Magistrski študijski program

Informatika v sodobni družbi

Brezplačen redni študij

Ne spreglejte! Možnost VIRTUALNE udeležbe na predavanjih in vajah v realnem času.

Magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi nadgrajuje temeljno znanje s prve stopnje z novimi znanji s področja informacijske tehnologije. Poglablja tudi metodološko znanje in izobražuje bodoče managerje informacijskih sistemov, oblikovalce uporabniške izkušnje, projektne managerje, analitike ter odločevalce, sposobne razumevanja pomena in uporabe IKT v družbi.

Diplomanti bodo:

 • nadgradili temeljno znanje s področja informacijsko komunikacijske tehnologije s kompleksnim znanjem o varnosti elektronskega poslovanja, o vseh vidikih informatizacije organizacije, o izvajanju projektov s področja IKT (razvoj novih tehnologij oz. metod dela) in o informacijskih sistemih;
 • dopolnili metodološko znanje s celovitim naborom kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod;
 • poglobili razumevanje najsodobnejših družbenih konceptov za boljše razumevanja pomena in uporabe IKT v sodobni družbi in za razvoj kritičnega razmišljanja. V ta okvir sodijo znanja iz sociologije, politologije, ekonomije, podjetništva, informatike, komunikacije …

Magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi izvajamo v redni in izredni obliki. 

Redni študij je brezplačen tudi za zaposlene.

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi se poleg diplomantov programa 1. stopnje Informatika v sodobni družbi lahko vpiše:

 • Kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskih področij računalništva in informatike oziroma družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, ter dosegel najmanj 180 KT.
 • Kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 18 KT.
 • Kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 24 KT.

Za diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se smiselno uporabljajo določila za diplomante študijskih programov prve stopnje.

Vpis v 2. letnik

V drugi letnik magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi se poleg študentov 1. letnika magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi lahko vpiše:

 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, iz študijskih področij računalništva in informatike. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 6 KT.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spada v študijsko področje družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 12 KT.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 30 KT.
 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 45 KT.

 Vloge za prehode med ostalimi programi, programi specialističnih študijev, programi znanstvenih magistrskih študijev in magistrskih študijev druge stopnje, obravnava pristojni organ FIŠ individualno.

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventski staž.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti ter priprava in uspešen zagovor magistrske naloge. Študent dokonča študij, ko zbere vseh 120 kreditnih točk, predvidenih s študijskim programom.

Ob zaključku študija prejme študent magistrsko diplomo, ki je javna listina.

Magistrski študijski program se izvaja v obliki rednega in izrednega študija.

Izredni študij poteka v Novem mestu. Predmetnik, izpitni roki, izvajalci in pogoji za napredovanje študentov v višji letnik so enaki kot na rednem študiju.

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Informatika v sodobni družbi pridobili naslednje kompetence:

 • poznavanje in razumevanje kulturnih in družbenih procesov in sposobnost njihove kompleksne analize;
 • uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela nediskriminatornosti in multikulturnosti;
 • razvoj kritične in samokritične presoje;
 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;
 • zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in družbenem okolju (ki se izkazujejo kot podjetniški duh in aktivno državljanstvo);
 • poznavanje in razumevanje interakcij med informacijsko komunikacijsko tehnologijo in sodobno družbo;
 • poznavanje in razumevanje širokega nabora aplikacij informacijsko komunikacijske tehnologije v sodobni družbi;
 • usposobljenost za načrtovanje in vodenje organizacijskih in informacijskih sprememb v organizaciji, ki so potrebne pri uvajanju ali posodabljanju informacijsko komunikacijske tehnologije ter kakovostni uporabi le-te;
 • usposobljenost za samostojno in avtonomno uporabo, nadzor in vzdrževanje informacijsko komunikacijske tehnologije v organizaciji.

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Informatika v sodobni družbi pridobili tudi predmetno-specifične kompetence, ki so navedene v posameznih učnih načrtih predmetnika programa.

Predmetnik

1. letnik2. letnikIzbirni predmeti
Virtualne skupnostiMagistrski raziskovalni seminarKakovost podatkov
Analiza kvalitativnih podatkov*Modeliranje odločitvenih procesovUpravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov
Metode kvantitativne analize*Preizkušanje, evalvacija in revidiranje informacijskih sistemovManagement znanja
Menedžerski informacijski sistemiIzbirni predmet 3Modeliranje z agenti
Oblikovanje uporabniške izkušnjeIzbirni predmet 4Napredne statistične metode
Projekti informacijskih tehnologijMagistrska nalogaUpravljanje fizičnih omejitev v organizacijah
Varnost elektronskega poslovanjaMultimedijski sistemi
Informatizacija organizacijeRaziskovanje interneta
Izbirni predmet 1Podatkovno rudarjenje
Izbirni predmet 2***Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju
Metode kvantitativne in kvalitativne analize*Procesi in dokumentni sistemi
Digitalna marketinška komunikacija**Računalniška forenzika
Podatkovna skladišča in podatkovna analitika***Osnove biometrije
Analiza velikih količin podatkov
Osnove varovanja informacij
Internet stvari in inovativne tehnologije
Sodobne družbene teorije
Družbeni vidiki uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij
Strokovna angleščina 2 za področje IKT
Igrifikacija: strategije in uporaba v učnih procesih****

Magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Vsebuje 15 predmetov, od katerih jih je 11 obveznih in štirje izbirni. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge, zato študent v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge, s katerim skozi konzultacije pripravi osnutek magistrske naloge. V četrtem semestru študent opravi dva izbirna predmeta in izdela ter zagovarja magistrsko nalogo. 

*Predmeta Analiza kvalitativnih podatkov in Metode kvantitativne analize se bosta v študijskem letu 2024/2025 združila v predmet Metode kvantitativne in kvalitativne analize.

**Predmet Digitalna marketinška komunikacija se bo začel izvajati od študijskega leta 2024/2025 dalje.

***Predmet Podatkovna skladišča in podatkovna analitika se bo začel izvajati od študijskega 2024/2025 dalje in bo nadomestil Izbirni predmet 2.

****Predmet Igrifikacija: strategije in uporaba v učnih procesih se bo začel izvajati od študijskega leta 2025/2026.

Virtualne skupnosti

Analiza kvalitativnih podatkov

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Urša Lamut,                                          doc. dr. Urška Fric

ECTS: 7 KT

Metode kvantitativne analize

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Ana Hafner

ECTS: 7 KT

Menedžerski informacijski sistemi

Projekti informacijskih tehnologij

Varnost elektronskega poslovanja

Informatizacija organizacije

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Janez Balkovec

ECTS: 7 KT

Izbirni predmet 1

ECTS: 5 KT

Izbirni predmet 2

ECTS: 5 KT

Metode kvantitativne in kvalitativne analize

Digitalna marketinška komunikacija

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

Magistrski raziskovalni seminar

POVEZAVA NA učni načrt do študijskega leta 2023/2024 

učni načrt od študijskega leta 2024/2025 dalje

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Tea Golob,                                doc. dr. Maruša Gorišek

ECTS: 8 KT

Modeliranje odločitvenih procesov

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska,             viš. pred. dr. Miljenko Hajnić

ECTS: 6 KT

Preizkušanje, evalvacija in revidiranje informacijskih sistemov

POVEZAVA NA učni načrt

IZVAJALEC: doc. dr. Boštjan Delak

ECTS: 6 KT

Izbirni predmet 3

ECTS: 5 KT

Izbirni predmet 4

ECTS: 5 KT

Magistrska naloga

ECTS: 30 KT

Kakovost podatkov

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Upravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Modeliranje z agenti

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Napredne statistične metode

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Upravljanje fizičnih omejitev v organizacijah

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Multimedijski sistemi

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Raziskovanje interneta

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Podatkovno rudarjenje

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Management znanja

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Procesi in dokumentni sistemi

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Računalniška forenzika

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Osnove biometrije

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Analiza velikih količin podatkov

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Osnove varovanja informacij

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Internet stvari in inovativne tehnologije

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Sodobne družbene teorije

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Družbeni vidiki uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Strokovna angleščina 2 za področje IKT

POVEZAVA NA učni načrt

ECTS: 5 KT

Igrifikacija: strategije in uporaba v učnih procesih

Magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi nadgrajuje temeljno znanje s prve stopnje z novimi znanji s področja informacijske tehnologije. Oglejte si tudi ostale študijske programe, ki jih ponuja Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Skip to content