Znanstvene usmeritve

Naše raziskovalno delo je v grobem organizirano v tri ključna področja, ki so opisana spodaj, z interdisciplinarnimi interakcijami med njimi.

Raziskovalno področje 1: Računalništvo, Informacijski sistemi in Uporabna informatika

Podatkovne znanosti in visoko zmogljivo računalništvo

 • Paralelni algoritmi in uporaba visoko zmogljivega računalništva
 • Podatkovno rudarjenje, Strojno učenje in aplikacije
 • Razvoj in uporaba sistemov za podporo odločanju 

Informacijski sistemi in Sistemi znanja

 • Tehnologije informacij in znanja, upravljanje znanja
 • Tekstovno rudarjenje in analiza, modeli omrežij znanja
 • Informacijski sistemi, Informacijska varnost in tveganje

Raziskovalno področje 2: Kompleksni sistemi in Teorija grafov

Fundamenti kompleksnih sistemov

 • Matematično modeliranje in algoritemski vidiki realnih kompleksnih sistemov
 • Strukturni invarianti in kvantitativna analiza kompleksnih omrežij
 • Inverzni problemi rekonstrukcije omrežij iz empiričnih podatkov

Kompleksnost v naravi in družbi

 • Računalniško modeliranje in analiza kompleksnih sistemov v naravi in družbi
 • Mehanizmi samo-organizacije v kompleksnih sistemih
 • Simulacija in analiza v proizvodnih, logističnih, transportnih in storitvenih sistemih
 • Diskretni, kontinuirani in agentski modeli organizacijskih in okoljskih sistemov

 Teorija grafov, algoritmi in optimizacija

 • Kromatična, strukturna in kombinatorna teorija grafov
 • Grafi kot podatkovne strukture, mere računske kompleksnosti
 • Meta-hevristični in genetski algoritmi

Raziskovalno področje 3: Razvojne študije

Ekonomski razvoj

 • Socialno-kulturni vidiki ekonomskega razvoja, regionalni sistemi inovacij, vloga narodnosti in manjšin, socialne vloge in tveganja iger na srečo
 • Socialni vidiki industrijske simbioze, modeliranje in simulacija simbiotskih omrežij
 • Fuzzy-set kvalitativna primerjalna analiza, intervjuji in fokusne skupine, analiza medijev, računalniška in matematična sociologija

Politični razvoj

 • Teorija družbenih sistemov, karakter političnih sistemov, vloga političnih akterjev in elit
 • Politično in družbeno usmerjanje pod pogoji visoke kompleksnosti
 • Demokratični mehanizmi in socialna tveganja
 • Struktura in vloga javne uprave
Skip to content