Magistrski študijski program

Računalništvo in spletne tehnologije

Brezplačen redni študij

Ne spreglejte! Možnost VIRTUALNE udeležbe na predavanjih in vajah v realnem času.

Magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije nadgrajuje strokovna znanja pridobljena na prvi stopnji študija. Dopolnjuje poznavanje programiranja, naprednih metod analize podatkov, razvoja uporabniške izkušnje, vzdrževanja uporabniških programskih rešitev v organizacijah in omogoča diplomantom, da bodo delovali kot samostojni ustvarjalci na področju novih in inovativnih storitev, temelječih na IKT.

Diplomanti bodo:

 • pridobili celovit pregled nad področjem računalništva in spletnih tehnologij ter z njima povezanih smeri;
 • spoznali možnosti in metode uporabe spletnih storitev ter drugih sodobnih računalniških tehnologij za razvoj spletnih in mobilnih rešitev za podporo poslovanju ter razvoj novih, inovativnih storitev;
 • poglobili poznavanje naprednih metod analize podatkov in razvoja uporabniške izkušnje;
 • nadgradili temeljna znanja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij z aktualnimi strokovnimi in raziskovalnimi znanji, ki ustrezajo drugi stopnji študija ter področju programa;
 • sposobni samostojno delovati na področju novih in inovativnih storitev, temelječih na IKT…

Magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije  izvajamo v redni in izredni obliki. 

Redni študij je brezplačen tudi za zaposlene.

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se poleg diplomantov programa 1. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije lahko vpiše:

 • Kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskih področij računalništva in informatike oziroma družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, ter dosegel najmanj 180 KT. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis ne predpiše dodatnih študijskih obveznosti.
 • Kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbenih ved ter poslovnih in upravnih ved. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 18 KT.
 • Kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 24 KT.

Za diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se smiselno uporabljajo določila za diplomante študijskih programov prve stopnje.

Vpis v 2. letnik

V drugi letnik magistrskega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpiše:

 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz študijskih področij računalništva in informatike. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 7 KT.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spada v študijsko področje družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 14 KT.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 30 KT.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 45 KT.

Vloge za prehode med ostalimi programi, programi specialističnih študijev, programi znanstvenih magistrskih študijev in magistrskih študijev druge stopnje, obravnava pristojni organ FIŠ individualno.

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi, če študent/ka ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu, a v tem primeru ne more koristiti absolventskega staža na isti stopnji študija. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se vpiše neposredno v drugi letnik, po zaključeni univerzitetni izobrazbi ali specializaciji po programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega letnika v obsegu najmanj 60 KT.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom magistrske naloge.

Magistrski študijski program se izvaja v obliki rednega in izrednega študija.

Izredni študij poteka v Novem mestu. Predmetnik, izpitni roki, izvajalci in pogoji za napredovanje študentov v višji letnik so enaki kot na rednem študiju.

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije pridobili naslednje kompetence:

 • poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, samoiniciativnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;
 • prepoznavanje in ocenitev aktualnih in nastajajočih računalniških tehnologij ter ocenitev njihove uporabnosti za reševanje potreb uporabnikov;
 • usposobljenost za samoučenje s ciljem obvladovanja najnovejših relevantnih spletnih in mobilnih tehnologij;
 • sposobnost varnega in namenskega koriščenja najsodobnejših spletnih storitev;
 • uporaba metodoloških orodij – izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
 • zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja spletna tehnologija;
 • obvladovanje metod za zbiranje, interpretacijo ter implementacijo zahtev končnih uporabnikov;
 • sposobnost prepoznavanja priložnosti za inoviranje in zasnovo novih spletnih storitev in aplikacij;
 • usposobljenost za skupinsko delo v vseh fazah razvoja in raziskovanja spletnih in mobilnih rešitev;
 • sposobnost obvladovanja in pretvorbe realnega problema v obliki lažje predstavljivega modela;
 • sposobnost algoritmičnega razmišljanja;
 • obvladovanje sodobnih visoko zmogljivih orodij in specifične programske opreme za delo z njim;
 • razvoj kritične in samokritične presoje;
 • sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost interpretacije raziskovalnega problema;
 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • usposobljenost za samostojno in avtonomno uporabo, nadzor in vzdrževanje informacijsko komunikacijske tehnologije v organizaciji;
 • poglobljeno razumevanje in kritično razmišljanje o zmožnostih in omejitvah informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije pridobili tudi predmetno specifične kompetence.

Predmetnik

1. letnik2. letnikIzbirni predmeti
Diskretna matematikaUmetna inteligenca in strojno učenjeRačunalniška forenzika
Napredna statistikaRazvoj programske opremeAnaliza velikih količin podatkov
ProgramiranjeModeliranje večkriterijskih odločitvenih procesovUporabniško usmerjeno oblikovanje in razvoj
Sistemi in metode za poslovno obveščanjeOblikovanje uporabniške izkušnjeUporabniška izkušnja
Razvoj naprednih spletnih uporabniških vmesnikovPodatkovna skladišča in podatkovna analitikaPodatkovno rudarjenje
Razvoj strežniških spletnih aplikacijMagistrski raziskovalni seminarOsnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov
Kibernetska varnostMagistrska nalogaOdločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju
AlgoritmiUpravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov
Izbirni predmet 1Virtualne organizacije
Izbirni predmet 2Visoko zmogljivo računalništvo
Razvoj večplatformnih mobilnih aplikacij
Vodenje projektov
Virtualna in razširjena resničnost
Strokovna angleščina 2 za področje IKT

Magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Vsebuje 16 predmetov, od katerih jih je 14 obveznih in 2 izbirna. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge, zato študent v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge, s katerim skozi konzultacije pripravi osnutek magistrske naloge. V četrtem semestru študent opravi dva izbirna predmeta in izdela ter zagovarja magistrsko nalogo.

Diskretna matematika

Študenti bodo pri predmetu Diskretna matematika spoznali zahtevnejše pojme in principe diskretne matematike, sposobni bodo prepoznati praktične probleme in jih reševati z orodji diskretne matematike ter razumeli poglavitne izreke kombinatorike in teorije grafov. Študenti se bodo naučili naprednih kombinatoričnih metod in njihove uporabe v praksi, spoznali bodo pojme teorije grafov in sposobnost njihove uporabe pri modeliranju realnih problemov ter razumeli formalne matematične dokaze in poznavanje različnih pristopov dokazovanja.

Napredna statistika

Pri predmetu Napredna statistika študenti spoznajo osnovne in napredne metode analize podatkov in poizvedovanja v podatkih ter raziskovalne metode, postopke in procese. Cilj predmeta je, da so študenti sposobni samostojne izvedbe kvantitativne raziskave in analize podatkov z uporabo ustreznih statističnih metod in modelov s pomočjo primerne programske opreme. Študenti so sposobni uporabiti izbrane metode in tehnike kvantitativnega raziskovanja na višjem nivoju ter pridobijo znanje o uporabi osnovne programske opreme za kvantitativno analizo.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Nuša Erman

ECTS: 7 KT

Programiranje

Pri predmetu Programiranje študenti spoznajo eno izmed najbolj razširjenih orodij za razvoj programske opreme Visual Studio in se ga naučijo uporabljati pri delu. Podrobno spoznajo napredne koncepte programskega jezika C#, kar bo podlaga za razvoj zahtevnejše programske opreme, ki bo temeljila na modularni sestavi programskih komponent. Študenti bodo pridobili znanje, ki bo nadgradilo razumevanje razvoja algoritmov ter razumeli koncept niti in vzporednega procesiranja in ju bili sposobni uporabiti v praksi.

Sistemi in metode za poslovno obveščanje

Predmet Sistemi in metode za poslovno obveščanje študentom predstavi strateški pomen menedžerskih informacijskih sistemov oziroma sistemov za poslovno obveščanje in uporabnost informacijskih sistemov za podporo menedžmentu. Študenti pridobijo znanje o uporabi informacijskih sistemov kot podpora odločanju, spoznajo metode izdelave večkriterijskih odločitvenih modelov in tehnologije ter sisteme za poslovno obveščanje. Predmet se dotakne tudi teme etičnih vidikov uporabe menedžerskih informacijskih sistemov.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Uroš Breskvar

ECTS: 6 KT

Razvoj naprednih spletnih uporabniških vmesnikov

Študenti se pri predmetu Razvoj naprednih spletnih uporabniških vmesnikov seznanijo s teoretskimi osnovami in s praktičnimi vidiki razvoja uporabniških vmesnikov spletnih aplikacij in se naučijo uporabljati vsaj eno izmed najaktualnejših ogrodij za razvoj uporabniških vmesnikov spletnih aplikacij. Bistveno nadgradijo tudi znanje programskih jezikov CSS, HTML in javascript. Pri predmetu se študenti usposobijo za načrtovanje in razvoj odzivnih uporabniških vmesnikov spletnih (in mobilnih) aplikacij in so sposobni primerjave in izbire primernih orodij ter ogrodij za razvoj naprednih uporabniških vmesnikov spletnih aplikacij.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: prof. dr. Srđan Škrbić

ECTS: 5 KT

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

Pri predmetu Razvoj strežniških spletnih aplikacij se študenti seznanijo s teoretskimi osnovami in s praktičnimi vidiki razvoja spletnih aplikacij. Naučijo se uporabljati nekaj najaktualnejših programskih orodij in bistveno nadgradijo svoje znanje programiranja. Študenti se usposobijo za načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij na različnih platformah, za primerjavo in izbiro primernih orodij in ogrodij za razvoj spletnih aplikacij ter za uporabo širokega nabora elementov potrebnih za celovit razvoj spletnih aplikacij (baze podatkov, spletne storitve, strojna orodja).

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Pavle Boškoski, asist. Martin Brešar

ECTS: 6 KT

Kibernetska varnost

Predmet Kibernetska varnost študente seznani s celovitim procesom zagotavljanja varnosti v kibernetskem prostoru. Študenti se naučijo uporabljati sodobne varnostne tehnologije za varno poslovanje v kibernetskem prostoru, analizirati stanje in oceniti varnostna tveganja, narediti varnostni načrt za celovito upravljanje kibernetske varnosti ter upoštevati etične in pravne vidike za zagotavljanje skladnosti pri izvajanju kibernetsko varnostnih postopkov.

Algoritmi

Študenti se bodo spoznali s teoretičnimi osnovami in praktičnimi vidiki razvoja algoritmov. V izbranem programskem jeziku bodo sposobni napisati program ter uporabiti najnovejša programska orodja za implementacijo izbranega algoritma in izboljšali svoje znanje programiranja algoritmov. Predmet študente seznani z oblikovanjem in razvojem naprednih algoritmov za specifična opravila, določena s problemom. Spoznajo se z orodji za implementacijo algoritmov in s širokim spektrom komponent potrebnih za celovit razvoj algoritmov. Pridobili pa bodo tudi sposobnost interpretacije in modeliranja danega problema v obliki algoritma.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Borut Lužar

ECTS: 7 KT

Izbirni predmet 1

ECTS: 5 KT

Izbirni predmet 2

ECTS: 5 KT

Umetna inteligenca in strojno učenje

Predmet Umetna inteligenca in strojno učenje predstavi osnove umetne inteligence, metode in algoritme strojnega učenja ter študente usposobi za uporabo pridobljenjih veščin za odkrivanje znanj iz podatkov ter za reševanje klasifikacijskih in regresijskih nalog. Študenti bodo pridobili teoretično znanje iz tekstovnega rudarjenja, nevronske mreže, globokega učenja in računalniškega vida in gauporabili pri resničnih problemih iz znanstvenega in poslovnega okolja. Študenti se seznanijo s teoretskimi osnovami in s praktičnimi vidiki strojnega učenja.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Panče Panov

ECTS: 8 KT

Razvoj programske opreme

Predmet Razvoj programske opreme študente pouči o procesih, ki jih je mogoče informacijsko podpreti z informacijskim sistemom. Študenti pri predmetu pridobijo znanja, ki jim omogočijo, da identificirajo prispevek informacijskega sistema k dodani vrednosti organizacije, poznajo in razumejo življenjski cikel programske opreme, poznajo in prepoznajo prednosti in pomanjkljivosti različnih metodologij in tehnik za analizo in razvoj programske opreme. S pridobljenim znanjem lahko študenti uporabljajo metode in tehnike informacijskega inženiringa, osnovne elemente jezika UML, tehnike agilnega razvoja in so zmožni sodelovati pri analizi in razvoju informacijskega sistema organizacije.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Tomaž Aljaž

ECTS: 6 KT

Modeliranje večkriterijskih odločitvenih procesov

Predmet Modeliranje večkriterijskih odločitvenih procesov študentom omogoči obvladovanje sodobnih visokozmogljivih orodij in specifične programske opreme za delo z njim ter obvladovanje metod za zbiranje, interpretacijo in implementacijo zahtev končnih uporabnikov. Študenti pridobijo poglobljeno poznavanje nabora metod za podporo pri odločanju. Spoznajo simulacijo odločitvenih modelov, pridobijo sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi ter se spoznajo s programskimi orodji in metodami za analizo podatkov in simulacije diskretnih oziroma zveznih modelov.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska, asist. dr. Miljenko Hajnić

ECTS: 6 KT

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Predmet Oblikovanje uporabniške izkušnje obravnava razumevanje uporabniško usmerjenega oblikovalskega procesa (krog rasti med raziskovanjem in oblikovanjem). Pri predmetu gre za pregled ključnih tehnoloških trendov pri spletnih in mobilnih aplikacijah, načrtovanje projektov uporabniško usmerjenega oblikovanja, orodja in tehnike za raziskovanje in oceno zahtev uporabniške izkušnje ter za oblikovanje uporabniške izkušnje. Študentje se seznanijo s komponentami uporabniške izkušnje.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Urška Fric

ECTS: 5 KT

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

Predmet Podatkovna skladišča in podatkovna analitika študentom predstavi arhitekturo podatkovnih skladišč, dokumentiranje in analizo uporabniških zahtev za razvoj podatkovnih skladišč, pripravo sistemskih in funkcijskih specifikacij podatkovnih skladišč in modeliranje podatkovnih skladišč. Študenti spoznajo metode integracije podatkov v podatkovnih skladiščih (filtriranje, čiščenje, poenotenje, meta podatki, ETL), uporabniška orodja za podatkovno analitiko in poslovno inteligenco, zahteve gradnje distribuiranih baz podatkov ter pridobijo znanje za osnovno uporabo Hadoop ogrodja za delo z velikimi podatki (Big Data).

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Andrej Dobrovoljc

ECTS: 5 KT

Magistrski raziskovalni seminar

Študenti se pri predmetu pripravijo na izvedbo raziskovalne naloge za potrebe magistrske naloge. Izvedejo zapletenejšo raziskavo za rešitev kompleksnejšega družboslovnega teoretičnega ali empiričnega problema, skozi katero poglobijo in kritično ovrednotijo do sedaj pridobljena teoretična in metodološka znanja (oblikovanje raziskovalnih vprašanj in hipotez, konceptov in teorij, izbor raziskovalnih strategij, organizacija in izvedba raziskovalnega projekta, interpretacija kompleksnih rezultatov in prenos v prakso). Preverijo tudi svoje sposobnosti iskanja podatkov po bibliografskih bazah in bazah podatkov ter zmožnost prepoznavanja rešitev za teoretični problem oziroma oblikovati predloge za reševanje kompleksnejših empiričnih problemov.

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Tea Golob, asist. Maruša Gorišek

ECTS: 6 KT

Magistrska naloga

ECTS: 24 KT

Računalniška forenzika

Predmet predstavi osnove računalniške forenzike in potrebno tehnologijo za njeno izvajanje. Študentje spoznajo digitalne dokaze, načine njihovega zbiranja v različnih sistemih (Windows, Linux, malware, GSM in mobilne naprave, Internet) in morebitne kršitve oziroma zločine. Vsebina je predstavljena na konkretnih primerih, saj je večina podjetij še vedno slabo obveščenih o računalniški forenziki in o biometričnih podatkih. Študentje skozi predavanja, vaje in seminarsko nalogo razvijejo sposobnosti forenzične analize različnih sistemov in uporabe ustreznih orodij.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Analiza velikih količin podatkov

Pri predmetu se študenti seznanijo z analizo velikih količin podatkov ter opredelijo, kaj so to veliki podatki, kje jih najdemo in kako jih shranimo. Pregledajo tudi načine grafičnega predstavljanja velikih količin podatkov, filtriranje podatkov v tokovih ter oglaševanje na internetu. Prav tako se seznanijo z uporabo visoko zmogljivih računalnikov za analizo velikih količin podatkov. Na koncu tako študenti razumejo posebnosti analize velikih količin podatkov v primerjavi s klasičnimi podatkovnimi analizami. Prav tako pa tudi spoznajo metode, ki so primerne za analize tovrstnih podatkov in z uporabo zelo zmogljivih računalnikov in sodobne odprtokodne opreme izvedejo analizo na enem primeru velike količine podatkov.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Uporabniško usmerjeno oblikovanje in razvoj

Cilj predmeta Uporabniško usmerjeno oblikovanje in razvoj je seznaniti študente s procesom načrtovanja uporabniškega vmesnika. Študenti bodo pridobili znanja za ustvarjanje uporabniških vmesnikov in bodo sposobni sodelovati v projektih razvoja spletnih rešitev. Na začetku se bodo spoznali z različnimi pristopi za razvoj uporabniških vmesnikov ter spoznali človeške lastnosti, ki vplivajo na zasnovo uporabniških vmesnikov. Nadalje sledi obravnava metodologij za uporabniško usmerjeno načrtovanje uporabniških vmesnikov. Študenti obravnavajo tudi vrste in organizacijo spletnih strani, navigacijo, ukaze in vnos podatkov ter estetiko in vizualni stil strani. Študenti bodo v okviru tega predmeta pridobili znanja za izdelavo atraktivnih in uporabniško prijaznih uporabniških vmesnikov, znanje pa bodo izkazali s projektno nalogo, pisnim in ustnim izpitom.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Uporabniška izkušnja

Predmet predstavi uporabniško izkušnjo, njen življenjski cikel in dejavnike, ki vplivajo nanjo. Študenti bodo tako razumeli pomen oblikovanja uporabniške izkušnje ter kako jo vključiti v življenjski cikel programske opreme. Uporabniško izkušnjo moramo upoštevati že od vsega začetka oblikovanja programa oz. naprave, zato se moramo na začetku dobro pripraviti in na podlagi analiz uporabnikov načrtovati nadaljnje delo. Tako predmet s pomočjo psihologije in sociologije predstavi profiliranje uporabnikov, sledi premišljeno oblikovanje uporabniškega vmesnika ter ustvarjanje prototipov z različnimi tehnikami. Predmet predstavi tudi različne vrste uporabniške izkušnje glede na različne senzorične vrste (vid, sluh, dotik, vonj in okus) ter za različne naprave. Na koncu sledijo tudi tehnike ocenjevanja uporabniške izkušnje. Študenti pri predmetu pripravijo projektno nalogo ter opravijo pisni in ustni izpit.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Podatkovno rudarjenje

Predmet Podatkovno rudarjenje študente seznani s procesom odkrivanja zakonitosti v podatkih in njegovo arhitekturo (metode in proces odkrivanja znanja, naloge in aplikacije podatkovnega rudarjenja). Predstavi osnove strojnega učenja ter tehnike podatkovnega rudarjenja (odločitvena drevesa, k-najbližji sosed, Bayesova klasifikacija, genetski algoritmi, delitvene metode, hierarhične metode, metode gostote, mrežno razvrščanje, samoorganizirajoče nevronske mreže-Kohonenova nevronska mreža). S tem študente usposobi za zahtevnejšo obdelavo rezultatov, pri čemer uporabljajo najaktualnejša programska orodja za podatkovno rudarjenje (WEKA, Rapidminer). Študentje pripravijo raziskovalno nalogo (samostojno kratko raziskovalno delo, ki bo temeljilo na primerjavi različnih tehnik in postopkov podatkovnega rudarjenja) ter projekt (v manjših skupinah, vključuje konkreten problem).

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov

Predmet Osnove modeliranja in simulacije dogodkovnih in zveznih sistemov predstavi kvantitativno modeliranje organizacijskih problemov na področju proizvodnje, logistike in sistemov strežbe. Z uporabo simulacijskih metod in orodij se študenti naučijo analize vhodnih podatkov ter njihove statistične obdelave. Nato sledi spoznavanje celovitega načrtovanja in obvladovanja dogodkovnih in zveznih procesov, izgradnja dogodkovnih simulacijskih modelov in modelov sistemske dinamike ter povezovanje simulacijskih modelov s podatkovnimi bazami in produkcijskimi informacijskimi sistemi. Na koncu so študenti sposobni tudi s pomočjo simulacijskih primerov izvesti harmonizacijo delovnih procesov ter odkriti in odpraviti ozka grla v delovnih procesih.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju

Študenti se pri predmetu seznanijo z elementi odločitvenega procesa kot so podatek, informacija, znanje, vrste podatkov, lastnosti informacije. Pregledajo odločitvene sisteme in modele (večparametersko odločanje, metode umetne inteligence v odločanju, ekspertni sistemi) ter sisteme za podporo odločanja (strukturirani in nestrukturirani podatkovni viri za poslovno odločanje, skupinsko odločanje). Pred pristopom k izpitu pripravijo in zagovarjajo empirično seminarsko nalogo.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Upravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov

Predmet študentom omogoči poznavanje področja upravljanja informacijskih in komunikacijskih sistemov v organizaciji od načrtovanje do izvedbe, ob upoštevanju tehnoloških, poslovnih, organizacijskih in drugih vidikov. Študentje tudi s pomočjo izdelane seminarske naloge poglobijo znanje o delovanju in modelih informacijskih sistemov ter o medsebojni povezanosti z organizacijo, načinom dela, poslovnimi procesi (kako vplivajo en na drugega). Tako so študentje sposobni razumeti in sodelovati v procesu upravljanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij v organizaciji ter sodelovati v oziroma voditi projekte uvajanja celovitih informacijskih in komunikacijskih rešitev.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Virtualne organizacije

Pri predmetu Virtualne organizacije se študenti seznanijo z uporabo in kombiniranjem znanj na različnih disciplinarnih področjih. Pridobijo sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost interpretacije raziskovalnega problema ter poglobljenemo spoznajo delovanje virtualne organizacije kot organizacije, ki temelji na znanju. Cilj predmeta je razumevanje organizacijskih struktur in njihovega vpliva na zaposlene, razvoj kritične in samokritične presoje in sposobnost za upravljanje svojega dela za doseganje ciljev organizacije.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Visoko zmogljivo računalništvo

Študenti bodo pri predmetu usvojili sposobnost algoritmičnega razmišljanja, sposobnost obvladovanja in pretvorbe realnega problema v obliki lažje predstavljivega modela, pridobili bodo napredna znanja s področja visoko zmogljivih računalnikov, paralelnega procesiranja ter HADOOP in znali teoretična znanja uporabiti v praksi ter z ustreznimi metodološkimi pristopi reševati probleme na predlaganih področjih. Cilj predmeta je osvojitev naprednih znanj s področij visoko zmogljivega računalništva, paralelnega procesiranja ter HADOOP, konfiguracija HADOOP, izraba paralelnih sistemov, razumevanje primernosti teoretičnih metod za reševanje praktičnih problemov ter njihovih omejitev in kombiniranje znanj pridobljenih pri predmetih s področja strojne opreme, programske opreme, algoritme ter programiranja.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Razvoj večplatformnih mobilnih aplikacij

Pri predmetu Razvoj večplatformnih mobilnih aplikacij bodo študenti pridobili sposobnost prepoznavanja priložnosti za inoviranje in zasnovo novih spletnih storitev in aplikacij, sposobnost algoritmičnega razmišljanja in usposobljenost za skupinsko delo v vseh fazah razvoja in raziskovanja spletnih in mobilnih rešitev. Cilj predmeta je usposobljenost študentov za načrtovanje in razvoj mobilnih aplikacij na različnih platformah, sposobnost primerjave in izbire primernih orodij in ogrodij za razvoj mobilnih aplikacij, poznavanje in sposobnost uporabe širokega nabora elementov potrebnih za celovit razvoj mobilnih aplikacij (baze podatkov, spletne storitve, strojna orodja mobilnih naprav) ter bistvena nadgradnja znanja (spletnega) programiranja.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Vodenje projektov

Predmet študentom omogoča razvoj metod za zbiranje, interpretacijo ter implementacijo zahtev končnih uporabnikov, razvoj kritične in samokritične presoje, usposobljenost za načrtovanje informacijskih sistemov in razvoja aplikacij e-poslovanja v sodobni družbi in sposobnost analize stanja na področju informatizacije organizacije in izdelave predlogov za izboljšanje stanja. Študenti pridobijo znanje o načrtovanju in obvladovanju sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja na področju informatizacije v organizaciji, razvijejo sposobnost vodenja projektov informacijskega sistema in posameznih aplikacij informacijsko komunikacijske tehnologije.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Virtualna in razširjena resničnost

Cilj predmeta je sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost interpretacije v ustreznem kontekstu, sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi, razvoj kritične in samokritične presoje ter prepoznavanje in ocenitev aktualnih in nastajajočih tehnologij ter ocenitev njihove uporabnosti za reševanje potreb uporabnikov. Pri predmetu se študenti naučijo obvladovanja priprave produkcijskega načrta za VR & AR projekte, zmožni so podati strokovne utemeljitve za odločitve, ki so bile sprejete med razvojem in v zvezi s strukturo VR & AR projektov, sposobni so ustvariti koncept za VR & AR aplikacije s pomočjo scenarija in snemalne knjige. Študenti se naučijo tudi uporabe sistemov za sledenje gibanj, dokončati in testirati prototipe, ki so zasnovani za podporo interakcije v VR & AR sistemih ipd.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Strokovna angleščina 2 za področje IKT

Pri predmetu se bodo študenti naučili uporabe angleškega jezika za uspešno medkulturno in strokovno komunikacijo ter uporabe slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za strokovno in znanstveno zvrst na področju IKT znanosti. Uporabljali bodo posebnosti akademskega angleškega jezika pri študiju in poklicnih situacijah, uporabljali temeljno in zahtevno besedišče in terminologijo z IKT področja v pisnem in govornem sporazumevanju. Koherentno bodo povzemali pisna in govorjena sporočila iz angleščine v slovenščino in obratno, naučili se bodo učinkovite izvedbe predstavitve v angleščini, tvorili bodo strokovna pisna in govorna besedila v angleščini ter samostojno uporabljali spletne jezikovne vire.

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije nadgrajuje strokovna znanja, pridobljena na prvi stopnji študija. Oglejte si tudi ostale študijske programe, ki jih ponuja Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Skip to content