Raziskovalne skupine

Novo znanje je na dosegu roke, a dosežemo ga lahko le s premišljenim pristopom. Na Fakulteti za informacijske študije delujejo različne raziskovalne skupine, ki izvajajo temeljne in aplikativne raziskave za strokovno javnost, gospodarstvo, državne organe in organe lokalne samouprave, mednarodne ustanove, nevladne organizacije in druge uporabnike.

Raziskovalno delo v Laboratoriju za sisteme za podporo odločanju je usmerjeno v razvoj novih rešitev in metod na področju podpore odločanju (DSS, decision support systems), predvsem na področju večkriterijskega odločitvenega modeliranja ter modeliranja in simulacije z metodologijami diskretne dogodkovne simulacije (DES), sistemske dinamike (SD) in agentnega modeliranja (ABM). Rezultati raziskav bodo predstavljali nove in originalne metode in orodja na področju simulacije, modeliranja in optimizacije procesov na področju logistike, proizvodnje ter storitev, ki bodo hitro prenosljivi v prakso.

Aplikativno delo laboratorija je usmerjeno v razvoj rešitev modeliranja in optimizacije procesov na področju logistike, proizvodnje in storitev. V sodelovanju z industrijo v skupnih projektih člani inštituta razvijajo metode in orodja, ki se implementirajo v obliki aplikativnih rešitev, ki bodo izboljšale konkurenčnost gospodarstva in pripomogle k dvigu dodane vrednosti.

Interdisciplinarni pristop in metodologijo laboratorij razvija v sodelovanju z vodilnimi raziskovalci iz različnih področij in raziskovalnimi ustanovami iz Slovenije in EU. Ustvarjena nova znanja pa se prenašajo v pedagoško delo na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih FIŠ v okviru več predmetov s področja informatike, računalništva in sistemov za podporo odločanju.

Diseminacijo rezultatov svojega dela in raziskovalno sodelovanje z drugimi raziskovalnimi skupinami člani laboratorija izvajajo z objavljanjem člankov v znanstvenih in strokovnih revijah, prav tako pa tudi organizirajo domače znanstvene dogodke ter se udeležujejo drugih znanstvenih dogodkov.

Predstojnik laboratorija je izr. prof. dr. Blaž Rodič.

Poslanstvo Laboratorija za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti (CODLAB) je doseganje znanstvene odličnosti v temeljnih in aplikativnih raziskavah na širšem področju naravnih in družbenih kompleksnih sistemov in podatkovnih znanosti oz. podatkovnih tehnologij. Raziskovalno in aplikativno se ukvarja s tehnologijami za zbiranje, obvladovanje in analizo podatkov, kjer pristopi vezani na teorijo kompleksnih omrežij igrajo ključno metodološko (in do neke mere vsebinsko) vlogo. Specifično, glavne teme vključujejo inverzne probleme v teoriji omrežij (zaznavanje skritega omrežja iz dostopnih podatkov), modeliranje dinamike omrežij ter modeliranje kompleksnih pojavov v naravi, družbi in tehnologij. Novejše teme vključujejo tudi računsko modeliranje sodobnih spletnih fenomenov, kot je t. i. crowdsourcing. Prihodnje planiramo vključiti tudi eksperimentalni del v preučevanje družbenih pojavov, v sodelovanju s skupinami, ki imajo tovrstne možnosti.

CODLAB interdisciplinarno sodeluje z domačimi in tujimi raziskovalnimi centri, ki vključujejo tako družboslovne, naravoslovne in tehnične znanstvene skupine in centre. Poleg samega raziskovalnega dela je Laboratorij aktiven tudi v iskanju raziskovalnih sredstev na domačem in mednarodnem nivoju. Trenutno v CODLABU poteka več domačih in mednarodnih projektov. CODLAB je tudi zelo aktiven v organizaciji in izvedbi vsakoletne mednarodne konference ITIS.

CODLAB ima lastno spletno stran

Predstojnik laboratorija je izr. prof. dr. Zoran Levnajić.

Jean Monnet center odličnosti ”Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju” izvaja eksperimentalne in ekspertne projekte ter naloge za potrebe gospodarstva, državnih organov, organov lokalne samouprave, mednarodnih ustanov, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov ter za strokovno in druge javnosti. V raziskovalnem programu inštitut nadgrajuje in povezuje področji menedžmenta in informatike ter ju prepleta tudi z drugimi disciplinarnimi področji.

V znanstveno-raziskovalno delo so vpete skupine domačih in tujih raziskovalcev različnih disciplinarnih profilov, ki zastopajo medsebojno raznolike teoretske podlage in kombinirajo različne, tako kvalitativne kot kvantitativne metodološke pristope.

Predstojnik je red. prof. dr. Borut Rončević.

Najbolj poudarjena področja znanstveno-raziskovalnega in analitičnega dela:

  • raziskovanje interakcij med informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter organizacijskimi vidiki organizacij in sodobne družbe; iskanje modelov za opis prihodnjega razmerja med tema dvema stranema;
  • raziskovanje potreb gospodarstva in negospodarstva na področju informacijsko komunikacijske tehnologije in razvoj modelov ter aplikacij informacijsko komunikacijske tehnologije, ki bodo odgovor na ugotovljene potrebe;
  • raziskovanje medsebojne povezanosti med informacijsko komunikacijsko tehnologijo in razvojem posamezne organizacije;
  • raziskovanje neželenih učinkov uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije in razvoj metod za blaženje le-teh;
  • teoretično in empirično proučevanje problematike organizacijskih vidikov, še posebej v luči informacijsko komunikacijske tehnologije. Problematika bo proučevana v okviru mednarodnih organizacij, javnih in zasebnih organizacij in drugih oblikah stikov ter srečevanj predstavnikov različnih organizacijskih pristopov;
  • teoretsko in empirično proučevanje vpliva informatike na ključne organizacijske skupine in akterje ter njihove vplive na razvoj informatike;
  • vključevanje drugih raziskovalnih tem s področja organizacij in informatike, na katerih bodo delali vključeni raziskovalci in se bodo v naslednjih letih predvsem z vidika aplikativnosti izkazale za najbolj relevantne.

Dejavnosti Jean Monnet centera odličnosti ”Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju” tako zajemajo:

  • izvajanje raziskav in posredovanje ugotovljenih rezultatov konkretnim naročnikom;
  • organiziranje diskusij, okroglih miz, specializiranih delavnic, na katerih bodo sodelovale partnerske institucije, naročniki, domači in tuji raziskovalci oz. izvedenci;
  • publicistično dejavnost (vključno z oblikovanjem spletnega portala) za seznanitev naročnikov, domače in mednarodne strokovne ter drugih javnosti z dosežki raziskovalnega in ekspertnega dela.

Področje medijev kot sredstev množičnega komuniciranja doživlja v zadnjih letih korenite spremembe. Na eni strani imamo vzpon t.i. novih medijev v obliki družbenih omrežij, katerih vpliv na stališča in ravnanja ljudi se močno povečuje. Na drugi strani pa se spreminja sam način produkcije medijskih vsebin, ki se odraža v vedno večji interaktivnosti in zmanjševanju razlik med posameznimi komponentami in vlogami v procesu tozadevne produkcije. Vse to je predmet preučevanja Inštituta za medijske platforme. To področje je vzorčen primer interdisciplinarnosti, kjer so za ustvarjanje vsebin potrebna znanja in kompetence s področij družboslovja, tehnike, umetnosti itd.

Vodja inštituta: izr. prof. dr. Tea Golob