prof. dr. Dejan Jelovac

E-mail: dejan.jelovac@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 24356

Diplomiral je na oddelku za filozofijo in sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Beogradu, magisterij pa je pridobil na področju zgodovine sodobne filozofije. Je doktor političnih znanosti na področju sodobne filozofije. Dejan Jelovac je redni profesor za področje organizacijskih znanosti in poslovne etike. Sodeloval je oz. sodeluje s številnimi fakultetami (GEA College – Fakulteta za podjetništvo v Ljubljani, Filozofska fakulteta in Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Beogradu, Ekonomska fakulteta in Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in druge). V svoji karieri je bil tudi direktor Zavoda Radio Študent v Ljubljani, direktor ter soustanovitelj Inštituta za razvojne in strateške analize v Ljubljani in predsednik Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije. Je tudi ustanovitveni član strokovnega Društva za družboslovne študije. Sodeloval je pri številnih znanstveno-raziskovalnih projektih na področju organizacijske kulture in poslovne etike, menedžmenta in podjetništva ter doma in v tujini objavil več znanstvenih monografij, učbenikov in okoli dvesto znanstvenih in strokovnih člankov. Med letoma 2014 in 2016 je opravljal funkcijo prodekana za kakovost na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ) v Novem mestu, od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2020 je opravljal funkcijo dekana na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ).

He graduated from the Department of Philosophy and Sociology at the Faculty of Arts, University of Belgrade, and obtained a master’s degree in the history of modern philosophy. He holds a doctorate in political science from the field of contemporary philosophy. Dejan Jelovac is a full professor in the field of organizational sciences and business ethics. He cooperates with many faculties (GEA College – Faculty of Entrepreneurship in Ljubljana, Faculty of Arts and Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, Faculty of Economics and Faculty of Social Sciences in Ljubljana, Faculty of Management, University of Primorska, School of Advanced Social Studies in Nova Gorica and others). In his career he was also the director of the Radio Študent Institute in Ljubljana, the director and co-founder of the Institute for Development and Strategic Analysis in Ljubljana and the president of the Broadcasting Council of the Republic of Slovenia. He is also a founding member of the Professional Society for Social Studies. He has participated in numerous scientific research projects in the field of organizational culture and business ethics, management and entrepreneurship, and has published several scientific monographs, textbooks and about two hundred scientific and professional articles at home and abroad. Between 2014 and 2016, he held the position of Vice Dean for Quality at the Faculty of information studies (FIŠ) in Novo mesto, and from 1. 10. 2016 to 30. 9. 2020, he held the position of Dean at the Faculty of information studies in Novo mesto (FIŠ).

1. letnik

Teorija organizacije

Predmet Teorija organizacije proučuje organizacijo, kot ciljno usmerjena razmerja med ljudmi. Predstavi njihovo strukturo, modele organiziranosti in procese, ki potekajo znotraj organizacij. Študentje spoznajo načela skupinskega dela in vloge posameznikov v timu ter kulturo organizacije, ki oblikuje samo vzdušje v organizaciji. Predmet izpostavi tudi pomen strateškega načrtovanja in obvladovanja sprememb. Študentje pripravijo empirično nalogo, kjer pridobljeno znanje uporabijo pri preučitvi konkretnih primerov. Povezava na učni načrt.

3. letnik

ePodjetništvo

Predmet študentom predstavi nove oblike organizacije v informacijski družbi in ključne lastnosti informacijske družbe. Študent se seznani z elektronskimi oblikami poslovanja in pomenom interneta, virtualnimi tipi organizacij in menedžerskimi procesi, ključnimi koncepti in zgodovinskim razvojem ter trenti e-poslovanja, opremo za podporo e-poslovanju. Predstavljeni so strežniki/odjemalci in komponentna arhitektura. Poleg tega predmet obravnava poslovne modele v e-poslovanju, poslovne procese med organizacijami, internetne plačilne sisteme, e-upravo. Pozornost je namenjena tudi etiki, pravnemu redu, standardom in varnosti. Povezava na učni načrt.

Raziskovalni praktikum

Cilj predmeta Raziskovalni praktikum je, da študentom poda metodološke temelje in različne veščine, potrebne za izvajanje raziskovalnih projektov na področju informacijskih tehnologij. Tako študentje kot bodoči strokovnjaki tega področja utrdijo svoje znanje življenjskega cikla raziskovanja od izbire teme, oblikovanja vprašanj, iskanja in pregleda literature in virov, pisanja samega raziskovalnega dela, do veščin predstavljanja. Prav tako vedo načrtovati in izvajati raziskovalno delo z uporabo osnovnih raziskovalnih konceptov raziskovalnih metod in tehnik za raziskovanje na področju informacijskih tehnologij, kar pokažejo tudi v seminarski nalogi. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Teorija organizacije

Predmet Teorija organizacije najprej predstavi samo organizacijsko znanost, nato pa še konkretno organizacijo – njihovo strukturo, modele organiziranosti in procese, ki potekajo znotraj organizacij. Študentje spoznajo načela skupinskega dela in vloge posameznikov v timu ter kulturo organizacije, ki oblikuje samo vzdušje v organizaciji. Predmet izpostavi tudi pomen strateškega načrtovanja in obvladovanja sprememb. Študentje pripravijo empirično nalogo, kjer pridobljeno znanje uporabijo pri preučitvi konkretnih primerov. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Raziskovalni praktikum

Cilj predmeta Raziskovalni praktikum je, da študentom poda metodološke temelje in različne veščine, potrebne za izvajanje raziskovalnih projektov na področju informacijskih tehnologij. Tako študentje kot bodoči strokovnjaki tega področja utrdijo svoje znanje življenjskega cikla raziskovanja od izbire teme, oblikovanja vprašanj, iskanja in pregleda literature in virov, pisanja samega raziskovalnega dela, do veščin predstavljanja. Prav tako vedo načrtovati in izvajati raziskovalno delo z uporabo osnovnih raziskovalnih konceptov raziskovalnih metod in tehnik za raziskovanje na področju informacijskih tehnologij, kar pokažejo tudi v seminarski nalogi. Povezava na učni načrt.

ePodjetništvo

Predmet študentom predstavi nove oblike organizacije v informacijski družbi in ključne lastnosti informacijske družbe. Študent se seznani z elektronskimi oblikami poslovanja in pomenom interneta, virtualnimi tipi organizacij in menedžerskimi procesi, ključnimi koncepti in zgodovinskim razvojem ter trenti e-poslovanja, opremo za podporo e-poslovanju. Predstavljeni so strežniki/odjemalci in komponentna arhitektura. Poleg tega predmet obravnava poslovne modele v e-poslovanju, poslovne procese med organizacijami, internetne plačilne sisteme, e-upravo. Pozornost je namenjena tudi etiki, pravnemu redu, standardom in varnosti. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Raziskovalni praktikum

Cilj predmeta Raziskovalni praktikum je, da študentom poda metodološke temelje in različne veščine, potrebne za izvajanje raziskovalnih projektov na področju informacijskih tehnologij. Tako študentje kot bodoči strokovnjaki tega področja utrdijo svoje znanje življenjskega cikla raziskovanja od izbire teme, oblikovanja vprašanj, iskanja in pregleda literature in virov, pisanja samega raziskovalnega dela, do veščin predstavljanja. Prav tako vedo načrtovati in izvajati raziskovalno delo z uporabo osnovnih raziskovalnih konceptov raziskovalnih metod in tehnik za raziskovanje na področju informacijskih tehnologij, kar pokažejo tudi v seminarski nalogi. Povezava na učni načrt.

ePodjetništvo

Pri predmetu študentje spoznajo delovanje podjetja oz. podjetništva ter kako se to aplicira v Sloveniji. Tako se poglobijo v ekonomski, pravni in družbeni sistem, se seznanijo s sodobnimi sistemi podjetništva (inovativno podjetništvo, družinsko podjetništvo, podjetniški  in razvojni ciklus IT – podjetja). Predmet predstavi okoliščine poslovanja in poslovne pasti pri delovanju podjetij, kot so varstvo osebnih podatkov, pravni razvoj odprto in zaprto kodnega sistema, insolvenčno pravo, osebni stečaji in postopki e-izvršb. Predmet povzame še osnove bonitetnih ocen (BASEL II in BASEL III standarda) in osnove financ za podjetnike (bilanca stanja, izkaz uspeha, bonitetni programi, kazalniki). Študentje opravijo tudi študijo primera in predstavijo poslovno marketinški načrt. Povezava na učni načrt.

 

2. letnik

Magistrski raziskovalni seminar

Študentje se pri predmetu pripravijo na izvedbo raziskovalne naloge za potrebe magistrske naloge. Izvedejo zapletenejšo raziskavo za rešitev kompleksnejšega družboslovnega teoretičnega ali empiričnega problema, skozi katero poglobijo in kritično ovrednotijo do sedaj pridobljena teoretična in metodološka znanja (oblikovanje raziskovalnih vprašanj in hipotez, konceptov in teorij, izbor raziskovalnih strategij, organizacija in izvedba raziskovalnega projekta, interpretacija kompleksnih rezultatov in prenos v prakso). Preverijo tudi svoje sposobnosti iskanja podatkov po bibliografskih bazah in bazah podatkov ter zmožnost prepoznavanja rešitev za teoretični problem oziroma oblikovati predloge za reševanje kompleksnejših empiričnih problemov. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Izbrana poglavja znanstvene metodologije

Cilj predmeta je dati študentom metodološke osnove za izdelavo doktorske naloge. V sklopu predmeta bodo študentje spoznali nabor kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod, s katerimi bodo suvereno začeli z doktorsko raziskavo. Predmet bosta izvajala dva nosilca, eden bo skrbel za kvantitativen, drugi za kvalitativen del. Preko projektnih nalog bodo študentje povezali oba sklopa predmeta. Predmet prispeva k razvoju sposobnosti identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize in možnih rešitev, ustvarjanja novega znanja in prispevek k razvoju znanosti, sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela, vodenje raziskovalno-razvojnega dela in raziskovalne skupine, obvladanje kakovosti prek standardov in samokritičnega vrednotenja v raziskavah ter zavezanost profesionalni etiki. Povezava na učni načrt.

Seminar za dispozicijo (obvezni seminar)

Seminar za dispozicijo je namenjen pripravi dispozicije za doktorsko disertacijo in temelji predvsem na individualnem delu (zbiranje, urejanje in študij virov). Začetni del predmeta študente vpelje v teorijo in prakso ustvarjalnosti (doktorsko delo kot inovativen projekt) ter nadgradi znanja o pripravi in pisanju raziskovalnih nalog. Pri tem se slušatelji seznanijo z možnimi formami dispozicije in nato prek intenzivnega individualnega dela ter soočanja idej na seminarju oblikujejo osnutke svojih dispozicij. Osnutki vsebujejo opredelitev raziskovalnega vprašanja, ciljev, hipotez in raziskovalnih metod, pregled relevantne literature in drugih virov, načrtovanje dela in strukturiranje doktorske disertacije ter oceno, v katerih elementih bi lahko disertacija prinesla nova znanstvena spoznanja. Osnutke predstavijo v okviru seminarja, jih medsebojno ocenijo in prejmejo sugestije mentorja. Na podlagi navedenega študentje pripravijo končno verzijo dispozicije doktorske disertacije. Povezava na učni načrt.

Skip to content