doc. dr. Janez Balkovec

Izobrazba:

2009, Usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

2001, Doktor znanosti, Managerska znanja, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj

2001, Pedagoško andragoška izobrazba, Filozofska fakulteta, Ljubljana

1999, Magister znanosti, Organizacija in management, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj,

1989, Diplomirani inženir strojništva, Proizvodnja in tehnologija, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

1984, Strojni tehnik, Strojništvo, Iskra- srednja šola, Kranj

Pridobivanje izkušenj:

Skrbnik bančnih procesov (Hranilnica Lon d.d.),

Svetovalec direktorja družbe (Informatika, d.d.),

Strokovni svetovalec (Marketinška agencija za inovativne projekte d.o.o.),

Član uprave, Izvršni direktor trženja (Zavarovalnica Tilia, d.d.),

Direktor družbe (Sava plus, d.d.),

Svetovalec uprave (Pozavarovalnica Sava, d.d.),

Direktor trženja (Slovenica, d.d.),

Osnovnošolski učitelj (OŠ Jakoba Aljaža in OŠ Bistrica),

Direktor podjetja (GA-FA, d.o.o.),  Tehnolog, Komercialni vodja področja (IKOS, d.o.o.)

Izkušnje nabiral tudi kot:

Član Statističnega sveta RS, Statistični urad RS

Član nadzornega sveta Tovarna obutve Peko, d.d., Tržič

Član nadzornega sveta, Pokojninska družba Moja naložba, d.d., Maribor,

Član komisije za opravljanje strokovnih izpitov, Socialna zbornica Ljubljana,

Izpraševalec za pridobitev zavarovalne licence, Zavarovalno združenje Ljubljana,

Predavatelj v različnih izobraževalnih podjetjih doma in v tujini

Ostalo:

Ustanovni član Rotary kluba Kranj in Rotary kluba Medvode

Ustanovitelj in častni član Rotary kluba Škofja Loka

Član društva Zveze organizatorjev Slovenije

Veteran vojne za Slovenijo

Mednarodno priznanje: Paul Harris Fellow

Education:

2009, Qualified as a member of the supervisory boards or boards of directors of companies

2001, Doctor of Science, Managerial knowledge, Faculty of Organizational Sciences, Kranj

2001, Pedagogical andragogical education, Faculty of Philosophy, Ljubljana

1999, Master of Science, Organization and Management, Faculty of Organizational Sciences, Kranj,

1989, Bachelor of Mechanical Engineering, Production and Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana

1984, Mechanical technician, Mechanical engineering, Iskra- high school, Kranj

Gaining experience:

Administrator of banking processes (Hranilnica Lon d.d.),

Advisor to the Director of the Company (Informatika, dd),

Expert Advisor (Marketing Agency for Innovative Projects doo),

Member of the Management Board, Executive Director of Marketing (Zavarovalnica Tilia, dd), Director of the Company (Sava plus, dd), Adviser to the Management Board (Sava Reinsurance Company, dd) ,

Marketing Director (Slovenica, dd),

Primary school teacher (Jakob Aljaž Primary School and Bistrica Primary School),

Company Director (GA-FA, doo),

Technologist, Commercial Area Manager (IKOS, doo)

Also gained experience as:

Member of the Statistical Council of the Republic of Slovenia, Statistical Office of the Republic of Slovenia

Member of the Supervisory Board Tovarna obutve Peko, d.d., Tržič

Member of the Supervisory Board, Pokojninska družba Moja naložba, d.d., Maribor,

Member of the commission for conducting professional examinations, Social Chamber Ljubljana,

Examiner for obtaining an insurance license, Insurance Association Ljubljana,

Lecturer in various educational companies at home and abroad

Other:

Founding member of the Rotary Club Kranj and the Rotary Club Medvode

Founder and honorary member of the Rotary Club of Škofja Loka

Member of the Association of Organizers of Slovenia

Slovenian liberation war veteran

International recognition: Paul Harris Fellow

3. letnik

Informatizacija poslovnih procesov

Predmet Informatizacija poslovnih procesov študente seznani s konceptom procesne organizacije. To so organizacije, ki znotraj svojega delovanja uporabljajo različne procese oz. postopke, katere moramo poznati in jih znati tudi upravljati (menedžment poslovanja) ter modelirati. Študentje pregledajo primere dobrih praks in spoznajo pomen simulacij procesov (testov) pri prenovi poslovanja. Izdelajo informacijsko podporo za procese, saj pri predmetu pripravijo seminarsko nalogo in pišejo poročila eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Informatizacija poslovnih procesov

Predmet Informatizacija poslovnih procesov študente seznani s konceptom procesne organizacije. To so organizacije, ki znotraj svojega delovanja uporabljajo različne procese oz. postopke, katere moramo poznati in jih znati tudi upravljati (menedžment poslovanja) ter modelirati. Študentje pogledajo primere dobrih praks in spoznajo pomen simulacij procesov (testov) pri prenovi poslovanja. Hkrati izdelajo modele informacijskih procesov in razmislijo o inovacijah ter izboljšavah teh procesov. Pri predmetu pripravijo seminarsko nalogo in pišejo poročila eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Informatizacija organizacije

Predmet študentom omogoči razumevanje informatizacije organizacije in njenega pomena za učinkovitost procesov v organizaciji. Informatizacija je pomembna pri organizacijskih, izvedbenih, administrativnih in podpornih procesih, zato jo je potrebno izpeljati z uvajanjem celovitih informacijskih rešitev in rešitev e-poslovanja. Kar pomeni, da študentje spoznajo tako zahteve uporabnikov, omejitve procesov in možnosti njihovih inovacij, poslovna pravila, programe za izdelavo aplikacij, baze podatkov in njihovo vzdrževanje. S pridobljenim znanjem študentje pripravijo projektni načrt za uvajanje novih informatiziranih procesov. Povezava na učni načrt.

Skip to content