Visokošolski strokovni program

Računalništvo in spletne tehnologije

Brezplačen redni študij

Ne spreglejte! Možnost VIRTUALNE udeležbe na predavanjih in vajah v realnem času.

Študijski program Računalništvo in spletne tehnologije vključuje predmete s področja računalništva in spletnih tehnologij, vključno z obvladovanjem življenjskega cikla razvoja aplikacij, kriptografijo, uporabniško izkušnjo itd. Študenti se seznanijo tudi s pravnimi vidiki poslovanja na internetu in oblikovanjem učinkovitih poslovnih modelov.

Diplomanti bodo imeli:

 • strokovno znanje s področja informacijskih tehnologij (računalništvo in dizajnersko računalništvo, programiranje, programski jeziki, spletne aplikacije, poslovni informacijski sistemi, delo z bazami podatkov);
 • metodološko znanje o kvantitativnih (statističnih) in kvalitativnih raziskovalnih metodah;
 • široko znanje s področja družbenih ved o komuniciranju na internetu, o pravnih vidikih poslovanja na internetu ter poslovnih modelih za spletne in mobilne aplikacije.

Študijski program Računalništvo in spletne tehnologije bomo v študijskem letu 2022/23 izvajali v redni in izredni obliki.

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk.

Vpis v 2. letnik

Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti dodatne izpite v obsegu največ 30 KT, ki izhajajo iz razlik med programi. Dodatne izpite predpiše na podlagi prijave za vpis in ustreznih dokazil pristojni organ fakultete.

Diplomantom višješolskih strokovnih programov s področja računalništva in informatike se predpiše naslednje dodatne izpite: Matematika 2, Operacijski sistemi in Spletno programiranje 1.

Diplomantom ostalih višješolskih strokovnih programov pa se predpiše naslednje dodatne izpite: Matematika 2, Operacijski sistemi, Spletno programiranje 1, Uvod v algoritme in Uvod v programiranje.

Vpis v 3. letnik

Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, oz. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa,  sprejetega pred 11. 6. 2004, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program. Do prijave teme diplomske naloge morajo opraviti dodatne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:

 • če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske, visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe iz študijskih področij računalništva in informatike, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatna izpita Spletno programiranje 1 in Spletno programiranje 2;
 • če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske, visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite Spletno programiranje 1, Spletno programiranje 2, Operacijski sistemi ter Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije;
 • če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske, visokošolske strokovne ali univerzitetne izobrazbe iz ostalih  študijskih področij, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite  Uvod v programiranje, Uvod v algoritme, Spletno programiranje 1, Operacijski sistemi, Baze podatkov in modeliranje podatkov, Spletno programiranje 2 ter Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije.

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 KT iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in imeti najmanj 45 KT iz drugega letnika. Če se študent vpiše v 2. letnik programa Računalništvo in spletne tehnologije VS po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 1.  1. 1994, mora do vpisa v 3. letnik opraviti predpisane diferencialne izpite.

Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se v drugem letniku po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 1. 1. 1994, vpiše v program Računalništvo in spletne tehnologije, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanj 120 KT.

Če se študent vključi v tretji letnik po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem pred 1. 1. 1994, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 60 KT.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom diplomske naloge.

Študenti bodo v visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije pridobili naslednje kompetence:

 • usposobljenost za izvajanje vseh faz razvoja spletnih in mobilnih aplikacij: načrtovanje, razvoj, zagon, prodaja, vzdrževanje;
 • sposobnost razumevanja zahtev končnih uporabnikov oz. prepoznavanja priložnosti za nove spletne storitve in pretvorba s tem povezanih vsebinskih zahtev v tehniške specifikacije;
 • sposobnost uporabe znanja v praksi;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti v poslovnem oz. mednarodnem okolju;
 • obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov za delo v skupini;
 • poznavanje spletnih poslovnih modelov;
 • prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;

Predmetnik - Računalništvo in spletne tehnologije

1. letnik2. letnik3. letnikIzbirni predmeti
Uvod v informatikoOperacijski sistemiRaziskovalni praktikumMetode analize omrežij
Uvod v programiranjeBaze podatkov in modeliranje podatkovInformacijska podpora poslovnih procesovAlgoritmi v računalništvu
Uvod v algoritmeUvod v kriptografijoSpletni in mobilni informacijski sistemiVisokozmogljivi računalniški sistemi
Matematika 1Spletno programiranje 2Razvoj uporabniških vmesnikovUvod v modeliranje in simulacijo dogodkovnih in zveznih sistemov
Elektronsko komuniciranje in pismenostŽivljenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacijeePodjetništvoPoslovanje s paketi z odprto kodo
Spletno programiranje 1Odkrivanje znanja v podatkihIzbirni predmet 3Aplikativna kriptografija
Računalniška omrežjaUporabniška izkušnjaDelovna praksaGeografski informacijski sistemi
Informacijski sistemiePravoDiplomska nalogaModeli procesov v organizaciji z UML
Matematika 2Izbirni predmet 1Vpliv informacijske tehnologije pri e-poslovanju
Statistika 1Izbirni predmet 2Ravnanje podjetja z informacijami in znanjem
Menedžment projektov
Razvoj programskih rešitev za mala podjetja
Osnove dokumentnih sistemov
Administracija podatkovnih baz
Informacijska družba
Poslovna etika
Komunikacijski trening
Spletno komuniciranje in odnosi z javnostmi
Projekt razvoja spletnih in mobilnih rešitev
Iskanje zaposlitve
Internet stvari in kiberfizični sistemi
3D modeliranje in animacija
Osnove industrijske avtomatizacije
Strokovna angleščina 1 za področje IKT
Uvod v kibernetsko varnost
Programski jezik Python
Uvod v prostorsko geometrijo
Uvod v virtualno in razširjeno resničnost
Projekt razvoja spletne programske rešitve

Program Računalništvo in spletne tehnologije traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Vsebuje 26 predmetov, od katerih jih je 23 obveznih in trije izbirni, študenti pa se udeležijo tudi delovne prakse. Zaključi se z izdelavo in zagovorom diplomske naloge.

Predmeta Informacijski sistemi in Operacijski sistemi sta bila iz študijskega leta 2022/23 v 2023/24 medsebojno zamenjana. Od vključno študijskega leta 2023/24 je predmet Informacijski sistemi v predmetniku 1. letnika, predmet Operacijski sistemi pa v predmetniku 2. letnika.

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) ter sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo tudi empirično seminarsko nalogo.

POVEZAVA na učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Janez Kolarasist. dr. Albert Zorko

ECTS:  6 KT

Uvod v programiranje

Uvod v programiranje je predmet, kjer se študentje naučijo zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo programskega jezika Java. Predmet omogoča tudi razumevanje osnovnih računalniških sistemov in arhitektur, študente spodbuja k logičnemu mišljenju ter razdelitvi večjega problema na več manjših in obvladljivih. Na predavanjih in vajah študentje rešujejo konkretne probleme in tako pridobijo veščine programiranja.

Uvod v algoritme

Predmet Uvod v algoritme študente seznani z osnovnimi podatkovnimi strukturami in računalniškimi algoritmi. Tako se študentje seznanijo s podatkovnimi strukturami, kot so tabele, seznami, skladi, drevesa, kopice in grafi. Prav tako spoznajo algoritme za urejanje, iskanje (izčrpno in požrešno) in algoritme na grafih. Pri algoritmih pogledajo tudi testiranje pravilnosti algoritmov, ocenjevanje časovne in prostorske zahtevnosti, rekurzijo, vzporedno izvajanje in Huffmanovo kodiranje. S pridobljenimi znanji so študentje sposobni samostojnega reševanja realnih problemov z uporabo primernih podatkovnih struktur in algoritmov.

Matematika 1

Pri predmetu so predstavljeni osnovni pojmi matematične analize, kot so zaporedja, vrste, funkcije, odvodi in integrali. Z reševanjem konkretnih primerov na predavanjih in vajah študentje osvojijo naštete matematične pojme ter spoznajo glavne metode reševanja povezanih matematičnih problemov, razvijejo pa tudi logično sklepanje, se naučijo oceniti velikostni red rezultata ter razvijejo sposobnost natančnega izražanja in pisanja. Študentje spoznajo tudi najsodobnejše računalniške programe za reševanje matematičnih problemov (Mathematica, Sage). Tako razvijejo sposobnost pretvorbe matematičnih metod v algoritem in izvajanje tega algoritma v primernem računalniškem okolju.

Elektronsko komuniciranje in pismenost

Pri predmetu študentje spoznajo sam koncept komuniciranja in pristope k razumevanju koncepta. Nato se osredotočijo na elektronsko komuniciranje in uporabo e-medijev v družbenem življenju ter poslovnem svetu. Prav tu uporaba e-medijev ustvarja veliko prednosti zaradi hitrejšega poslovanja, različnih možnostih, ki jih omogoča, ter spodbujanja sodelovanja projektnih skupin. Študentje se poglobijo tudi v značilnosti poslovnih dokumentov in dopisov ter spoznajo načela komuniciranja ter osnove elektronske pismenosti. Tako so sposobni ustrezno jezikovno in oblikovno pripraviti različne oblike poslovnih komunikacij, poročil in dokumentov z uporabo primernih elektronskih komunikacijskih orodij, kar dokažejo tudi z izdelavo posameznih nalog.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: red. prof. dr. Mateja Rek, asist. Maruša Gorišek

ECTS: 6 KT

Spletno programiranje 1

Predmet Spletno programiranje študentom predstavi konkretne procese programiranja z jeziki HTML, XML, XHTML, SVG, HTML 5, principe za oblikovanje spletnih strani in spletnega programiranja pri klientu (jezik JavaScript, Objektni model DOM, Tehnologija AJAX, Podatkovni format JSON). V tem procesu se študentje naučijo načrtovati programe in razumejo pomen načrtovanja in testiranja programske opreme. Operativno poznajo programske jezike za spletno programiranje in so sposobni izdelati vzorčno spletno aplikacijo. Študentje poleg obiskovanja predavanj in vaj pripravijo še seminarsko nalogo, kjer bodo sami preizkusili predavano snov.

Računalniška omrežja

Predmet Računalniška omrežja študente seznani z osnovnimi gradniki in napravami, ki sestavljajo sodobna komunikacijska omrežja. Tako spoznajo princip gradnje odprtih sistemov in večplastnih protokolarnih skladov in se naučijo razmišljati o protokolih na temu primeren način. Prav tako spoznajo najpomembnejše standardne protokole vsake protokolarne plasti, njihov namen, uporabo in omejitve, razumejo zgradbo in delovanje interneta ter poznajo varnostna tveganja in različne načine obrambe pred napadi v sodobnih omrežjih (tu gre med drugim za protokole ; IP protokol v4 in v6, HTTP, DNS, SMTP, POP, IMAP, SMTP …). Na koncu so študenti sposobni zasnovati in postaviti preprosto računalniško lokalno in brezžično omrežje ter konfigurirati in spremljati osnovne parametre njegovega delovanja.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Panče Panov

ECTS: 6 KT

Informacijski sistemi

Informacijski sistemi predstavljajo osnovo za učinkovito delovanje organizacij, saj organizacije poslujejo z ogromno količino podatkov, zato je pomembna struktura in življenjski cikel informacijskega sistema. Enota za informacijske sisteme mora skrbeti za tehnologijo (strojna, komunikacijska in programska oprema), ljudi v informacijskem sistemu in pravila za doseganje varnosti, standardov delovanja ter etičnosti. Hkrati v organizacijah obstaja več informacijskih sistemov (nabavni, proizvodni, prodajni, računovodski, kadrovski), ki jih bodo študentje spoznali pri predmetu. Na predavanjih, eksperimentalnih vajah ter s seminarsko nalogo študentje spoznajo informacijski inženiring in so zmožni sodelovati pri razvoju informacijskega sistema organizacije.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Tomaž Aljaž, dr. Albert Zorko

ECTS: 6 KT

Matematika 2

Pri predmetu študentje srečajo osnovne pojme linearne algebre (matrike in sistemi linearnih enačb ter neenačb), kombinatoriko, verjetnostni račun, teorijo grafov in linearno programiranje. Z reševanjem konkretnih primerov na predavanjih in vajah študentje osvojijo naštete matematične metode, razvijejo logično sklepanje, se naučijo oceniti velikostni red rezultata ter razvijejo sposobnost natančnega izražanja in pisanja. Študentje spoznajo tudi najsodobnejše računalniške programe za reševanje matematičnih problemov iz teh poglavij (Mathematica, Sage, Pajek).

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Borut Lužar

ECTS: 6 KT

Statistika 1

Pri predmetu Statistika 1 študenti spoznajo proces statistične obdelave podatkov (npr. obdelava anketnih vprašalnikov). Vzorec, spremenljivka, vprašalnik, aritmetična sredina, mediana, koeficient korelacije, časovne vrste so le nekateri od pojmov, ki jih aktivno uporabljajo pri samem predmetu. Za osnovno statistično obdelavo podatkov študentje na vajah v računalniški učilnici uporabijo sodobna programska orodja (SPSS, …), ki omogočajo analizo zbranih podatkov. Pripravijo tudi projekt, ki obravnava konkreten statistični problem.

Operacijski sistemi

Predmet študente seznani z osnovnimi zakonitostmi operacijskih sistemov, ki stojijo za vsakim računalniškim sistemom, in predstavi zgradbo ter delovanje računalnika (pomnilnik in shranjevanje podatkov, zaščita in varnost sistema). Študentje obravnavajo operacijski sistem GNU Linux, programski jezik C, OS X, Android in jih tudi primerjajo med sabo. Na vajah v praksi spoznajo konkretne protokole in orodja, o katerih se učijo na predavanjih. Pripravijo in predstavijo tudi projekt, kjer preučijo določeno vsebinsko področje ali rešijo konkreten problem.

Baze podatkov in modeliranje podatkov

Predmet predstavi uveljavljene pristope k modeliranju podatkov in upravljanja z njimi. Študentje spoznajo modele podatkov in nivoje modeliranja podatkov, upravljanje z bazami podatkov, njihove značilnosti in uporabnost spletnih baz podatkov (npr. spletni iskalniki, uradne statistike, knjižnični viri, arhiv družboslovnih podatkov). Spoznajo osnove relacijske algebre in poizvedovalnega jezika SQL ter postopke za pripravo poizvedb v podatkovnih bazah. Pri predmetu uporabljajo CASE orodja za analizo oz. modeliranje podatkov in načrtovanje relacijskih podatkovnih baz. Pripravijo empirično seminarsko nalogo, na laboratorijskih vajah delajo s CASE orodjem za razvoj relacijskih podatkovnih baz in jezikom SQL.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Andrej Dobrovoljc

ECTS: 6 KT

Uvod v kriptografijo

Študenti bodo spoznali matematične temelje kriptografije, ki so nujni za razumevanja koncepta računalniške kriptografske varnosti. Spoznali bodo tudi ključne algoritme in tehnike in njihovo teoretično varnost.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: pred. mag. Matjaž Praprotnik

ECTS: 6 KT

Spletno programiranje 2

Pri predmetu Spletno programiranje 2 študentje poglobijo poznavanje delovanja Interneta in svetovnega spleta ter razvijejo sposobnosti dela s tehnologijami za spletno programiranje in razvoj dinamičnih aplikacij. Študentje se operativno ukvarjajo s programskimi jeziki za spletno programiranje na strani klienta in strežnika, kot so jezik PHP za spletno programiranje na strežniku, jezik SQL za relacijske podatkovne baze, spletno ogrodje Django, arhitektura Model-View-Controller ter predloge na primeru sistema za predloge Smarty. Predmet ponudi tudi splošen pregled varnosti spletnih aplikacij, uporabe piškotkov in delovanja uporabniške seje. Študentje pripravijo še seminarsko nalogo, kjer uporabijo standardne podatkovne strukture in algoritme, po opravljenem predmetu pa so sposobni izdelati dinamično spletno stran.

Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije

Predmet Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije študente seznani z osnovami spletnih in mobilnih aplikacij, kot so faze razvoja, življenjski cikel, pristop k uporabi aplikacij in poslovni modeli za uporabo spletnih oz. mobilnih aplikacij, kar ponazori tudi s primerom dobrih/slabih praks. Tako študentje spoznajo pomembnost poznavanja celotnega življenjskega cikla razvoja spletne/mobilne aplikacije, vlogo pravilne identifikacije poslovnega modela in njegovo vlogo znotraj razvoja spletne/mobilne aplikacije ter tudi z izdelavo seminarske naloge demonstrira razumevanje in sposobnost timskega in individualnega dela na področju identifikacije, zasnove, planiranja, razvoja, prodaje in trženja spletne/mobilne aplikacije.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Janez Kolar

ECTS: 6 KT

Odkrivanje znanja v podatkih

Predmet študente seznani s procesom odkrivanja znanja v podatkih in njegovo arhitekturo (metode in proces odkrivanja znanja, naloge in aplikacije podatkovnega rudarjenja, modeli odkrivanja znanja). Predstavi osnove strojnega učenja ter tehnike podatkovnega rudarjenja (asociacijska pravila, odločitvena drevesa, najbližji sosed, Bayesova klasifikacija, analiza grozdenja). Študenti prav tako spoznajo podatkovna skladišča, podatkovno kocko in analize tipa OLAP. Študentje pripravijo študijo realnih primerov odkrivanja znanja iz podatkov, spletnih virov oz. besedil.

Uporabniška izkušnja

Cilj predmeta Uporabniška izkušnja je študentom posredovati edinstveno mešanico kreativnih in tehničnih veščin. Študenti pridobijo znanja in spretnosti za oblikovanje vmesnikov za uporabnike, se poučijo o življenjskih ciklih uporabniške izkušnje ter razumejo osnovno psihologijo in sociologijo, ki vodi uporabniško načrtovanje. Naučijo se uporabljati tehnike za izdelavo produktov in profiliranje uporabnikov ter spoznajo tehnike prototipiranja za raziskovalne namene oblikovanja. Pregledajo tudi uporabniško usmerjeno oblikovanje vmesnikov, uporabniško izkušnjo za mobilne naprave ter merjenje uporabniške izkušnje. Pomembno razsežnost predmetu dodajo gostujoči strokovnjaki iz prakse, študentje pa pripravijo in zagovarjajo tudi projektno nalogo.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: pred. mag. Lidija Dikanović

ECTS: 6 KT

ePravo

Predmet ePravo študente seznani z osnovnimi pojmi in zakonitosti na področju prava, obligacijskih razmerij ter posebnosti prava informacijskih tehnologij s poudarkom na pravu intelektualnih pravic. Študentom omogoči pregled pravnih ureditev v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji, kjer se osredotoči na področje avtorskih in sorodnih pravic, predvsem v povezavi s spletnimi tehnologijami. Študentje se tudi s pomočjo seminarske naloge seznanijo s pravnimi vidiki intelektualne lastnine in varstva osebnih podatkov ter znajo sestaviti osnutek avtorske ali kupoprodajne pogodbe za določen namen. Prav tako spoznajo zakonski okvir elektronskih komunikacij in sklepanja pogodb na daljavo.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Katarina Krapež

ECTS: 6 KT

Izbirni predmet 1

ECTS: 6 KT

Izbirni predmet 2

ECTS: 6 KT

Raziskovalni praktikum

Cilj predmeta Raziskovalni praktikum je, da študentom poda metodološke temelje in različne veščine, potrebne za izvajanje raziskovalnih projektov na področju informacijskih tehnologij. Tako študentje kot bodoči strokovnjaki tega področja utrdijo svoje znanje življenjskega cikla raziskovanja od izbire teme, oblikovanja vprašanj, iskanja in pregleda literature in virov, pisanja samega raziskovalnega dela, do veščin predstavljanja. Prav tako vedo načrtovati in izvajati raziskovalno delo z uporabo osnovnih raziskovalnih konceptov raziskovalnih metod in tehnik za raziskovanje na področju informacijskih tehnologij, kar pokažejo tudi v seminarski nalogi.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak

ECTS: 6 KT

Informacijska podpora poslovnih procesov

Predmet Informacijska podpora poslovnih procesov študente seznani s konceptom procesne organizacije. To so organizacije, ki znotraj svojega delovanja uporabljajo različne procese oz. postopke, katere moramo poznati in jih znati tudi upravljati (menedžment poslovanja) ter modelirati. Študentje pregledajo primere dobrih praks in spoznajo pomen simulacij procesov (testov) pri prenovi poslovanja. Izdelajo informacijsko podporo za procese, saj pri predmetu pripravijo seminarsko nalogo in pišejo poročila eksperimentalnih vaj.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Tomaž Aljaž

ECTS: 6 KT

Spletni in mobilni informacijski sistemi

Pri predmetu študentje spoznajo spletne informacijske sisteme (najpogostejše arhitekture, prednosti in slabosti ter primere dobrih praks) in mobilne informacijske sisteme (razlike med mobilnimi in spletnimi informacijskimi sistemi, načrtovanje prožnih, razširljivih in vseprisotnih informacijskih sistemov). Predmet izpostavi tudi računalništvo v oblaku, tehnologije in načine komunikacije v oblaku ter značilnosti in zmogljivosti mobilnih odjemalcev. Tako študentje spoznajo metode, postopke in procese za načrtovanje, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. Na laboratorijskih vajah študentje okrepijo praktične izkušnje na področju načrtovanja, razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov, pri predmetu pa pripravijo in zagovarjajo tudi seminarsko nalogo.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: viš. pred. dr. Valerij Grašič

ECTS: 6 KT

Razvoj uporabniških vmesnikov

Cilj predmeta je seznaniti študente s procesom načrtovanja uporabniškega vmesnika. Predmet predstavi zgodovinski pregled in različne pristope za razvoj uporabniških vmesnikov. Izpostavi tudi vpliv človeških lastnosti na zasnovo vmesnikov, metodologije načrtovanja vmesnikov ter vloge oseb, ki skrbijo za zasnovo uporabniških vmesnikov. Študentje spoznajo vrste spletnih strani (marketinške, viri vsebin, spletne trgovine, aplikacije za e-učenje, socialna omrežja) in njeno strukturo (arhitektura, navigacija, ukazi, grafike, …). Predmet izpostavi tudi uporabo vmesnikov na mobilnih tehnologijah in pomen estetike ter stila, ki ga stran izraža. Študentje tako pridobijo znanja za ustvarjanje uporabniških vmesnikov in skozi projektno nalogo pokažejo sposobnosti sodelovanja v projektih razvoja spletnih rešitev.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: pred. mag. Lidija Dikanović

ECTS: 6 KT

ePodjetništvo

Pri predmetu študentje spoznajo delovanje podjetja oz. podjetništva ter kako se to aplicira v Sloveniji. Tako se poglobijo v ekonomski, pravni in družbeni sistem, se seznanijo s sodobnimi sistemi podjetništva (inovativno podjetništvo, družinsko podjetništvo, podjetniški in razvojni ciklus IT – podjetja). Predmet predstavi okoliščine poslovanja in poslovne pasti pri delovanju podjetij, kot so varstvo osebnih podatkov, pravni razvoj odprto in zaprto kodnega sistema, insolvenčno pravo, osebni stečaji in postopki e-izvršb. Predmet povzame še osnove bonitetnih ocen (BASEL II in BASEL III standarda) in osnove financ za podjetnike (bilanca stanja, izkaz uspeha, bonitetni programi, kazalniki). Študentje opravijo tudi študijo primera in predstavijo poslovno marketinški načrt.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: pred. Magda Lužar

ECTS: 6 KT

Izbirni predmet 3

ECTS: 6 KT

Delovna praksa

Delovna praksa omogoči študentom delo v izbrani organizaciji v realnem delovnem okolju. Tako pridobijo praktično znanje in izkušnje v poslovnem procesu podjetja, razvijejo odgovornost, strokovni pristop, samoiniciativnost, občutek timskega dela, uporabijo teoretična znanja in praktične izkušnje pridobljene med študijem ter se seznanijo z osnovnimi dejstvi organizacije. Poleg splošnih značilnosti organizacije ugotovijo, kako v realnosti delujejo informacijski sistemi in oddelki za informatiko, e-poslovanje, baze podatkov, spletne strani, kakšno tehnologijo in programsko opremo uporabljajo, kako se postavi aplikacije, kako je poskrbljeno za varnost in kakovost. Delovna praksa je ocenjena na podlagi ocene mentorja izbrane organizacije in pisnega poročila z zagovorom o sami praksi.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Katarina Rojko

ECTS: 15 KT

Diplomska naloga

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 9 KT

Metode analize omrežij

Pri predmetu Metode analize omrežij delajo študentje z večjimi in manjšimi omrežji ter se naučijo postopkov analize omrežij. Ponovijo osnove teorije grafov in spoznajo mere središčnosti v omrežjih, povezave v omrežjih, značilnosti velikih omrežij, metode teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov za velika in mala omrežja. V skupinah izvedejo projekt, na vajah v računalniški učilnici pa uporabljajo nekaj najaktualnejših programskih orodij za reševanje problemov iz analize omrežij (R, Sage, Pajek).

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Algoritmi v računalništvu

Pri predmetu Algoritmi v računalništvu študenti pridobijo poznavanje osnov računalništva in informacijske tehnologije in usposobljenost za izvajanje vseh faz razvoja računalniških aplikacij: načrtovanje, razvoj, zagon, prodaja, vzdrževanje. Spoznajo tudi osnovne podatkovne strukture in računalniške algoritme ter pridobijo sposobnost samostojnega reševanja realnih problemov z uporabo primernih podatkovnih struktur in algoritmov.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Visokozmogljivi računalniški sistemi

Pri predmetu študenti spoznajo visokozmogljivo računalništvo (HPC) na nivoju strojne opreme, operacijskih sistemov in izvajalnih okolij ter programske opreme. Pri strojni opremi se poglobijo v delovanje procesorjev, pospeševalnikov in mrežne opreme. Pri izvajalnem okolju pa se seznanijo z načini dela na HPC opremi, administriranjem ter uporabo velikih računalniških sistemov. Pogledajo tudi uporabo računalništva v oblaku. Nadalje sledi spoznavanje programske opreme, s poudarkom na vzporednem in porazdeljenem izvajanju (uporaba knjižnic za vzporedno in porazdeljeno računanje: MPI, OpenMP in ZeroMQ, direktna uporaba niti, vtičnic in vektorskih (SIMD) ukazov, vzporedni algoritmi). Študenti bodo poleg izpita opravljali tudi projektno nalogo in tako pridobili tudi praktično znanje, potrebno za delo na HPC sistemu.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Uvod v modeliranje in simulacijo dogodkovnih in zveznih sistemov

Cilj predmeta Uvod v modeliranje in simulacijo dogodkovnih in zveznih sistemov je seznaniti slušatelje s področjem uporabe dogodkovne simulacije in sistemske dinamike pri reševanju organizacijskih problemov. Ob tem bodo študenti spoznali metode in tehnike modeliranja po principih dogodkovne simulacije in sistemske dinamike, obvladali kvantitativni pristop k izgradnji dogodkovnih modelov in modelov sistemske dinamike, obravnavali osnove simulacijskih jezikov in osvojili postopke priprave eksperimenta in interpretacijo rezultatov.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Poslovanje s paketi z odprto kodo

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnovne ideje in principe, na katerih temeljijo odprtokodne rešitve, ter jih seznaniti s področji uporabe in nekaterimi najpomembnejšimi odprtokodnimi orodji. Tako spoznajo programsko opremo odprte kode, prosto programsko opremo in sistem za upravljanje s spletno vsebino CMS. Pri predmetu se naučijo pravilno in samostojno uporabljati nekaj aktualnih odprto kodnih programskih orodij, vmesnikov, modulov ali delov kode za izdelavo programske rešitve. Pripravijo tudi projekt, kateri vključuje konkreten problem s področja poslovnih aplikacij, ki ga študentje z izbiro pravilnega odprto kodnega orodja samostojno obdelajo. Rešitev je lahko lokalna poslovna aplikacija, intranetna rešitev, spletna rešitev, Wap aplikacija, aplikacija za elektronsko poslovanje ali druga oblika programske rešitve.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Aplikativna kriptografija

Študenti bodo pri predmetu Aplikativna kriptografija spoznali ključne algoritme in tehnike s področja kriptografije. Gre za algoritme z vidika teoretične varnosti kakor tudi z vidika praktičnega zagotavljanja varnosti s programskimi rešitvami, ki temeljijo na teh teoretičnih konceptih. Tako bodo spoznali asimetrično kriptografijo oz. kriptosisteme z javnimi ključi (digitalni podpisi, časovni žigi) ter druge kriptografske protokole (sheme za deljenje skrivnosti, sheme za identifikacijo oseb in naprav, grb/cifra po telefonu, mentalni poker).

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Geografski informacijski sistemi

Pri predmetu se bodo študenti najprej seznanili s pojmi prostorske geometrije: vektorska algebra, točke v prostoru, koordinatni sistemi, vektorske operacije v koordinatnih sistemih, geometrija s topologijo, matematični zapis posebnih krivulj, zlepki, ploskve in telesa v ravnini in prostoru, prostorski podatki in informacije: mape, slike, podatkovne zbirke. Nato bodo spoznali zamisli, pomene, zmožnosti in uporabnosti prostorske (geografske) informatike – GIS kot sistema in orodja za prostorske predstavitve. Študenti se bodo tako naučili osnove uporabe standardne programske opreme za GIS, spoznali uporabo GIS za vsakdanje potrebe (Google maps, Geopedia, GNSS, pametni telefoni ipd.) ter praktično aplicirali izbran problem.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Modeli procesov v organizaciji z UML

Predmet Modeli procesov v organizaciji z UML študente seznani z najbolj sodobnim jezikom za modeliranje, ki ga uporabljajo skoraj pri vsakem podjetju tako v Sloveniji kot po svetu. Študentje spoznajo razvoj UML (Unified Modelling Language) ter primere njegove uporabe. Naučijo se uporabljati sam jezik z različnimi diagrami (zaporedni diagram, diagram sodelovanja in ostali). Razvijejo sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov, kar preizkusijo tudi v seminarski nalogi.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Vpliv informacijske tehnologije pri e-poslovanju

Predmet študente usposobi za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področjih e-poslovanja. Predstavi principe izgradnje sistemov e-poslovanja, tehnološke principe za reševanje značilnih problemov tega področja, varnostna tveganja in različne načine obrambe pred napadi v sistemih e-poslovanja, temelje upravljanja in razvoja varnih aplikacij in sistemov ter standardne načine preverjanja le teh. Pri tem se osredotoči na protokole e-poslovanja, uporabo kriptografije ter več nivojsko in večstransko varnost, izpostavi pa tudi bančništvo in plačilne sisteme. Na vajah študentje spoznajo tehnologijo, o kateri se učijo na predavanjih, v okviru samostojnega dela ali dela v parih pa izdelajo projekt, samostojno preučijo določeno vsebinsko področje, rešijo konkreten problem ter ga predstavijo.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Ravnanje podjetja z informacijami in znanjem

Pri predmetu Ravnanje podjetja z informacijami in znanjem študentje spoznajo osnovno teorijo informacij ter znanja, definicije, tipologijo, načine in strategije upravljanja z znanjem ter orodja oziroma tehnologije, ki so uporabne za zajemanje/pridobivanje, organiziranje, distribuiranje in deljenje znanja v organizaciji. Na vajah študentje spoznajo nekaj najaktualnejših programskih orodij za upravljanje z znanjem. V manjših skupinah pripravijo tudi projekt, ki vključuje konkreten problem, ki ga študentje rešijo z metodami, spoznanimi na predavanjih in vajah.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Menedžment projektov

Pri predmetu Menedžment projektov študentje spoznajo osnove projektov kot časovno omejenih dogodkov z določenimi cilji in viri za izvedbo. Skozi faze projekta se naučijo opredeliti cilje in način izvajanja projektov, spoznajo vrste vodenja projektov ter oblikovanja in delovanja projektnih timov. Pridobljeno znanje uporabijo za razumevanje poslovnih procesov (projekt kot enkratni poslovni proces, projekti pri postopku vpeljave inovacij). Pri tem sta pomembna tudi delovanje projektnega informacijskega sistema in urejena projektna dokumentacija. Študentje poleg aktivne udeležbe na predavanjih in vajah izvedejo še študijo primera z uporabo osnovne programske opreme ter spoznajo postopke prijave projektov za koriščenje sredstev EU.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Katarina Rojko

ECTS: 6 KT

Razvoj programskih rešitev za mala podjetja

Študentje pri predmetu spoznajo posebnosti organiziranja in delovanja malih in mikro podjetij ter njihovih informacijskih sistemov, posebnosti vloge informatikov v malih podjetjih, načine razvoja in prenove programskih rešitev v malih podjetjih in prototipni pristop kot eno od metod razvoja programskih rešitev za mala podjetja. Na vajah študentje uporabljajo aktualna programska orodja za izdelavo prototipne rešitve, ki jih izkoristijo za reševanje konkretnih problemov iz malih podjetij. Izdelajo tudi projekt, ki obravnava konkreten problem s področja poslovanja malih/mikro podjetij, in ga z izbiro pravilnega orodja v parih obdelajo ter izdelajo manjšo delujočo programsko rešitev.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Osnove dokumentnih sistemov

Podatki v organizacijah se shranjujejo v dokumentih, ki so čedalje številčnejši in bolj obsežni. Zato se za obvladovanje procesov in dokumentov uporabljajo dokumenti sistemi. Predmet študentom predstavi osnovne principe delovanja, uporabe in administracije dokumentnih sistemov ter sistematično obvladovanje dokumentov v podjetjih. Študentje spoznajo programsko orodje za administracijo procesov in uporabo dokumentnih sistemov. Prav tako obravnavajo optično prepoznavo dokumentov, klasificiranje in signiranje dokumentov, ohranjanje in načine dolgoročne hrambe dokumentov (arhiviranje) ter načine objavljanja dokumentov. Pripravijo tudi projekt, ki vključuje konkreten primer procesa in dokumentov v konkretnem orodju za upravljanje z dokumenti.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Administracija podatkovnih baz

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnovne principe delovanja in administracije sistemov za upravljanje s podatkovnimi bazami (SUPB) in jih pripraviti na samostojno administracijo manjšega SUPB. Tako študentje pregledajo tipe in naloge administratorjev SUPB, načrtovanje fizične podatkovne baze in aplikativne zahteve, spoznajo pomembnost shranjevanja in obnavljanja podatkov ter principe zagotavljanja konsistentnosti podatkov in upravljanja s transakcijami. Na vajah študentje spoznajo aktualna programska orodja za administracijo podatkovnih baz in jih uporabijo za reševanje konkretnih problemov, izdelajo tudi projekt, ki vključuje konkreten SUPB, ki ga študentje v celoti instalirajo ter administrirajo.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: asist. pred. mag. Marko Potokar

ECTS: 6 KT

Informacijska družba

Predmet na temeljni ravni obravnava informacijsko družbo, tako da uvaja v socio-kulturni, politični in ekonomski kontekst informacijskih in komunikacijskih tehnologij s kompleksnimi vzročno-posledičnimi zvezami, ki se ob tem pojavljajo. Študenti spoznajo ključne značilnosti informacijske družbe, povezanost med tehnologijo ter družbeno strukturo in procesi. Spoznajo tudi pojme kot so integracija, skupnost, omrežja, vključenost in izključenost v informacijski družbi, vprašanja centrov nadzora in razsrediščenosti v informacijski družbi ter razmerja med tržnimi mehanizmi in regulativnimi strategijami.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Poslovna etika

Predmet predstavi pomen poslovne etike v sodobnem poslovnem svetu, kjer so še vedno pomembne norme in vrednote, kodeksi in odgovornost posameznikov. Poleg teorije o etiki študentje spoznajo tudi primere dobrih praks in moralnih napak (goljufije, korupcija, izkoriščanje). Naučijo se, s katerimi metodami, tehnikami in strategijami lahko razrešijo moralne dileme, spore in konflikte, kako uporabljati kodekse poklicne etike in kako v poslovnem svetu delovati kot družbeno odgovorno podjetje. Izvedejo študijo primera, na kateri tudi sami ovrednotijo upoštevanje poslovne etike.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Komunikacijski trening

Svoje znanje in proizvode lahko uspešno tržimo z uporabo ustrezne komunikacije oziroma z navdušujočo predstavitvijo teh produktov. Predmet Komunikacijski trening usposobi študente prav za ta del posla. Najprej poda teoretično ozadje komuniciranja, kakšni so vloga, pomen in funkcije medosebnega komuniciranja, pa tudi ključna načela (neizogibnost, ireverzibilnost, kompleksnost, kontekstualna odvisnost). Nadalje predstavi veščine dobrih govorcev, verbalno in neverbalno komunikacijo, oblike govorov, komunikacijske tehnike ter etiko komuniciranja. Študentje na predavanjih in vajah razvijajo lastne komunikacijske veščine in preizkusijo svoje sposobnosti na nastopih oziroma predstavitvi seminarske naloge.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Spletno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Predmet Spletno komuniciranje in odnosi z javnostmi predstavi različne poglede na komuniciranje in analizira vlogo ter pomen komuniciranja v poslovnem modelu. Najprej se osredotoči na spletno komuniciranje in predstavi razvoj interneta ter njegove ključne lastnosti (interaktivnost, orodja in platforme). Nato se študenti seznanijo z osnovami integriranega tržnega komuniciranja in psihologijo trženja (analiza potrošnika, faze nakupnega procesa). Ta znanja povežejo in jih uporabijo pri spoznavanju komuniciranja preko spleta, ki zajema e-medije, družbena omrežja, iskalnike in spletno oglaševanje. Predmet izpostavi tudi posebnosti odnosov z javnostmi preko mobilnih platform in e-medijev. Študentje pripravijo tudi seminarsko nalogo, kjer pokažejo, da poznajo sodobne oblike spletnega oglaševanja in trženja ter njihove posebnosti in da so sposobni voditi najenostavnejše oblike odnosov z javnostmi na spletu.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Projekt razvoja spletnih in mobilnih rešitev

Pri predmetu se študenti seznanijo z metodologijami razvoja programske opreme, primernimi za razvoj spletnih in mobilnih rešitev. Spoznajo projektni način dela in principe ter orodje vodenja informacijskih projektov. Tekom predmeta pridobijo praktična znanja, potrebna za realizacijo projekta razvoja spletne ali mobilne rešitve in pridobijo izkušnje iz timskega dela ter komunikacije z uporabniki rešitev. Tako na koncu obvladajo proces nastanka, definiranja, planiranja, vodenja in zaključevanja projekta razvoja spletne ali mobilne rešitve, kar pokažejo z izdelavo lastnega projekta.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Iskanje zaposlitve

Pri predmetu študentje spoznajo stanje in trende mladinskega trga delovne sile, metode in tehnike iskalcev zaposlitve ter kakšne kompetence in konkurenčne prednosti imajo mladi diplomanti trgu dela. Opredelijo pristope k proučevanju zaposlovalne kulture v izbranih organizacijah: izberejo vzorec institucij potencialnih zaposlovalk in pripravijo načrt metodologije za poizvedbe v izbranih organizacijah. Na vajah pridobijo veščine za kompetentno nastopanje pred zaposlovalci in izdelajo osebne strategije za kompetentno nastopanje na trgu dela.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Internet stvari in kiberfizični sistemi

V okviru predmeta bodo študentje spoznali osnovne principe delovanja in zasnove interneta stvari in kiberfizičnih sistemov, ki bo omogočilo takojšnjo uvedbo rešitev v obstoječe informacijske sisteme izbranih organizacij, ter ključne tehnologije, potrebne za uspešno realizacijo projektov interneta stvari in kiberfizičnih sistemov. Prav tako se bodo seznanili s teoretičnim opisom kontrolnega sistema upravljanja interneta stvari in kiberfizičnih sistemov, pridobili pa bodo tudi znanja o programiranju za upravljanje z aktuatorji in delo s senzorji ter znanje za uspešno uvedbo interneta stvari in kiberfizičnih sistemov v organizacijski informacijski sistem. Prav tako bodo pridobili znanje o uvedbi projektov v realnem okolju na različnih področjih aplikacije.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

3D modeliranje in animacija

V okviru predmeta 3D modeliranje in animacija študenti razvijajo osnovna znanja in praktične sposobnosti za pripravo profesionalnih 3d modelov, ki se jih kasneje lahko implementira v 3d virtualno okolje. Predmet na optimalen način združuje predavanja in praktično delo ter razvija ustvarjalne in tehnične sposobnosti študenta. Raznovrstne projektne naloge, s poudarkom na individualnem pristopu, so namenjene vsakemu posameznemu študentu, ki si želi ustvarjalnosti in hkrati zahteva zase širok spekter uporabnega znanja na trgu dela, na področju računalniških iger, 3d oblikovanja modelov v medicinski, arhitekturni in avtomobilski industriji, oglaševanju, filmski industriji in še veliko več.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Osnove industrijske avtomatizacije

V okviru predmeta študenti spoznajo osnove programabilnih logičnih krmilnikov (PLK-jev), spoznajo se z različnimi načini programiranja PLK-jev, osvojijo osnove industrijske komunikacije, izdelavo enostavnih SCADA angl. Supervisory Control And Data Acquisition; sistemi za nadzorovanje in krmiljenje tehnoloških procesov z računalnikom) rešitev, zajem podatkov v proizvodnji, uporab MES (angl. Manufacturing Execution System; informacijski sistem, ki omogoča dodeljevanje vseh potrebnih proizvodnih virov in spremljanje proizvodnega procesa) sistema v proizvodnji, naučijo se osnove industrijske robotike, izdelave enostavnega robotskega programa ter integracije programskih in tehničnih rešitev v avtomatizirano linijo.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Strokovna angleščina 1 za področje IKT

Pri predmetu Strokovna angleščina 1 za področje IKT se študentje spoznajo s strokovno terminologijo na področju IKT v angleškem jeziku, naučijo se samostojno in suvereno uporabljati strokovno terminologijo pri pisnih izdelkih v angleškem jeziku ter samostojno uporabljati različne vire (slovarje, učbenike, časopise in revije, spletne strani ipd.) v angleškem jeziku. Študenti so na koncu sposobni pripraviti predstavitev strokovnega dela v angleškem jeziku in izvesti njegovo govorno predstavitev.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Uvod v kibernetsko varnost

Študenti bodo sposobni razumeti proces zagotavljanja varnosti v kibernetskem prostoru, uporabljati sodobne varnostne tehnologije za varno delo v kibernetskem prostoru, analizirati stanje in oceniti varnostna tveganja ter razumeti kibernetsko kriminaliteto, kibernetsko bojevanje in kibernetski terorizem.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Programski jezik Python

Študenti bodo razvijali zmožnost logičnega razmišljanja in sposobnost načrtovanja programov. Razumeli bodo pomen načrtovanja in testiranja programske opreme. Naučili se bodo dekompozicijo večjega problema na več manjših in lažje obvladljivih ter programirati v programskem jeziku Java.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Uvod v prostorsko geometrijo

Študenti bodo spoznali matematične temelje za opisovanje prostorskih informacij, ki so nujno potrebni za sposobnost ravnanja s prostorskimi podatki in izdelavo spletnih ter mobilnih rešitev, ki temeljijo na prostorskih podatkih.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Uvod v virtualno in razširjeno resničnost

Študenti bodo znali učinkovito uporabljati ključne elemente vmesnika za ustvarjanje osnovnih interaktivnih okolij. Naučili se bodo: uvoziti 3-D predmete iz drugih programskih okolij; uporabljati urejevalnik materialov; porabiti statično in dinamično osvetlitev; pridobi osnovne veščine kodiranja za gradnjo poglobljene interaktivne funkcionalnosti; uporabiti temeljna načela pri ustvarjanju PBR materialov znotraj programskega okolja Unreal Engine; ustvariti fiziko in sile za simulacijo ter uporabljati orodja za animacijo, preoblikovanje in simulacijo blaga.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Projekt razvoja spletne programske rešitve

Študenti bodo razumeli različne tipe arhitektur modernih spletnih aplikacij ter njihove prednosti in slabosti. Pridobili bodo operativno znanje aktualnih ogrodij za razvoj zalednega dela spletnih aplikacij. Sposobni bodo neodvisnega razvoja modernih spletnih aplikacij.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 6 KT

Po zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu lahko nadaljujete študij na magistrskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije.

Oglejte si tudi ostale študijske programe, ki jih ponuja Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Skip to content