Visokošolski strokovni program

Računalništvo in spletne tehnologije

Brezplačen redni študij

Ne spreglejte! Možnost VIRTUALNE udeležbe na predavanjih in vajah v realnem času.

Študijski program Računalništvo in spletne tehnologije vključuje predmete s področja računalništva in spletnih tehnologij, vključno z obvladovanjem življenjskega cikla razvoja aplikacij, kriptografijo, uporabniško izkušnjo itd. Študenti se seznanijo tudi s pravnimi vidiki poslovanja na internetu in oblikovanjem učinkovitih poslovnih modelov.

Diplomanti bodo imeli:

 • strokovno znanje s področja informacijskih tehnologij (računalništvo in dizajnersko računalništvo, programiranje, programski jeziki, spletne aplikacije, poslovni informacijski sistemi, delo z bazami podatkov);
 • metodološko znanje o kvantitativnih (statističnih) in kvalitativnih raziskovalnih metodah;
 • široko znanje s področja družbenih ved o komuniciranju na internetu, o pravnih vidikih poslovanja na internetu ter poslovnih modelih za spletne in mobilne aplikacije.

Študijski program Računalništvo in spletne tehnologije bomo v študijskem letu 2022/23 izvajali v redni in izredni obliki.

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk.

Vpis v 2. letnik

Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti dodatne izpite v obsegu največ 30 KT, ki izhajajo iz razlik med programi. Dodatne izpite predpiše na podlagi prijave za vpis in ustreznih dokazil pristojni organ fakultete.

Diplomantom višješolskih strokovnih programov s področja računalništva in informatike se predpiše naslednje dodatne izpite: Matematika 2, Operacijski sistemi in Spletno programiranje 1.

Diplomantom ostalih višješolskih strokovnih programov pa se predpiše naslednje dodatne izpite: Matematika 2, Operacijski sistemi, Spletno programiranje 1, Uvod v algoritme in Uvod v programiranje.

Vpis v 3. letnik

Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, oz. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa,  sprejetega pred 11. 6. 2004, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program. Do prijave teme diplomske naloge morajo opraviti dodatne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:

 • če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske, visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe iz študijskih področij računalništva in informatike, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatna izpita Spletno programiranje 1 in Spletno programiranje 2;
 • če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske, visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite Spletno programiranje 1, Spletno programiranje 2, Operacijski sistemi ter Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije;
 • če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske, visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe iz ostalih  študijskih področij, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite  Uvod v programiranje, Uvod v algoritme, Spletno programiranje 1, Operacijski sistemi, Baze podatkov in modeliranje podatkov, Spletno programiranje 2 ter Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije.

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 KT iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in imeti najmanj 45 KT iz drugega letnika. Če se študent vpiše v 2. letnik programa Računalništvo in spletne tehnologije VS po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 1.  1. 1994, mora do vpisa v 3. letnik opraviti predpisane diferencialne izpite.

Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se v drugem letniku po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 1. 1. 1994, vpiše v program Računalništvo in spletne tehnologije, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanj 120 KT.

Če se študent vključi v tretji letnik po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem pred 1. 1. 1994, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 60 KT.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom diplomske naloge.

Študenti bodo v visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije pridobili naslednje kompetence:

 • usposobljenost za izvajanje vseh faz razvoja spletnih in mobilnih aplikacij: načrtovanje, razvoj, zagon, prodaja, vzdrževanje;
 • sposobnost razumevanja zahtev končnih uporabnikov oz. prepoznavanja priložnosti za nove spletne storitve in pretvorba s tem povezanih vsebinskih zahtev v tehniške specifikacije;
 • sposobnost uporabe znanja v praksi;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti v poslovnem oz. mednarodnem okolju;
 • obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov za delo v skupini;
 • poznavanje spletnih poslovnih modelov;
 • prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu.

Študenti bodo na visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije pridobili tudi predmetno-specifične kompetence, ki so navedene v posameznih učnih načrtih predmetnika programa.

Predmetnik - Računalništvo in spletne tehnologije

1. letnik2. letnik3. letnikIzbirni predmeti
Uvod v informatikoOperacijski sistemiRaziskovalni praktikumMetode analize omrežij
Uvod v programiranjeBaze podatkov in modeliranje podatkovInformacijska podpora poslovnih procesovAlgoritmi v računalništvu
Uvod v algoritmeUvod v kriptografijoSpletni in mobilni informacijski sistemiVisokozmogljivi računalniški sistemi
Matematika 1Spletno programiranje 2Razvoj uporabniških vmesnikovUvod v modeliranje in simulacijo dogodkovnih in zveznih sistemov
Elektronsko komuniciranje in pismenostŽivljenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacijeePodjetništvoPoslovanje s paketi z odprto kodo
Spletno programiranje 1Odkrivanje znanja v podatkihIzbirni predmet 3Aplikativna kriptografija
Računalniška omrežjaUporabniška izkušnjaDelovna praksaGeografski informacijski sistemi
Informacijski sistemiePravoDiplomska nalogaModeli procesov v organizaciji z UML
Matematika 2Izbirni predmet 1Vpliv informacijske tehnologije pri e-poslovanju
Statistika 1Izbirni predmet 2Ravnanje podjetja z informacijami in znanjem
Menedžment projektov
Razvoj programskih rešitev za mala podjetja
Osnove dokumentnih sistemov
Administracija podatkovnih baz
Informacijska družba
Poslovna etika
Komunikacijski trening
Spletno komuniciranje in odnosi z javnostmi
Projekt razvoja spletnih in mobilnih rešitev
Iskanje zaposlitve
Internet stvari in kiberfizični sistemi
3D modeliranje in animacija
Osnove industrijske avtomatizacije
Strokovna angleščina 1 za področje IKT
Uvod v kibernetsko varnost
Programski jezik Python
Uvod v prostorsko geometrijo
Uvod v virtualno in razširjeno resničnost
Projekt razvoja spletne programske rešitve

Program Računalništvo in spletne tehnologije traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Vsebuje 26 predmetov, od katerih jih je 23 obveznih in trije izbirni, študenti pa se udeležijo tudi delovne prakse. Zaključi se z izdelavo in zagovorom diplomske naloge.

Predmeta Informacijski sistemi in Operacijski sistemi sta bila iz študijskega leta 2022/23 v 2023/24 medsebojno zamenjana. Od vključno študijskega leta 2023/24 je predmet Informacijski sistemi v predmetniku 1. letnika, predmet Operacijski sistemi pa v predmetniku 2. letnika.

Uvod v informatiko

POVEZAVA na učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Simon Vrhovec,                             viš. pred. dr. Albert Zorko

ECTS:  6 KT

Uvod v algoritme

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: viš. pred. dr. Albert Zorko,                               doc. dr. Kenny Štorgel

ECTS: 6KT

Matematika 1

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc dr. Kenny Štorgl

ECTS: 6 KT

Elektronsko komuniciranje in pismenost

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: prof. dr. Mateja Rek,                                        doc. dr. Maruša Gorišek

ECTS: 6 KT

Spletno programiranje 1

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: pred. Peter Zupančič,                                               pred. Klemen Turšič

ECTS: 6 KT

Računalniška omrežja

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Panče Panov,                                     asist. Klenovšek Arh Nataša

ECTS: 6 KT

Matematika 2

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Jelena Klisara

ECTS: 6 KT

Statistika 1

Operacijski sistemi

 

Baze podatkov in modeliranje podatkov

Uvod v kriptografijo

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: pred. Matjaž Praprotnik

ECTS: 6 KT

Spletno programiranje 2

Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije

Odkrivanje znanja v podatkih

Uporabniška izkušnja

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. Lidija Dikanović

ECTS: 6 KT

ePravo

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Katarina Krapež

ECTS: 6 KT

Izbirni predmet 1

ECTS: 6 KT

Izbirni predmet 2

ECTS: 6 KT

Raziskovalni praktikum

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Urša Lamut

ECTS: 6 KT

Informacijska podpora poslovnih procesov

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Tomaž Aljaž

ECTS: 6 KT

Spletni in mobilni informacijski sistemi

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: viš. pred. dr. Miljenko Hajnić

ECTS: 6 KT

Razvoj uporabniških vmesnikov

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. Lidija Dikanović

ECTS: 6 KT

ePodjetništvo

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: pred. Magda Lužar

ECTS: 6 KT

Izbirni predmet 3

ECTS: 6 KT

Delovna praksa

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Katarina Rojko

ECTS: 15 KT

Diplomska naloga

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 9 KT

Metode analize omrežij

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Algoritmi v računalništvu

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Visokozmogljivi računalniški sistemi

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Uvod v modeliranje in simulacijo dogodkovnih in zveznih sistemov

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Poslovanje s paketi z odprto kodo

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Aplikativna kriptografija

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Geografski informacijski sistemi

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Modeli procesov v organizaciji z UML

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Vpliv informacijske tehnologije pri e-poslovanju

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Ravnanje podjetja z informacijami in znanjem

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Menedžment projektov

 

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Katarina Rojko

ECTS: 6 KT

Razvoj programskih rešitev za mala podjetja

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Osnove dokumentnih sistemov

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Administracija podatkovnih baz

 

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: asist. pred. mag. Marko Potokar

ECTS: 6 KT

Informacijska družba

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Poslovna etika

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Komunikacijski trening

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Spletno komuniciranje in odnosi z javnostmi

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Projekt razvoja spletnih in mobilnih rešitev

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Iskanje zaposlitve

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Internet stvari in kiberfizični sistemi

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

3D modeliranje in animacija

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Osnove industrijske avtomatizacije

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Strokovna angleščina 1 za področje IKT

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Uvod v kibernetsko varnost

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Programski jezik Python

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Uvod v prostorsko geometrijo

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Uvod v virtualno in razširjeno resničnost

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Projekt razvoja spletne programske rešitve

 

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Po zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu lahko nadaljujete študij na magistrskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije.

Oglejte si tudi ostale študijske programe, ki jih ponuja Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Skip to content