izr. prof. dr. Blaž Rodič / Assoc. Prof. Ph.D. Blaž Rodič

E-mail: blaz.rodic@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 20934

Blaž Rodič je izredni profesor za informacijske študije na Fakulteti za informacijske vede v Novem mestu. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in doktoriral na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, kjer je študiral teorijo sistemov in kibernetiko pri Dr. Miroljubu Kljajiću, enem od pionirjev tega področja v Sloveniji.

Kot predavatelj je gostoval na Waterfordskem tehnološkem inštitutu na Irskem, na Univerzi v Houstonu, na Ekonomski univerzi v Katovicah in na Tehnični univerzi v Sofiji. Sodeloval je v več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih. Njegove znanstvene raziskave so osredotočene na razvoj simulacijskih modelov družbenih in organizacijskih sistemov z uporabo metodologij, kot so sistemska dinamika (SD), simulacija diskretnih dogodkov (DES) in agentno modeliranje (ABM), ter na razvoj sistemov za podporo odločanju z uporabo metod večkriterijske analize odločanja (MCDA).

Google Scholar
                                                                                 LinkedIn

Blaž Rodič is an associate professor of information studies at the Faculty of Information Studies in Novo Mesto. He graduated from the Faculty of Electrical Engineering at the University of Ljubljana and obtained his doctorate from the Faculty of Organizational Sciences at the University of Maribor, where he studied systems theory and cybernetics under Dr. Miroljub Kljajić, one of the pioneers of this field in Slovenia.

As a lecturer, he has been a visiting scholar at the Waterford Institute of Technology in Ireland, at the University of Houston, at the University of Economics in Katowice and at the Technical University of Sofia. He has participated in several national and international research and development projects. His scientific research is focused on the development of simulation models of social and organizational systems using methodologies such as System Dynamics (SD), Discrete Event Simulation (DES), and Agent-Based Modeling (ABM), as well as the development of decision support systems using Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) methods.


Google Scholar
LinkedIn

1. letnik

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) in sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Informacijski sistemi

Informacijski sistemi predstavljajo osnovo za učinkovito delovanje organizacij, saj organizacije poslujejo z ogromno količino podatkov, zato je pomembna struktura in življenjski cikel informacijskega sistema. Enota za informacijske sisteme mora skrbeti za tehnologijo (strojna, komunikacijska in programska oprema), ljudi v informacijskem sistemu in pravila za doseganje varnosti, standardov delovanja ter etičnosti. Hkrati v organizacijah obstaja več informacijskih sistemov (nabavni, proizvodni, prodajni, računovodski, kadrovski), ki jih študentje spoznajo pri predmetu. Na predavanjih, eksperimentalnih vajah ter s seminarsko nalogo študentje spoznajo informacijski inženiring in so zmožni sodelovati pri razvoju informacijskega sistema organizacije. Povezava na učni načrt.

Baze podatkov in modeliranje podatkov

Predmet obravnava podatke in podatkovne vire v organizaciji ter njihovo upravljanje, sisteme za upravljanje z bazami podatkov in njihove značilnosti, modele podatkov, nivoje modeliranja podatkov. Študentje se seznanijo s konceptualnim modelom podatkov (model Entiteta-Razmerje), logičnim modelom podatkov (Relacijski podatkovni model), izičnim modelom podatkov ter podatkovnimi skladišči. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) ter sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo tudi empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Informacijski sistemi

Informacijski sistemi predstavljajo osnovo za učinkovito delovanje organizacij, saj organizacije poslujejo z ogromno količino podatkov, zato je pomembna struktura in življenjski cikel informacijskega sistema. Enota za informacijske sisteme mora skrbeti za tehnologijo (strojna, komunikacijska in programska oprema), ljudi v informacijskem sistemu in pravila za doseganje varnosti, standardov delovanja ter etičnosti. Hkrati v organizacijah obstaja več informacijskih sistemov (nabavni, proizvodni, prodajni, računovodski, kadrovski), ki jih bodo študentje spoznali pri predmetu. Na predavanjih, eksperimentalnih vajah ter s seminarsko nalogo študentje spoznajo informacijski inženiring in so zmožni sodelovati pri razvoju informacijskega sistema organizacije. Povezava na učni načrt.

Baze podatkov in modeliranje podatkov

Predmet obravnava podatke in podatkovne vire v organizaciji ter njihovo upravljanje, sisteme za upravljanje z bazami podatkov in njihove značilnosti, modele podatkov, nivoje modeliranja podatkov. Študentje se seznanijo s konceptualnim modelom podatkov (model Entiteta-Razmerje), logičnim modelom podatkov (Relacijski podatkovni model), izičnim modelom podatkov ter podatkovnimi skladišči. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) ter sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo tudi empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Informacijski sistemi

Informacijski sistemi predstavljajo osnovo za učinkovito delovanje organizacij, saj organizacije poslujejo z ogromno količino podatkov, zato je pomembna struktura in življenjski cikel informacijskega sistema. Enota za informacijske sisteme mora skrbeti za tehnologijo (strojna, komunikacijska in programska oprema), ljudi v informacijskem sistemu in pravila za doseganje varnosti, standardov delovanja ter etičnosti. Hkrati v organizacijah obstaja več informacijskih sistemov (nabavni, proizvodni, prodajni, računovodski, kadrovski), ki jih bodo študentje spoznali pri predmetu. Na predavanjih, eksperimentalnih vajah ter s seminarsko nalogo študentje spoznajo informacijski inženiring in so zmožni sodelovati pri razvoju informacijskega sistema organizacije. Povezava na učni načrt.

Baze podatkov in modeliranje podatkov

Predmet predstavi uveljavljene pristope k modeliranju podatkov in upravljanja z njimi. Študentje spoznajo modele podatkov in nivoje modeliranja podatkov, upravljanje z bazami podatkov, njihove značilnosti in uporabnost spletnih baz podatkov (npr. spletni iskalniki, uradne statistike, knjižnični viri, arhiv družboslovnih podatkov). Spoznajo osnove relacijske algebre in poizvedovalnega jezika SQL ter postopke za pripravo poizvedb v podatkovnih bazah. Pri predmetu uporabljajo CASE orodja za analizo oz. modeliranje podatkov in načrtovanje relacijskih podatkovnih baz. Pripravijo empirično seminarsko nalogo, na laboratorijskih vajah delajo s CASE orodjem za razvoj relacijskih podatkovnih baz in jezikom SQL. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Menedžerski informacijski sistemi

Predmet študentom predstavi strateški pomen sistemov za podporo odločanju ter njihovo uporabnost za podporo menedžmentu in ostalim delom organizacije pri sprejemanju kompleksnih odločitev. Sem sodijo teme, kot so pomen in upravljanje informacij, proces odločanja, odločanje v skupini, upravljanje z znanjem, podatkovna skladišča, odkrivanje znanja iz podatkov. Študentje spoznajo ekspertne sisteme za upravljanje znanja ter pravni okvir in etična načela uporabe informacijskih virov. Na vajah delajo z orodji za modeliranje večkriterijskih odločitvenih problemov, spoznajo uporabo tovrstnih modelov za podporo odločanju v profesionalnih in osebnih situacijah ter pripravijo in zagovarjajo seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Sistemi in metode za poslovno obveščanje

Predmet Sistemi in metode za poslovno obveščanje študentom predstavi strateški pomen menedžerskih informacijskih sistemov oziroma sistemov za poslovno obveščanje in uporabnost informacijskih sistemov za podporo menedžmentu. Študenti pridobijo znanje o uporabi informacijskih sistemov kot podpora odločanju, spoznajo metode izdelave večkriterijskih odločitvenih modelov in tehnologije ter sisteme za poslovno obveščanje. Predmet se dotakne tudi teme etičnih vidikov uporabe menedžerskih informacijskih sistemov. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov

Predmet Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov predstavi kvantitativno modeliranje organizacijskih problemov na področju proizvodnje, logistike in sistemov strežbe. Z uporabo simulacijskih metod in orodij se študenti naučijo analize vhodnih podatkov ter njihove statistične obdelave. Nato sledi spoznavanje celovitega načrtovanja in obvladovanja dogodkovnih in zveznih procesov, izgradnja dogodkovnih simulacijskih modelov in modelov sistemske dinamike ter povezovanje simulacijskih modelov s podatkovnimi bazami in produkcijskimi informacijskimi sistemi. Na koncu so študenti sposobni tudi s pomočjo simulacijskih primerov izvesti harmonizacijo delovnih procesov ter odkriti in odpraviti ozka grla v delovnih procesih. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Sistemi za podporo odločanju

Pri predmetu Sistemi za podporo odločanju pridobi študent predmetno specifične kompetence kot so obvladovanje metod izdelave večkriterijskih odločitvenih modelov in znanje za uporabo modeliranja v odločitvenih procesih. Pridobi sposobnost izvajanja ali podpore pri sprejemanju odločitev v okviru negotovosti in znanje za obvladovanje simulacijskih metod in orodij, v domeni zveznih kakor tudi dogodkovnih modelov za podporo odločanju. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

Pridobljeno znanje pri predmetu Podatkovna skladišča in podatkovna analitika omogoča študentom zmožnost argumentirati pomen podatkov in podatkovnih virov, modelirati podatkovna skladišča na konceptualnem, logičnem in fizičnem nivoju, analizirati s pomočjo modeliranja podatkov in odkrivati zakonitosti v podatkih in ovrednotiti vlogo podatkovnih skladišč. Vedeli bodo uporabljati tehnike dimenzijskega podatkovnega modeliranja in argumentirati kakovosti podatkov za uspešno realizacijo podatkovnih skladišč. Poznali bodo najučinkovitejši metodološki pristop, ki omogoča dvig kakovosti informacij. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Multimedijski sistemi

Multimedijski sistemi študentom predstavijo pomen in tehnologijo multimedije, multimedijska okolja in formate (video, multimedijska digitalna televizija, avdio sistemi) ter postopke produkcije in distribucije multimedijskih vsebin. Tako študentje pridobijo veščine učinkovitega apliciranja principov multimedijskega načrtovanja, vključno z estetskim in tehničnim vidikom, in so sposobni sodelovati pri pripravi različnih multimedijskih elementov za tvorjenje in prototipiranje interaktivnega multimedijskega izdelka. Znanje utrdijo skozi laboratorijsko delo in seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju

Študentje se pri predmetu seznanijo z elementi odločitvenega procesa kot so podatek, informacija, znanje, vrste podatkov, lastnosti informacije. Pregledajo odločitvene sisteme in modele (večparametersko odločanje, metode umetne inteligence v odločanju, ekspertni sistemi) ter sisteme za podporo odločanja (strukturirani in nestrukturirani podatkovni viri za poslovno odločanje, skupinsko odločanje). Pred pristopom k izpitu pripravijo in zagovarjajo empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov

Predmet Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov predstavi kvantitativno modeliranje organizacijskih problemov na področju proizvodnje, logistike in sistemov strežbe. Z uporabo simulacijskih metod in orodij se študenti naučijo analize vhodnih podatkov ter njihove statistične obdelave. Nato sledi spoznavanje celovitega načrtovanja in obvladovanja dogodkovnih in zveznih procesov, izgradnja dogodkovnih simulacijskih modelov in modelov sistemske dinamike ter povezovanje simulacijskih modelov s podatkovnimi bazami in produkcijskimi informacijskimi sistemi. Na koncu so študenti sposobni tudi s pomočjo simulacijskih primerov izvesti harmonizacijo delovnih procesov ter odkriti in odpraviti ozka grla v delovnih procesih. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Izbrana poglavja znanstvene metodologije

Cilj predmeta je dati študentom metodološke osnove za izdelavo doktorske naloge. V sklopu predmeta bodo študentje spoznali nabor kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod, s katerimi bodo suvereno začeli z doktorsko raziskavo. Predmet bosta izvajala dva nosilca, eden bo skrbel za kvantitativen, drugi za kvalitativen del. Preko projektnih nalog bodo študentje povezali oba sklopa predmeta. Predmet prispeva k razvoju sposobnosti identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize in možnih rešitev, ustvarjanja novega znanja in prispevek k razvoju znanosti, sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela, vodenje raziskovalno-razvojnega dela in raziskovalne skupine, obvladanje kakovosti prek standardov in samokritičnega vrednotenja v raziskavah ter zavezanost profesionalni etiki. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Modeliranje in simulacija logističnih sistemov

Predmet je usmerjen k sodobnim znanjem in raziskavam za namene razvoja simulacijskih modelov sistemov v sodobni družbi z uporabo informacijske tehnologije. Cilj predmeta je seznaniti slušatelje z metodami in tehnologijami na področju modeliranja in simulacije sistemov, spoznati metodologije dogodkovne simulacije, agentnega modeliranja in sistemske dinamike za modeliranje sistemov, osvojiti postopke priprave simulacijskega eksperimenta in interpretacije rezultatov, izvedba celovitega projekta s področja modeliranja in simulacije na primeru. Povezava na učni načrt.

Informacijski sistemi

Predmet informacijski sistemi je usmerjen k sodobnim znanjem in raziskavam za namene razvoja področja informatike v sodobni družbi. Obravnava informacijske tehnologije kot komponente informacijskih sistemov (cilji organizacij z uporabo informacijskih sistemov, strateške komponente, tipi informacijskih sistemov, vloge v razvoju IS, obvladovanje kompleksnosti, modeli informacijskih sistemov in vpliv na organizacije). Slušateljem predstavi tudi vidik kakovosti –  informacija in kakovost informacije, sistemi in njihova kakovost, zahteve, delovne poti, meritve informacij in dogodki. Osredotoči se še na procese izvajanja odločitev (modeli za izvajanje odločitev, osebnostni cilji in odločitve, kognitivni procesi) in planiranje ter razvoj IS (metodologije projektnega vodenja razvoja IS, področja planiranja in vodenja projektov razvoja informacijskih sistemov). Osvojeno znanje slušatelji preizkusijo skozi pripravo projektne naloge, kjer raziščejo raziskovalno vprašanje in podajo predlog rešitve. Povezava na učni načrt.

Skip to content