izr. prof. dr. Borut Lužar

E-mail: borut.luzar@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 31670

V letu 2008 je diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2013 tudi dokončal doktorat iz matematike z disertacijo z naslovom “Barvanja in particije povezav”. Je izredni profesor na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, več let pa je bil dejaven tudi v gospodarstvu. Njegovo raziskovalno delo zajema klasično teorijo grafov, pri čemer ima največji poudarek teorija barvanj grafov, ukvarja pa se tudi s področjem analize kompleksnih omrežij.

In 2008, he graduated from the Faculty of Mathematics and Physics of the University of Ljubljana, where in 2013 he also defended his Ph.D. thesis in mathematics with a dissertation entitled “Edge Colorings and Partitions”. He is an associate professor at the Faculty of Information Studies in Novo mesto, and for several years he was also employed as a programmer. His research interests include classical graph theory with an emphasis on chromatic graph theory, and complex networks analysis with emphasis on studies connected with bibliometrics.

1. letnik

Uvod v algoritme

Predmet obravnava vlogo algoritmov v računalništvu in obsega pregled algoritmov in njihovo mesto v sodobnih računalniških sistemih, definicijo algoritma in primere ter algoritme kot tehnologijo. Študentje spoznajo osnovne algoritemske pristope v psevdo jeziku, pa tudi funkcije preko algoritmov. V okviru predmeta so predstavljene osnovne podatkovne strukture in algoritmi za delo z njimi. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Matematika 1

Pri predmetu so predstavljeni osnovni pojmi matematične analize, kot so zaporedja, vrste, funkcije, odvodi, integrali in diferencialne enačbe. Z reševanjem konkretnih primerov na predavanjih in vajah študentje osvojijo naštete matematične pojme ter spoznajo glavne metode reševanja povezanih matematičnih problemov, razvijejo logično sklepanje, se naučijo oceniti velikostni red rezultata ter razvijejo sposobnost natančnega izražanja in pisanja. Študentje spoznajo tudi najsodobnejše računalniške programe za reševanje matematičnih problemov (Mathematica, Sage). S pridobljenim znanjem so usposobljeni za uporabo matematike kot teoretičnega orodja v računalništvu, informatiki in družbenih vedah. Povezava na učni načrt.

Uvod v programiranje

Uvod v programiranje je predmet, kjer se študentje naučijo zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo programskega jezika Java. Predmet omogoča tudi razumevanje osnovnih računalniških sistemov in arhitektur, študente spodbuja k logičnemu mišljenju ter razdelitvi večjega problema na več manjših in obvladljivih. Na predavanjih in vajah študentje rešujejo konkretne probleme in tako pridobijo veščine programiranja. Povezava na učni načrt.

Matematika 2

Pri predmetu študentje srečajo osnovne pojme linearne algebre (matrike in sistemi linearnih enačb ter neenačb), kombinatoriko, verjetnostni račun, teorijo grafov in linearno programiranje. Z reševanjem konkretnih primerov na predavanjih in vajah študentje osvojijo naštete matematične metode, razvijejo logično sklepanje, se naučijo oceniti velikostni red rezultata ter razvijejo sposobnost natančnega izražanja in pisanja. Študentje spoznajo tudi najsodobnejše računalniške programe za reševanje matematičnih problemov iz teh poglavij (Mathematica, Sage, Pajek). S pridobljenim znanjem so usposobljeni za uporabo matematike kot teoretičnega orodja v računalništvu, informatiki in družbenih vedah. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, neposredno uporabijo pri Statistiki 2, Multivariatni analizi in Analizi omrežij. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Uvod v algoritme

Predmet Uvod v algoritme študente seznani z osnovnimi podatkovnimi strukturami in računalniškimi algoritmi. Tako se študentje seznanijo s podatkovnimi strukturami, kot so tabele, seznami, skladi, drevesa, kopice in grafi. Prav tako spoznajo algoritme za urejanje, iskanje (izčrpno in požrešno) in algoritme na grafih. Pri algoritmih pogledajo tudi testiranje pravilnosti algoritmov, ocenjevanje časovne in prostorske zahtevnosti, rekurzijo, vzporedno izvajanje in Huffmanovo kodiranje. S pridobljenimi znanji so študentje sposobni samostojnega reševanja realnih problemov z uporabo primernih podatkovnih struktur in algoritmov. Povezava na učni načrt.

Matematika 1

Pri predmetu so predstavljeni osnovni pojmi matematične analize, kot so zaporedja, vrste, funkcije, odvodi in integrali. Z reševanjem konkretnih primerov na predavanjih in vajah študentje osvojijo naštete matematične pojme ter spoznajo glavne metode reševanja povezanih matematičnih problemov, razvijejo pa tudi logično sklepanje, se naučijo oceniti velikostni red rezultata ter razvijejo sposobnost natančnega izražanja in pisanja. Študentje spoznajo tudi najsodobnejše računalniške programe za reševanje matematičnih problemov (Mathematica, Sage). Tako razvijejo sposobnost pretvorbe matematičnih metod v algoritem in izvajanje tega algoritma v primernem računalniškem okolju. Povezava na učni načrt.

Matematika 2

Pri predmetu študentje srečajo osnovne pojme linearne algebre (matrike in sistemi linearnih enačb ter neenačb), kombinatoriko, verjetnostni račun, teorijo grafov in linearno programiranje. Z reševanjem konkretnih primerov na predavanjih in vajah študentje osvojijo naštete matematične metode, razvijejo logično sklepanje, se naučijo oceniti velikostni red rezultata ter razvijejo sposobnost natančnega izražanja in pisanja. Študentje spoznajo tudi najsodobnejše računalniške programe za reševanje matematičnih problemov iz teh poglavij (Mathematica, Sage, Pajek). Povezava na učni načrt.

1. letnik

Diskretna matematika

Študenti bodo pri predmetu Diskretna matematika spoznali zahtevnejše pojme in principe diskretne matematike, sposobni bodo prepoznati praktične probleme in jih reševati z orodji diskretne matematike ter razumeli poglavitne izreke kombinatorike in teorije grafov. Študenti se bodo naučili naprednih kombinatoričnih metod in njihove uporabe v praksi, spoznali bodo pojme teorije grafov in sposobnost njihove uporabe pri modeliranju realnih problemov ter razumeli formalne matematične dokaze in poznavanje različnih pristopov dokazovanja. Povezava na učni načrt.

Programiranje

Pri predmetu Programiranje študenti spoznajo eno izmed najbolj razširjenih orodij za razvoj programske opreme Visual Studio in se ga naučijo uporabljati pri delu. Podrobno spoznajo napredne koncepte programskega jezika C#, kar bo podlaga za razvoj zahtevnejše programske opreme, ki bo temeljila na modularni sestavi programskih komponent. Študenti bodo pridobili znanje, ki bo nadgradilo razumevanje razvoja algoritmov ter razumeli koncept niti in vzporednega procesiranja in ju bili sposobni uporabiti v praksi. Povezava na učni načrt.

Razvoj naprednih spletnih uporabniških vmesnikov

Študenti se pri predmetu Razvoj naprednih spletnih uporabniških vmesnikov seznanijo s teoretskimi osnovami in s praktičnimi vidiki razvoja uporabniških vmesnikov spletnih aplikacij in se naučijo uporabljati vsaj eno izmed najaktualnejših ogrodij za razvoj uporabniških vmesnikov spletnih aplikacij. Bistveno nadgradijo tudi znanje programskih jezikov CSS, HTML in javascript. Pri predmetu se študenti usposobijo za načrtovanje in razvoj odzivnih uporabniških vmesnikov spletnih (in mobilnih) aplikacij in so sposobni primerjave in izbire primernih orodij ter ogrodij za razvoj naprednih uporabniških vmesnikov spletnih aplikacij. Povezava na učni načrt.

Algoritmi

Študenti se bodo spoznali s teoretičnimi osnovami in praktičnimi vidiki razvoja algoritmov. V izbranem programskem jeziku bodo sposobni napisati program ter uporabiti najnovejša programska orodja za implementacijo izbranega algoritma in izboljšali svoje znanje programiranja algoritmov. Predmet študente seznani z oblikovanjem in razvojem naprednih algoritmov za specifična opravila, določena s problemom. Spoznajo se z orodji za implementacijo algoritmov in s širokim spektrom komponent potrebnih za celovit razvoj algoritmov. Pridobili pa bodo tudi sposobnost interpretacije in modeliranja danega problema v obliki algoritma. Povezava na učni načrt.

Skip to content