izr. prof. dr. Blaž Rodič

E-mail: blaz.rodic@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 20934

Blaž Rodič je izredni profesor za informacijske študije na Fakulteti za informacijske vede v Novem mestu. Je doktor organizacijskih znanosti s področja menedžmenta informacijskih sistemov in inženir elektrotehnike. Kor predavatelj je gostoval na Waterford Institute of Technology na Irskem in na Univerzi v Houstonu. Znotraj razvojnih projektov za industrijo deluje na področjih razvoja informacijskih sistemov za načrtovanje proizvodnje in informacijskih sistemov za razporejanje človeških in drugih virov. Njegovo znanstveno raziskovalno delo je usmerjeno v razvoj sistemov za podporo odločanju, modeliranje storitvenih, logističnih in proizvodnih procesov (z zvezno (SD), diskretno (DES) in agentno (ABM) metodologijo) in razvoj večagentnih simulacijskih modelov družbenih in organizacijskih sistemov. Objavil je več kot 100 del, vključno s članki, indeksiranimi z WoS / SCOPUS ter en mednarodni patent.

 

Diplomiral je iz dveh področij in sicer leta 1996 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani (na področju telekomunikacij) ter leta 1999 na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru (na področju standardov varnosti informacijskih sistemov). Na tej fakulteti je nadaljeval podiplomski študij, kjer je leta 2004 tudi doktoriral z disertacijo z naslovom »Podpora distribuirani simulaciji z mobilnimi agenti in XML«. Kot raziskovalec je deloval na Univerzi v Mariboru, Univerzitetnem in raziskovalnem središču Novo mesto in Fakulteti za uporabne družbene študije. Sodeloval je pri več nacionalnih raziskovalnih in razvojnih projektih ter mednarodnih raziskovalnih projektih (IRC – Innovation relay centre of Slovenia, Mo.Di – Montagne Digitale, M-Lab – Mladinski laboratorij, ARRGOS 3%, CRIPREDE, INSARTY, ReNATECH, Kreativno jedro:Simulacije,…). 

Google Scholar:  http://scholar.google.com/citations?user=uEw_j8oAAAAJ

LinkedIn:  http://si.linkedin.com/pub/blaz-rodic/4/11/6a6  

Blaž Rodič is an associate professor of Information Studies at the Faculty of Information Sciences in Novo mesto, Slovenia. He holds a PhD in Organizational Sciences – Information Systems Management and a BSc in Electrical Engineering. He has been a visiting scholar at the Waterford Institute of Technology, Ireland and at the University of Houston, among others. He has experience from applied projects in the areas of manufacturing scheduling systems development and human resource scheduling systems development. His research work focuses on the development of decision support systems; services, logistics and production process modelling using system dynamics (SD), discrete event simulation (DES), and agent based modelling (ABM) methodologies and the development of multi-agent simulation models of social and organizational systems. He has published over 100 works including WoS/SCOPUS indexed papers and an international patent.

He graduated in two fields, namely in 1996 at the Faculty of Electrical Engineering in Ljubljana (in the field of telecommunications) and in 1999 at the Faculty of Organizational Sciences of the University of Maribor (in the field of information systems security standards). He continued his postgraduate studies at this faculty, where in 2004 he also received his doctorate with a dissertation entitled “Support for Distributed Simulation with Mobile Agents and XML”. He has worked as a researcher at the University of Maribor, the University and Research Center Novo mesto and the Faculty of Applied Social Studies. He has participated in several national research and development projects and international research projects (IRC – Innovation relay center of Slovenia, Mo.Di – Montagne Digitale, M-Lab – Youth Laboratory, ARRGOS 3%, CRIPREDE, INSARTY, ReNATECH, Creative core: Simulations , …).

Google Scholar:  http://scholar.google.com/citations?user=uEw_j8oAAAAJ

LinkedIn:  http://si.linkedin.com/pub/blaz-rodic/4/11/6a6  

1. letnik

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) ter sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo tudi empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Informacijski sistemi

Informacijski sistemi predstavljajo osnovo za učinkovito delovanje organizacij, saj organizacije poslujejo z ogromno količino podatkov, zato je pomembna struktura in življenjski cikel informacijskega sistema. Enota za informacijske sisteme mora skrbeti za tehnologijo (strojna, komunikacijska in programska oprema), ljudi v informacijskem sistemu in pravila za doseganje varnosti, standardov delovanja ter etičnosti. Hkrati v organizacijah obstaja več informacijskih sistemov (nabavni, proizvodni, prodajni, računovodski, kadrovski), ki jih bodo študentje spoznali pri predmetu. Na predavanjih, eksperimentalnih vajah ter s seminarsko nalogo študentje spoznajo informacijski inženiring in so zmožni sodelovati pri razvoju informacijskega sistema organizacije. Povezava na učni načrt.

Baze podatkov in modeliranje podatkov

Predmet obravnava podatke in podatkovne vire v organizaciji ter njihovo upravljanje, sisteme za upravljanje z bazami podatkov in njihove značilnosti, modele podatkov, nivoje modeliranja podatkov. Študentje se seznanijo s konceptualnim modelom podatkov (model Entiteta-Razmerje), logičnim modelom podatkov (Relacijski podatkovni model), izičnim modelom podatkov ter podatkovnimi skladišči. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) in sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Informacijski sistemi

Informacijski sistemi predstavljajo osnovo za učinkovito delovanje organizacij, saj organizacije poslujejo z ogromno količino podatkov, zato je pomembna struktura in življenjski cikel informacijskega sistema. Enota za informacijske sisteme mora skrbeti za tehnologijo (strojna, komunikacijska in programska oprema), ljudi v informacijskem sistemu in pravila za doseganje varnosti, standardov delovanja ter etičnosti. Hkrati v organizacijah obstaja več informacijskih sistemov (nabavni, proizvodni, prodajni, računovodski, kadrovski), ki jih študentje spoznajo pri predmetu. Na predavanjih, eksperimentalnih vajah ter s seminarsko nalogo študentje spoznajo informacijski inženiring in so zmožni sodelovati pri razvoju informacijskega sistema organizacije. Povezava na učni načrt.

Baze podatkov in modeliranje podatkov

Predmet obravnava podatke in podatkovne vire v organizaciji ter njihovo upravljanje, sisteme za upravljanje z bazami podatkov in njihove značilnosti, modele podatkov, nivoje modeliranja podatkov. Študentje se seznanijo s konceptualnim modelom podatkov (model Entiteta-Razmerje), logičnim modelom podatkov (Relacijski podatkovni model), izičnim modelom podatkov ter podatkovnimi skladišči. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) ter sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo tudi empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Informacijski sistemi

Informacijski sistemi predstavljajo osnovo za učinkovito delovanje organizacij, saj organizacije poslujejo z ogromno količino podatkov, zato je pomembna struktura in življenjski cikel informacijskega sistema. Enota za informacijske sisteme mora skrbeti za tehnologijo (strojna, komunikacijska in programska oprema), ljudi v informacijskem sistemu in pravila za doseganje varnosti, standardov delovanja ter etičnosti. Hkrati v organizacijah obstaja več informacijskih sistemov (nabavni, proizvodni, prodajni, računovodski, kadrovski), ki jih bodo študentje spoznali pri predmetu. Na predavanjih, eksperimentalnih vajah ter s seminarsko nalogo študentje spoznajo informacijski inženiring in so zmožni sodelovati pri razvoju informacijskega sistema organizacije. Povezava na učni načrt.

Baze podatkov in modeliranje podatkov

Predmet predstavi uveljavljene pristope k modeliranju podatkov in upravljanja z njimi. Študentje spoznajo modele podatkov in nivoje modeliranja podatkov, upravljanje z bazami podatkov, njihove značilnosti in uporabnost spletnih baz podatkov (npr. spletni iskalniki, uradne statistike, knjižnični viri, arhiv družboslovnih podatkov). Spoznajo osnove relacijske algebre in poizvedovalnega jezika SQL ter postopke za pripravo poizvedb v podatkovnih bazah. Pri predmetu uporabljajo CASE orodja za analizo oz. modeliranje podatkov in načrtovanje relacijskih podatkovnih baz. Pripravijo empirično seminarsko nalogo, na laboratorijskih vajah delajo s CASE orodjem za razvoj relacijskih podatkovnih baz in jezikom SQL. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Sistemi in metode za poslovno obveščanje

Predmet Sistemi in metode za poslovno obveščanje študentom predstavi strateški pomen menedžerskih informacijskih sistemov oziroma sistemov za poslovno obveščanje in uporabnost informacijskih sistemov za podporo menedžmentu. Študenti pridobijo znanje o uporabi informacijskih sistemov kot podpora odločanju, spoznajo metode izdelave večkriterijskih odločitvenih modelov in tehnologije ter sisteme za poslovno obveščanje. Predmet se dotakne tudi teme etičnih vidikov uporabe menedžerskih informacijskih sistemov. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov

Predmet Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov predstavi kvantitativno modeliranje organizacijskih problemov na področju proizvodnje, logistike in sistemov strežbe. Z uporabo simulacijskih metod in orodij se študenti naučijo analize vhodnih podatkov ter njihove statistične obdelave. Nato sledi spoznavanje celovitega načrtovanja in obvladovanja dogodkovnih in zveznih procesov, izgradnja dogodkovnih simulacijskih modelov in modelov sistemske dinamike ter povezovanje simulacijskih modelov s podatkovnimi bazami in produkcijskimi informacijskimi sistemi. Na koncu so študenti sposobni tudi s pomočjo simulacijskih primerov izvesti harmonizacijo delovnih procesov ter odkriti in odpraviti ozka grla v delovnih procesih. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Menedžerski informacijski sistemi

Predmet študentom predstavi strateški pomen sistemov za podporo odločanju ter njihovo uporabnost za podporo menedžmentu in ostalim delom organizacije pri sprejemanju kompleksnih odločitev. Sem sodijo teme, kot so pomen in upravljanje informacij, proces odločanja, odločanje v skupini, upravljanje z znanjem, podatkovna skladišča, odkrivanje znanja iz podatkov. Študentje spoznajo ekspertne sisteme za upravljanje znanja ter pravni okvir in etična načela uporabe informacijskih virov. Na vajah delajo z orodji za modeliranje večkriterijskih odločitvenih problemov, spoznajo uporabo tovrstnih modelov za podporo odločanju v profesionalnih in osebnih situacijah ter pripravijo in zagovarjajo seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Multimedijski sistemi

Multimedijski sistemi študentom predstavijo pomen in tehnologijo multimedije, multimedijska okolja in formate (video, multimedijska digitalna televizija, avdio sistemi) ter postopke produkcije in distribucije multimedijskih vsebin. Tako študentje pridobijo veščine učinkovitega apliciranja principov multimedijskega načrtovanja, vključno z estetskim in tehničnim vidikom, in so sposobni sodelovati pri pripravi različnih multimedijskih elementov za tvorjenje in prototipiranje interaktivnega multimedijskega izdelka. Znanje utrdijo skozi laboratorijsko delo in seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju

Študentje se pri predmetu seznanijo z elementi odločitvenega procesa kot so podatek, informacija, znanje, vrste podatkov, lastnosti informacije. Pregledajo odločitvene sisteme in modele (večparametersko odločanje, metode umetne inteligence v odločanju, ekspertni sistemi) ter sisteme za podporo odločanja (strukturirani in nestrukturirani podatkovni viri za poslovno odločanje, skupinsko odločanje). Pred pristopom k izpitu pripravijo in zagovarjajo empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov

Predmet Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov predstavi kvantitativno modeliranje organizacijskih problemov na področju proizvodnje, logistike in sistemov strežbe. Z uporabo simulacijskih metod in orodij se študenti naučijo analize vhodnih podatkov ter njihove statistične obdelave. Nato sledi spoznavanje celovitega načrtovanja in obvladovanja dogodkovnih in zveznih procesov, izgradnja dogodkovnih simulacijskih modelov in modelov sistemske dinamike ter povezovanje simulacijskih modelov s podatkovnimi bazami in produkcijskimi informacijskimi sistemi. Na koncu so študenti sposobni tudi s pomočjo simulacijskih primerov izvesti harmonizacijo delovnih procesov ter odkriti in odpraviti ozka grla v delovnih procesih. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Izbrana poglavja znanstvene metodologije

Cilj predmeta je dati študentom metodološke osnove za izdelavo doktorske naloge. V sklopu predmeta bodo študentje spoznali nabor kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod, s katerimi bodo suvereno začeli z doktorsko raziskavo. Predmet bosta izvajala dva nosilca, eden bo skrbel za kvantitativen, drugi za kvalitativen del. Preko projektnih nalog bodo študentje povezali oba sklopa predmeta. Predmet prispeva k razvoju sposobnosti identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize in možnih rešitev, ustvarjanja novega znanja in prispevek k razvoju znanosti, sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela, vodenje raziskovalno-razvojnega dela in raziskovalne skupine, obvladanje kakovosti prek standardov in samokritičnega vrednotenja v raziskavah ter zavezanost profesionalni etiki. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Modeliranje in simulacija logističnih sistemov

Predmet je usmerjen k sodobnim znanjem in raziskavam za namene razvoja simulacijskih modelov sistemov v sodobni družbi z uporabo informacijske tehnologije. Cilj predmeta je seznaniti slušatelje z metodami in tehnologijami na področju modeliranja in simulacije sistemov, spoznati metodologije dogodkovne simulacije, agentnega modeliranja in sistemske dinamike za modeliranje sistemov, osvojiti postopke priprave simulacijskega eksperimenta in interpretacije rezultatov, izvedba celovitega projekta s področja modeliranja in simulacije na primeru. Povezava na učni načrt.

Informacijski sistemi

Predmet informacijski sistemi je usmerjen k sodobnim znanjem in raziskavam za namene razvoja področja informatike v sodobni družbi. Obravnava informacijske tehnologije kot komponente informacijskih sistemov (cilji organizacij z uporabo informacijskih sistemov, strateške komponente, tipi informacijskih sistemov, vloge v razvoju IS, obvladovanje kompleksnosti, modeli informacijskih sistemov in vpliv na organizacije). Slušateljem predstavi tudi vidik kakovosti –  informacija in kakovost informacije, sistemi in njihova kakovost, zahteve, delovne poti, meritve informacij in dogodki. Osredotoči se še na procese izvajanja odločitev (modeli za izvajanje odločitev, osebnostni cilji in odločitve, kognitivni procesi) in planiranje ter razvoj IS (metodologije projektnega vodenja razvoja IS, področja planiranja in vodenja projektov razvoja informacijskih sistemov). Osvojeno znanje slušatelji preizkusijo skozi pripravo projektne naloge, kjer raziščejo raziskovalno vprašanje in podajo predlog rešitve. Povezava na učni načrt.