih načrtih predmetnika programa.

Predmetnik - Kibernetska varnost

1. letnik2. letnikIzbirni predmeti
Pravo informacijske varnostiRazvoj varne programske opreme Računalniška forenzika
Varnost omrežij Kvalitativna in kvantitativna raziskovalna metodologija Varnost uporabe Inteligentnih sistemov v informatiki
Varnost posameznikov v kibernetskem prostoru Kibernetska varnost interneta stvari in operativnih tehnologij Vodenje projektov
Varnost in zavarovanje podatkov Presoja in revidiranje kibernetske varnosti Menedžerski informacijski sistemi
Varnost sistemov Magistrski raziskovalni seminarPodatkovno rudarjenje*
Varnost organizacij Varnost spletnih in mobilnih aplikacij Obnovljivi viri energije, sonaravni razvoj ter kibernetska varnost
Varnost komponent Magistrska naloga Pridobivanje sredstev
Kibernetska varnost Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju
Izbirni predmet 1Umetna inteligenca
Izbirni predmet 2Korporativna varnost
Izbirni predmet 3Globalna varnost
Uporabna kriptografija
Delovna praksa

*Predmet Podatkovno rudarjenje se umakne s študijskim letom 2025/2026.

Pravo informacijske varnosti

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Callanan Cormac

ECTS: 6

Varnost omrežij

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Rok Bojanc

ECTS: 6

Varnost posameznikov v kibernetskem prostoru

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: prof. dr. Igor Bernik,                                               asist. Žiga Primc

ECTS: 6

Varnost in zavarovanje podatkov

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Igor Tomičić

ECTS: 6

Varnost sistemov

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Filipo Sharevski

ECTS: 6

Varnost organizacij

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: asist. Alisa Bilal Zorić

ECTS: 4

Varnost komponent

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Rok Bojanc

ECTS: 5

Kibernetska varnost

Izbirni predmet 1

ECTS: 5

Izbirni predmet 2

ECTS: 5

Izbirni predmet 3

ECTS: 5

Razvoj varne programske opreme

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Borut Lužar

ECTS: 6

Kvalitativna in kvantitativna raziskovalna metodologija

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Victor Cepoi

ECTS: 8

Kibernetska varnost interneta stvari in operativnih tehnologij

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: prof. dr. Andrej Škraba

ECTS: 6

Presoja in revidiranje kibernetske varnosti

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Boštjan Delak

ECTS: 4

Varnost spletnih in mobilnih aplikacij

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Pavle Boškoski

ECTS: 6

Magistrska naloga

ECTS: 24

Računalniška forenzika

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 5

Vodenje projektov

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Nuša Erman 

ECTS: 5

Menedžerski informacijski sistemi

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 5

Podatkovno rudarjenje

Obnovljivi viri energije, sonaravni razvoj ter kibernetska varnost

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: prof. dr. Simon Muhič

ECTS: 5

Pridobivanje sredstev

Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 5

Umetna inteligenca

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Panče Panov

ECTS: 5

Korporativna varnost

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

ECTS: 5

Globalna varnost

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Janja Mikulan

ECTS: 5

Varnost uporabe Inteligentnih sistemov v informatiki

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Sašo Murtič

ECTS: 5

Uporabna kriptografija

POVEZAVA na  učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Borut Lužar

ECTS: 5

Delovna praksa

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Katarina Rojko

ECTS: 5

Skip to content