Naša zgodba

Začelo se je leta 2008

Fakulteta za informacijske študije je prvi steber javnega visokega šolstva v regiji Jugovzhodna Slovenija, saj je prva fakulteta v Novem mestu. Je tudi prva javna fakulteta izven okvira katere od slovenskih univerz. Ustanovljena je bila po Odloku o ustanovitvi Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, katerega je 24. 6. 2008 sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Študijske programe smo začeli izvajati v šolskem letu 2008/09. Na FIŠ imamo trenutno akreditirane naslednje bolonjske študijske programe prve, druge in tretje stopnje:

 • univerzitetni študijski program Informatika v sodobni družbi,
 • visokošolski strokovni študijski program Informatika v sodobni družbi,
 • visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in spletne tehnologije,
 • magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi,
 • magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije,
 • magistrski študijski program Podatkovne znanosti,
 • magistrski študijski program Kibernetska varnost,
 • magistrski študijski program Poslovna informatika,
 • doktorski študijski program Informacijska družba.

Kakovostno pedagoško in raziskovalno delo

Izkazali smo kot izjemno uspešna fakulteta na področju znanstveno-raziskovalnega dela. Osrednjo točko našega temeljnega raziskovanja predstavlja fakultetni raziskovalni program Kompleksna omrežja, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, prek katere smo doslej pridobili tudi več temeljnih raziskovalnih projektov. Na področju razvojnih projektov in aplikativnega raziskovanja še posebej izpostavljamo uspešno izvedbo mednarodnih projektov v okviru evropskega programa Interreg Podonavje. Na področju razvoja raziskovalne infrastrukture imajo osrednjo vlogo pridobitev superračunalnika Trdina v okviru nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur (HPC RIVR), ki je naslednik prvotnega superračunalnika Rudolf, Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO) in infrastrukturni program za Spletno podporo priprave projektnih predlogov.

Stremimo k odličnosti

Na FIŠ prepoznavamo svoje poslanstvo v izobraževanju in prenosu znanja, katerega kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega našega poslanstva in prispevka k na znanju temelječi družbi želimo načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela. Tako sistem vodenja na FIŠ sloni na naslednjih gradnikih:

 • osredotočenost na uporabnike, torej študente v izobraževalnem procesu in naročnike pri raziskovalnem in razvojnem delu,
 • enakopravno vključevanje vseh deležnikov,
 • upravljanje na podlagi procesov in dejstev,
 • razvoj in angažiranost akademskega in strokovnega osebja,
 • zavezanost kakovosti na vseh področjih,
 • stalno učenje, inoviranje in izboljševanje,
 • sodelovanje z lokalnim okoljem,
 • vpetost v globalne procese,
 • odgovornost fakultete do družbenega in naravnega okolja.

Operativni načrt izboljšanja kakovosti FIŠ

Na FIŠ bomo izvajali načrt izboljšanja kakovosti s pomočjo samoevalvacije na osnovi Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela. Pri oblikovanju in izvajanju operativnega načrta izboljšanja kakovosti FIŠ bodo aktivno vključeni tudi študentje, ki jih bo v komisijo za kakovost in evalvacijo predlagal Študentski svet. Predvsem pa bo sodelovanje s študenti vzpostavljeno v sklopu iskanja priložnosti za izboljšanje kakovosti vseh aktivnosti na FIŠ. Postopke samoevalvacije bomo izvajali vsako leto in sicer v naslednjih sklopih:

 • samoevalviranje fakultete kot institucije,
 • samoevalviranje izvajanja študijskih programov,
 • samoevalviranje znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot študent ali predavatelj, da sodelujete pri naših raziskavah ali da uporabite strokovna znanja naših treh inštitutov.

Poslanstvo in vizija

Kot akademska ustanova in skupnost ustvarjamo in širimo interdisciplinarno znanje ter veščine za odgovorno in kreativno uporabo ter razvoj informacijskih tehnologij vrazličnih družbenih okoljih.

Pri uresničevanju tega poslanstva želimo biti zgled za primerljive ustanove v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Naše vrednote

Resnica:
Zavezanost resnici je glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem delu, kar pomeni vztrajno iskanje novih spoznanj o proučevanih pojavih, dosledno preverjanje dejstev ter širjenje znanja na verodostojen in intelektualno pošten način. Pomeni odprtost za nova spoznanja in odklanjanje vsake dogmatičnosti in predsodkov. Zavezanost resnici vključuje tudi spoštovanje intelektualnega dela drugih raziskovalcev in pravil citiranja.


Odgovornost:
Razvoj novega znanja in veščin, predvsem pa njihovo širjenje in uporaba, zahtevajo odgovornost za socialni, ekonomski in okoljski trajnostni razvoj. Na socialni ravni smo zavezani enakopravnosti, enakim možnostim, vključevalnosti, sočutju do soljudi in preprečevanju diskriminacije. Na ekonomski ravni prispevamo k materialni blaginji in smo pri tem odzivni na potrebe gospodarstva. Na okoljski ravni smo zavezani varovanju vseh vidikov naravnega okolja. Ta načela uresničujemo tudi v vsakdanjem delovanju in v odnosu do vseh konkretnih deležnikov, pri čemer medsebojni odnosi temeljijo na medsebojnem spoštovanju, razumevanju in pripadnosti skupnim človeškim in akademskim idealom. Naše poslovanje je pregledno in transparentno.


Svoboda:
Svobodno odkrivanje in širjenje znanja je bistvena sestavina znanstvenoraziskovalnega, razvojnega in pedagoškega dela na fakulteti. Nanaša se tako na akademsko avtonomijo fakultete kot celote kot akademsko avtonomijo njenih
visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in drugih sodelavcev. Omejena je izključno s temeljno zavezanostjo resnici in odgovornosti, nesprejemljivo pa je vsako njeno omejevanje zaradi vplivov ali celo pritiskov političnih centrov moči, ekonomskih ali drugih interesov ter političnih, ideoloških, verskih ali drugih prepričanj. Fakulteta je zavezana ščititi vse svoje sodelavce ter študente pred takšnimi vplivi ali pritiski.


Odličnost:
Fakulteta je zavezana vrhunskim standardom kakovosti v znanstveno-raziskovalnem, razvojem in pedagoškem delu. Odličnost nikoli ni do konca doseženo stanje, temveč ideal, h kateremu nenehno težimo, tako da smo zavezani stalnemu kritičnemu spremljanju in nadaljnjemu izboljševanju svojega delovanja. Vedno smo ponosni na že dosežene rezultate in uspehe, a si hkrati nenehno prizadevamo za še uspešnejše in učinkovitejše delovanje v prihodnje.

Skip to content