Magistrski študijski program

Poslovna informatika

Izredni študij v angleškem jeziku

Virtualna udeležba na predavanjih, vaje po izbiri v živo ali virtualno v realnem času

Magistrski študijski program Poslovna informatika bo izobrazil diplomante s poglobljenimi znanji uporabe IKT v poslovanju organizacij ter metod in tehnik digitalne preobrazbe organizacij. Usposobili se bodo za zaposlovanje na strokovnih in vodilnih delovnih mestih v oddelkih za informatiko, procese ali digitalizacijo poslovanja, vodenje projektov, delo na področju prenove in informatizacije poslovanja. Pridobljena znanja in kompetence jim bodo omogočila uspešno strokovno kariero v digitalni ekonomiji.

Študijskega programa Poslovna informatika v študijskem letu 2024/2025 ne bomo izvajali. 

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Poslovna informatika se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskega področja poslovne ali družboslovne informatike;
 • kdor je končal študijski program prve stopnje s preostalih študijskih področij poslovnih in upravnih ved, prava (Klasius-P-16: 04) ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij (Klasius-P-16: 06); kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu do 12 KT;
 • kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskih področij družbenih ved, novinarstva in informacijske znanosti (Klasius-P-16: 03), naravoslovja, matematike in statistike (Klasius-P-16: 05); kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu do 18 KT;
 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ostalih študijskih področij; kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu do 36 KT.

Za diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se smiselno uporabljajo določila za diplomante študijskih programov prve stopnje.

V prvi oziroma drugi letnik magistrskega študijskega programa Poslovna informtika se lahko vpiše tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Enakovrednost v tujini pridobljenega izobraževanja na zahtevo vlagatelja ugotavlja FIŠ v okviru postopka priznavanja izobraževanja.

 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika. Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi, če študent/ka ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah. Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu, a v tem primeru ne more koristiti absolventskega staža na isti stopnji študija. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Pogoji za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS. Študent, ki se vpiše neposredno v drugi letnik, po zaključeni univerzitetni izobrazbi ali specializaciji po programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, mora opraviti vse predpisane dodatne (t. i. diferencialne) izpite poleg vseh študijskih obveznosti drugega letnika. Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom magistrske naloge.

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Poslovna informatika pridobili naslednje kompetence:

 • Splošno razumevanje digitalizacije poslovanja.
 • Sposobnost interpretacije poslovnih podatkov in priprave poročil na njihovi osnovi.
 • Sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost njihove interpretacije za reševanje poslovnih problemov;
 • Poglobljeno razumevanje delovanja organizacijskih sistemov.
 • Sposobnost uporabe programskih rešitev za razvoj digitalnih poslovnih modelov.
 • Poznavanje uveljavljenih metodoloških pristopov za upravljanje sodobnih poslovnih sistemov.
 • Sposobnost iskanja virov in pridobivanja podatkov za potrebe digitalizacije poslovanja.
 • Usposobljenost za poslovno komuniciranje, skupinsko delo in uporabo informacijskih tehnologij v ta namen.
 • Sposobnost razumevanja in pretvorbe realnega poslovnega problema v obliki lažje predstavljivega poslovnega modela.
 • Sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi.
 • Poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, samoiniciativnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje.

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Poslovna informatika pridobili tudi predmetno-specifične kompetence, ki so navedene v posameznih učnih načrtih predmetnika programa.

Predmetnik - Poslovna informatika

1. letnik2. letnikIzbirni predmeti
Digitalizacija poslovanjaMagistrski raziskovalni seminar Povezani podatki in tehnologije semantičnega spleta
Upravljanje organizacijskih sprememb Digitalni marketing Modeliranje in predstavljanje znanja
Ekonomika za poslovne informatike Tehnologije digitalne transformacije Menedžment inovacij
Razvoj poslovno-informacijskega sistema Podatkovna skladišča in podatkovna analitika Management znanja
Sistemi za podporo odločanju Varnost elektronskega poslovanjaOrganizacijska psihologija
Projekti informacijskih tehnologij Izbirni predmet 3 Uvod v gospodarsko, delovno in obligacijsko pravo
Kvalitativna in kvantitativna raziskovalna metodologijaMagistrska naloga Marketinške strategije na podlagi podatkov
Digitalna transformacija poslovnih procesov Pridobivanje sredstev
Izbirni predmet 1Uporabniška izkušnja
Izbirni predmet 2Družba prihodnosti
Vedenje potrošnikov v digitalni družbi
Obnovljivi viri energije in sonaravni razvoj
Varovanje informacij
Inteligentni sistemi v informatiki

Digitalizacija poslovanja

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Janez Kolar

ECTS: 6

Upravljanje organizacijskih sprememb

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak,                       doc. dr. Tamara Besednjak Valič

ECTS: 6

Ekonomika za poslovne informatike

POVEZAVA na učni načrt

učni načrt od študijskega leta 2025/2026 dalje

NOSILEC: doc. dr. Matjaž Škabar,                                                doc. dr. Erika Džajić Uršič

ECTS: 6

Razvoj poslovno-informacijskega sistema

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Tomaž Aljaž

ECTS: 7

Sistemi za podporo odločanju

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 5

Projekti informacijskih tehnologij

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Nuša Erman

ECTS: 7

Kvalitativna in kvantitativna raziskovalna metodologija

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Victor Cepoi

ECTS: 8

Digitalna transformacija poslovnih procesov 

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Urška Fric

ECTS: 5

Izbirni predmet 1

ECTS: 5

Izbirni predmet 2

ECTS: 5

Digitalni marketing

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: prof. dr. Tina Vukasović

ECTS: 6

Tehnologije digitalne transformacije

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Leo Mršić

ECTS: 6

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 5

Varnost elektronskega poslovanja

Izbirni predmet 3

ECTS: 5

Magistrska naloga

ECTS: 24

Povezani podatki in tehnologije semantičnega spleta

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Panče Panov

ECTS: 5

Modeliranje in predstavljanje znanja

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Panče Panov

ECTS: 5

Menedžment inovacij

Management znanja

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Boštjan Delak

ECTS: 5

Organizacijska psihologija

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Nevenka Podgornik, doc. dr. Jana Krivec

ECTS: 5

Uvod v gospodarsko, delovno in obligacijsko pravo

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: red. prof. dr. Marko Novak

ECTS: 5

Marketinške strategije na podlagi podatkov

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Goran Klepac

ECTS: 5

Pridobivanje sredstev

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: prof. dr. Borut Rončević,                         doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak

ECTS: 5

Uporabniška izkušnja

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Urška Fric

ECTS: 5

Družba prihodnosti

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Victor Cepoi

ECTS: 5

Vedenje potrošnikov v digitalni družbi

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: prof. dr. Tina Vukasović

ECTS: 5

Obnovljivi viri energije in sonaravni razvoj

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: prof. dr. Simon Muhič

ECTS: 5

Varovanje informacij

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Boštjan Delak

ECTS: 5

Inteligentni sistemi v informatiki

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Sašo Murtič

ECTS: 5

Skip to content