Magistrski študijski program

Računalništvo in spletne tehnologije

Brezplačen redni študij

Ne spreglejte! Možnost VIRTUALNE udeležbe na predavanjih in vajah v realnem času.

Magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije nadgrajuje strokovna znanja pridobljena na prvi stopnji študija. Dopolnjuje poznavanje programiranja, naprednih metod analize podatkov, razvoja uporabniške izkušnje, vzdrževanja uporabniških programskih rešitev v organizacijah in omogoča diplomantom, da bodo delovali kot samostojni ustvarjalci na področju novih in inovativnih storitev, temelječih na IKT.

Diplomanti bodo:

 • pridobili celovit pregled nad področjem računalništva in spletnih tehnologij ter z njima povezanih smeri;
 • spoznali možnosti in metode uporabe spletnih storitev ter drugih sodobnih računalniških tehnologij za razvoj spletnih in mobilnih rešitev za podporo poslovanju ter razvoj novih, inovativnih storitev;
 • poglobili poznavanje naprednih metod analize podatkov in razvoja uporabniške izkušnje;
 • nadgradili temeljna znanja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij z aktualnimi strokovnimi in raziskovalnimi znanji, ki ustrezajo drugi stopnji študija ter področju programa;
 • sposobni samostojno delovati na področju novih in inovativnih storitev, temelječih na IKT…

Magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije  izvajamo v redni in izredni obliki. 

Redni študij je brezplačen tudi za zaposlene.

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se poleg diplomantov programa 1. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije lahko vpiše:

 • Kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskih področij računalništva in informatike oziroma družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, ter dosegel najmanj 180 KT. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis ne predpiše dodatnih študijskih obveznosti.
 • Kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbenih ved ter poslovnih in upravnih ved. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 18 KT.
 • Kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 24 KT.

Za diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se smiselno uporabljajo določila za diplomante študijskih programov prve stopnje.

Vpis v 2. letnik

V drugi letnik magistrskega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpiše:

 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz študijskih področij računalništva in informatike. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 7 KT.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spada v študijsko področje družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 14 KT.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 30 KT.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 45 KT.

Vloge za prehode med ostalimi programi, programi specialističnih študijev, programi znanstvenih magistrskih študijev in magistrskih študijev druge stopnje, obravnava pristojni organ FIŠ individualno.

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi, če študent/ka ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu, a v tem primeru ne more koristiti absolventskega staža na isti stopnji študija. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se vpiše neposredno v drugi letnik, po zaključeni univerzitetni izobrazbi ali specializaciji po programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega letnika v obsegu najmanj 60 KT.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom magistrske naloge.

Magistrski študijski program se izvaja v obliki rednega in izrednega študija.

Izredni študij poteka v Novem mestu. Predmetnik, izpitni roki, izvajalci in pogoji za napredovanje študentov v višji letnik so enaki kot na rednem študiju.

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije pridobili naslednje kompetence:

 • poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, samoiniciativnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;
 • prepoznavanje in ocenitev aktualnih in nastajajočih računalniških tehnologij ter ocenitev njihove uporabnosti za reševanje potreb uporabnikov;
 • usposobljenost za samoučenje s ciljem obvladovanja najnovejših relevantnih spletnih in mobilnih tehnologij;
 • sposobnost varnega in namenskega koriščenja najsodobnejših spletnih storitev;
 • uporaba metodoloških orodij – izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
 • zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja spletna tehnologija;
 • obvladovanje metod za zbiranje, interpretacijo ter implementacijo zahtev končnih uporabnikov;
 • sposobnost prepoznavanja priložnosti za inoviranje in zasnovo novih spletnih storitev in aplikacij;
 • usposobljenost za skupinsko delo v vseh fazah razvoja in raziskovanja spletnih in mobilnih rešitev;
 • sposobnost obvladovanja in pretvorbe realnega problema v obliki lažje predstavljivega modela;
 • sposobnost algoritmičnega razmišljanja;
 • obvladovanje sodobnih visoko zmogljivih orodij in specifične programske opreme za delo z njim;
 • razvoj kritične in samokritične presoje;
 • sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost interpretacije raziskovalnega problema;
 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • usposobljenost za samostojno in avtonomno uporabo, nadzor in vzdrževanje informacijsko komunikacijske tehnologije v organizaciji;
 • poglobljeno razumevanje in kritično razmišljanje o zmožnostih in omejitvah informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije pridobili tudi predmetno-specifične kompetence, ki so navedene v posameznih učnih načrtih predmetnika programa.

Predmetnik

1. letnik2. letnikIzbirni predmeti
Diskretna matematikaUmetna inteligenca in strojno učenjeRačunalniška forenzika
Napredna statistikaRazvoj programske opremeAnaliza velikih količin podatkov
ProgramiranjeModeliranje večkriterijskih odločitvenih procesovUporabniško usmerjeno oblikovanje in razvoj
Sistemi in metode za poslovno obveščanjeOblikovanje uporabniške izkušnjeUporabniška izkušnja
Razvoj naprednih spletnih uporabniških vmesnikovPodatkovna skladišča in podatkovna analitikaPodatkovno rudarjenje
Razvoj strežniških spletnih aplikacijMagistrski raziskovalni seminarOsnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov
Kibernetska varnostMagistrska nalogaOdločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju
AlgoritmiUpravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov
Izbirni predmet 1Virtualne organizacije
Izbirni predmet 2Visoko zmogljivo računalništvo
Razvoj večplatformnih mobilnih aplikacij
Vodenje projektov
Virtualna in razširjena resničnost
Strokovna angleščina 2 za področje IKT
Osnove varovanja informacij
Internet stvari in inovativne tehnologije
Računalniško podprt inženiring

Magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Vsebuje 16 predmetov, od katerih jih je 14 obveznih in 2 izbirna. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge, zato študent v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge, s katerim skozi konzultacije pripravi osnutek magistrske naloge. V četrtem semestru študent opravi dva izbirna predmeta in izdela ter zagovarja magistrsko nalogo.

Diskretna matematika

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Borut Lužar,                                     doc. dr. Kenny Štorgel

ECTS: 6 KT

Napredna statistika

POVEZAVA NA učni načrt do študijskega leta 2023/2024

učni načrt od študijskega leta 2024/2025 dalje

IZVAJALEC: doc. dr. Nuša Erman,                                          doc. dr. Jelena Klisara

ECTS: 7 KT

Programiranje

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Borut Lužar,                                       viš. pred. dr. Albert Zorko

ECTS: 6 KT

Sistemi in metode za poslovno obveščanje

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Uroš Breskvar

ECTS: 6 KT

Razvoj naprednih spletnih uporabniških vmesnikov

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Pavle Boškoski                 

ECTS: 6 KT

Kibernetska varnost

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: prof. dr. Igor Bernik,                                         asist. Žiga Primc

ECTS: 7 KT

Algoritmi

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Borut Lužar

ECTS: 7 KT

Izbirni predmet 1

ECTS: 5 KT

Izbirni predmet 2

ECTS: 5 KT

Umetna inteligenca in strojno učenje

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Panče Panov,                                          doc. dr. Andrej Furlan 

ECTS: 8 KT

Razvoj programske opreme

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Tomaž Aljaž,                                             viš. pred. dr. Albert Zorko

ECTS: 6 KT

Modeliranje večkriterijskih odločitvenih procesov

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska,                 viš. pred. Miljenko Hajnić

ECTS: 6 KT

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Klepac Goran,                             asist. Aljaž Blatnik

ECTS: 5 KT

Magistrski raziskovalni seminar

Magistrska naloga

ECTS: 24 KT

Računalniška forenzika

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Uporabniško usmerjeno oblikovanje in razvoj

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Uporabniška izkušnja

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Podatkovno rudarjenje

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Upravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Virtualne organizacije

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Razvoj večplatformnih mobilnih aplikacij

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Vodenje projektov

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Virtualna in razširjena resničnost

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

 

Strokovna angleščina 2 za področje IKT

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

 

Osnove varovanja informacij

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

 

Internet stvari in inovativne tehnologije

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

 

Računalniško podprt inženiring

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije nadgrajuje strokovna znanja, pridobljena na prvi stopnji študija. Oglejte si tudi ostale študijske programe, ki jih ponuja Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Skip to content