Doktorski program

Informacijska družba

Možnost sofinanciranja doktorskega študija.
Ne spreglejte! VIRTUALNA udeležba na predavanjih v realnem času.

Doktorski študij programa Informacijska družba izobrazi doktorande za raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področjih, ki so povezana z informacijsko družbo. Tekom študija študenti usvojijo zahtevno raziskovalno metodologijo in se seznanijo z najnovejšimi rezultati in odprtimi raziskovalnimi vprašanji na izbranih področjih informacijske družbe.

Doktorandi so sposobni:

 • delovati na področjih, ki so povezana z informacijsko družbo (informacijsko komunikacijska tehnologija, medorganizacijsko poslovanje, uporaba IKT v političnih in upravnih sistemih, družbeni fenomeni uporabe IKT),
 • uporabiti zahtevno raziskovalno metodologijo pri odprtih raziskovalnih vprašanjih na izbranih področjih informacijske družbe,
 • pripraviti individualno raziskovalno delo, ki ga zagovarjajo, glavne rezultate pa objavijo v strokovnih revijah z izbranega raziskovalnega področja.

Znanstveni naslov: doktor znanosti oziroma doktorica znanosti z okrajšavo dr., ki se pristavlja pred imenom in priimkom. V doktorsko diplomo se kot znanstveno področje, s katerega je naslov pridobljen, vpiše: s področja informacijske družbe.

Znanstveni naslov se v angleškem jeziku poimenuje kot Doctor of Philosophy, okrajšava Ph.D., (in the field of information society).

POZOR! Možnost sofinanciranja doktorskega študija -> več preberite v zavihku Sofinanciranje doktorskega študija spodaj.

Predmetnik - doktorski študij

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik doktorskega študijskega programa Informacijska družba se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu);

 • kdor je končal študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;

 • kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004; kdor je končal študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končal visokošolski strokovni program (pred bolonjskim sistemom), pri čemer je moral opraviti skupno najmanj pet letnikov študija. Do vpisa v drugi letnik doktorskega študijskega programa mora v tem primeru kandidat opraviti dodatne študijske obveznosti v skupnem obsegu od 30 do 45 kreditnih točk iz študijskih programov 2. stopnje na FIŠ, ki jih predpiše pristojni organ FIŠ na osnovi dosedanje študijske poti kandidata.

Vpis v 2. letnik

Po merilih za prehode se v 2. letnik doktorskega študijskega programa Informacijska družba lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 KT,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 KT,

pri čemer pa mora do konca prvega semestra 2. letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

 Vpis v 3. letnik

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno skladno s pravili fakultete. Obveznosti, ki jih je študent že opravil, se primerjajo z zahtevanimi obveznostmi na FIŠ tako po vsebini kot obsegu v KT in se lahko študentu priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu. Za manjkajoče vsebine se študentu predpišejo dodatne obveznosti. O tem odloča pristojni organ FIŠ.

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora doktorand doseči najmanj 30 ECTS iz prvega letnika, imeti odobreno temo doktorske disertacije  ter oddati dispozicijo doktorske disertacije, kar se dokazuje s podpisom mentorja na obrazcu OBR-FIŠ-034.

Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika v obsegu 60 ECTS, vključno s potrjeno dispozicijo, in opravljeno individualno raziskovalno delo drugega letnika v obsegu 60 ECTS. Individualno raziskovalno delo se za vsak letnik posebej dokazuje s podpisom mentorja na obrazcu OBR-FIŠ-047 Ocena individualnega dela doktoranda. Individualno raziskovalno delo za vsak letnik šteje ustrezno število ECTS ter se nanaša tudi na pripravo dispozicije in disertacije.

Senat FIŠ lahko odobri napredovanje v višji letnik, tudi če študent ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah. Študent mora v tem primeru predložiti ustrezna dokazila.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času (vendar ne manj kot v štirih semestrih), kot je predvideno s študijskim programom, v kolikor opravi vse predvidene obveznosti.

Pogoji za dokončanje študija so:

 • uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti;
 • objava ali sprejetje v objavo enega znanstvenega članka, pri katerem je bil kandidat prvi ali vodilni avtor v revijah indeksiranih vSSCI ali SCI ali SCOPUS z IF>0 ali AHCI, in sicer z raziskovalnega področja doktorske disertacije;
 • priprava in uspešen zagovor doktorske disertacije.
 
 

Študent na doktorskem študijskem programu Informacijska družba pridobi naslednje kompetence:

Splošne kompetence

 • Sposobnost identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize ter možnih rešitev.
 • Ustvarjanje novega znanja, ki pomeni relevanten prispevek k razvoju znanosti.
 • Sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela na različnih znanstvenih področjih. 
 • Sposobnost samostojnega raziskovalno-razvojnega dela in vodenje raziskovalne skupine.
 • Poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje.
 • Zavezanost profesionalni etiki.

Predmetno-specifične kompetence obveznih predmetov

 • Sposobnost za reševanje konkretnih raziskovalnih problemov na posameznih področjih družbenih in ostalih ved.
 • Razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na raziskovalnem področju doktorske disertacije.
 • Sposobnost inovativne uporabe in kombiniranja raznih raziskovalnih metod.
 • Sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih znanj in zmožnost interpretacije v kontekstu družboslovja in ostalih ved.
 • Sposobnost oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih rešitev danih družbenih problemov.
 • Sposobnost kompleksnega sistemskega pogleda na družbo in interdisciplinarnega pristopa, ki se kaže kot razumevanje splošne strukture družbenih ved ter povezanosti med njenimi posameznimi disciplinami in poddisciplinami.
 • Sposobnost predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v mednarodni znanstveni periodiki.

V skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novelo Zakona o visokem šolstvu se na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu od vključno študijskega leta 2017/18 dalje sofinancira doktorski študij. 

Pomembna novost je, da se kandidati ne prijavljajo na razpis za sofinanciranje, saj bo sofinanciranje omogočeno vsem študentom doktorskega študija, ki bodo izpolnjevali pogoje:

 • Študenti, prvič vpisani v 1. letnik doktorskega študija in neposredno v 2. letnik.
 • Študenti, vpisani v 2. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali iz 1. v 2. letnik doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Fakultete za informacijske študije.
 • Študenti, vpisani v 3. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali v vse letnike doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Fakultete za informacijske študije.
 • V primeru, da študenti doktorskega študija že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli iz javnih sredstev sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja ne bodo upravičeni.
 • Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, vpisani v dodatno leto.

Višina sofinanciranja za posameznega študenta/ko je odvisna od števila vpisanih študentov in višine sredstev, ki jih bomo vsako študijsko leto prejeli za ta namen.

Redna zaposlitev se s sofinanciranjem ne izključuje. Enako velja za prijavo v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.

Za sofinanciranje ni starostne omejitve.

Zainteresirani kandidati se prijavite na referat@fis.unm.si.

1. letnik2. letnik3. letnikIzbirni predmeti
Izbrana poglavja znanstvene metodologije*Priprava doktorske disertacije 1Seminar za disertacijoModeliranje in simulacija logističnih sistemov
Izbirni teoretski predmetPriprava doktorske disertacije 2Analiza podatkov s strojnim učenjem
Seminar za dispozicijo (obvezni seminar)Teorija omrežij
Priprava dispozicije doktorske disertacijeMere centralnosti in mrežni modeli
Družboslovna metodologija*Medorganizacijsko poslovanje
Nove paradigme informacijske družbe
Informacijski sistemi
Sodobne teorije v ekonomski sociologiji
Intelektualna lastnina v informacijski družbi
Napredna analiza socialnih omrežij**
Uporaba strojnega učenja v družboslovju**
Socio-kulturni vidiki informacijske družbe**

Doktorski študij programa Informacijska družba traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Po objavi ustreznih znanstvenih člankov se program zaključi z izdelavo doktorske naloge. Program je strukturiran tako, da organizirano delo temelji na treh vrstah učnih enot:

 • Obvezni metodološki predmet, ki nudi izrazito poglobljena metodološka znanja, predvsem v smeri iskanja inovativnih metod in inovativne uporabe ter kombiniranja obstoječih kvalitativnih in kvantitativnih metod.
 • Izbirni teoretski predmet, ki ga študent izbere na podlagi tematske usmeritve svoje disertacije.
 • Obvezna seminarja, neposredno povezana s pripravo same doktorske disertacije (seminar za dispozicijo in seminar za disertacijo) ter individualno delo za doktorsko disertacijo. V 2. semestru doktorand pripravi dispozicijo, ki jo v 2. in 3. letniku ob pomoči mentorja in morebitnega somentorja razvije v doktorsko disertacijo. 

*Predmet Izbrana poglavja znanstvene metodologije bo od študijskega leta 2024/2025 dalje nadomeščen s predmetom Družboslovna metodologija.

**Predmete Napredna analiza socialnih omrežij, Uporaba strojnega učenja v družboslovju in Socio-kulturni vidiki informacijske družbe bomo začeli izvajati od študijskega leta 2024/2025 dalje.

Izbirni teoretski predmet

ECTS: 15 KT

Priprava dispozicije doktorske disertacije

ECTS: 15 KT

Družboslovna metodologija

Priprava doktorske disertacije 1

ECTS: 60 KT

Priprava doktorske disertacije 2

ECTS: 45 KT

Modeliranje in simulacija logističnih sistemov

Analiza podatkov s strojnim učenjem

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Bernard Ženko

ECTS: 15 KT

Teorija omrežij

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Zoran Levnajić

ECTS: 15 KT

Mere centralnosti in mrežni modeli

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: prof. dr. Riste Škrekovski

ECTS: 15 KT

Medorganizacijsko poslovanje

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Tomaž Aljaž

ECTS: 15 KT

Nove paradigme informacijske družbe

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: prof. dr. Borut Rončević

ECTS: 15 KT

Informacijski sistemi

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 15 KT

Sodobne teorije v ekonomski sociologiji

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: prof. dr. Borut Rončević

ECTS: 15 KT

Intelektualna lastnina v informacijski družbi

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Dolores Modic

ECTS: 15 KT

Napredna analiza socialnih omrežij

Uporaba strojnega učenja v družboslovju

Socio-kulturni vidiki informacijske družbe

Doktorski študij programa Informacijska družba je prilagojen zaposlenim študentom, kar pomeni da obveznosti potekajo med tednom v popoldanskem času oziroma v soboto dopoldne.

Oglejte si tudi ostale študijske programe, ki jih ponuja Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Skip to content