Karierni center FIŠ

Svoje sposobnosti razvijamo vse življenje in študij je samo ena stopnica na karierni poti. Karierni center FIŠ vam pomaga, da osebno in študijsko napredujete, izpopolnite svoje spretnosti predstavljanja na trgu zaposlovanja ter si ustvarite želeno poklicno pot. Pri tem vam svetuje fakultetni karierni svetovalec, na katerega se lahko obrnete v času uradnih ur referata ali pišete na elektronski naslov karierni.center@fis.unm.si.

Do objav Kariernega centra lahko dostopite na tej povezavi.

Elektronski naslov:
karierni.center@fis.unm.si
Telefon:  059 087 901     
Po telefonu lahko pokličete vsak dan med 8. in 15. uro.

Dosegljivi smo tudi na družbenih omrežjih FacebookLinkedInInstagram in Twitter.

Karierni center FIŠ vam posreduje informacije o:

 • študiju in delovni praksi,ki se izvaja v okviru študijskih progamov Informatika v sodobni družbi (VS) ter Računalništvo in spletne tehnologije (VS),
 • potencialnih delodajalcih v gospodarstvu ali javni upravi in o možnostih zaposlitve na FIŠ,
 • delavnicah in predavanjih na temo zaposlovanja, ki jih tudi organizira,
 • gradivih, ki jih lahko uporabite pri iskanju zaposlitve,
 • dogodkih na FIŠ, ki so namenjen študentom in širši javnosti,
 • tutorstvu na FIŠ,
 • možnostih vključevanja v prostovoljno delo,
 • raziskavah o diplomantih na FIŠ.

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je bila s projektom Nadgradnja Kariernega centra FIŠ izbrana na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015 – 2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Ministrstvo bo za izvedbo projekta Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu izplačalo do največ 19.088,80 EUR, od tega 80 odstotkov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 20 odstotkov Republika Slovenija. Projekt se bo izvajal od 1. 9. 2016 do 15. 10. 2020. Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje celovite in kakovostne karierne orientacije za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela. Obenem predstavlja podporo izmenjavi izkušenj, rezultatov ter dobrih praks na področju kariernega svetovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni ter mednarodni ravni. Karierno usmerjanje se bo izvajalo v nadgradnji kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih. Ob tem se bo okrepilo sodelovanje kariernih centrov z delodajalci oziroma neposredni vstop diplomantov v bodoča delovna okolja, kar bo pripomoglo tudi k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 in Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, med katerimi so večja zaposljivost diplomantov in bolj učinkovit vstop na trg dela, odprava neskladij med ponudbo študijskih programov, znanj in povpraševanjem ter zmanjšanje osipa in končanje študija v roku. Cilj javnega razpisa je tudi vpeti karierno orientacijo v načrtovanje, izvajanje in spremljanje visokošolske dejavnosti.

Delovna praksa je del izobraževanja študentov, kjer študenti v delovnem okolju uporabijo pridobljeno znanje na predavanjih in spoznajo značilnosti delovanja in organiziranja poslovnega okolja ter timskega dela. Poteka v okoljih, kjer se študenti udejstvujejo v družboslovnem raziskovanju in spoznajo pripravo in izvajanje raziskav, zbiranje in analizo podatkov, uporabo IKT v organizacijah in v družbi (delo v oddelku za informatiko ali delo na delovnih mestih, kjer je IKT pomembno orodje za učinkovito izvajanje dela – nabava, prodaja, trženje, plansko analitska služba, logistika …).

Delovna praksa se opravlja v 3. letniku, in sicer do 360 ur oziroma 45 delovnih dni v partnerski organizaciji v realnem delovnem okolju ter individualno s konzultacijami za refleksijo pridobljenih izkušenj, ki jih študent predstavi v poročilu o delovni praksi. Delovna praksa študentov se lahko izvaja na fakulteti, v gospodarskih ali negospodarskih  organizacijah ali v tujini v okviru razpisanih programov mobilnosti študentov. Pri organizaciji in spremljanju izvedbe prakse sodelujejo nosilec delovne prakse, referat za študentske zadeve ter koordinatorji in mentorji delovne prakse. Študenti se z delovno prakso seznanijo na uvodnih srečanjih, ki jih pripravi fakulteta. 

Tutorstvo je sistematično nudenje pomoči tutorandom oziroma prejemnikom tutorske pomoči pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju.

Namen tutorskega sistema je:

 • podpora tutorandom med študijem,
 • podpora pri intelektualni rasti in osebnem napredku tutorandov,
 • podpora pri vključevanju v znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost FIŠ,
 • povečanje prehodnosti tutorandov v višji letnik,
 • svetovanje tutorandom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,
 • organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi, in
 • spodbujanje tutorandov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Deležniki tutorskega sistema so:

 • prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstva,
 • koordinator tutorstva,
 • tutor, ki je visokošolski učitelj, ki izvaja tutorstvo in
 • tutorand, ki je prejemnik tutorske pomoči, kar je lahko vsak študent FIŠ.
Skip to content