Magistrski študijski program

Poslovna informatika

Izredni študij v angleškem jeziku

Virtualna udeležba na predavanjih, vaje po izbiri v živo ali virtualno v realnem času

Magistrski študijski program Poslovna informatika bo izobrazil diplomante s poglobljenimi znanji uporabe IKT v poslovanju organizacij ter metod in tehnik digitalne preobrazbe organizacij. Usposobili se bodo za zaposlovanje na strokovnih in vodilnih delovnih mestih v oddelkih za informatiko, procese ali digitalizacijo poslovanja, vodenje projektov, delo na področju prenove in informatizacije poslovanja. Pridobljena znanja in kompetence jim bodo omogočila uspešno strokovno kariero v digitalni ekonomiji.

Študijskega programa Poslovna informatika v študijskem letu 2023/2024 ne bomo izvajali. 

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Poslovna informatika se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskega področja poslovne ali družboslovne informatike;
 • kdor je končal študijski program prve stopnje s preostalih študijskih področij poslovnih in upravnih ved, prava (Klasius-P-16: 04) ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij (Klasius-P-16: 06); kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu do 12 KT;
 • kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskih področij družbenih ved, novinarstva in informacijske znanosti (Klasius-P-16: 03), naravoslovja, matematike in statistike (Klasius-P-16: 05); kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu do 18 KT;
 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ostalih študijskih področij; kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu do 36 KT.

Za diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se smiselno uporabljajo določila za diplomante študijskih programov prve stopnje.

V prvi oziroma drugi letnik magistrskega študijskega programa Poslovna informtika se lahko vpiše tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Enakovrednost v tujini pridobljenega izobraževanja na zahtevo vlagatelja ugotavlja FIŠ v okviru postopka priznavanja izobraževanja.

 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika. Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi, če študent/ka ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah. Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu, a v tem primeru ne more koristiti absolventskega staža na isti stopnji študija. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Pogoji za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS. Študent, ki se vpiše neposredno v drugi letnik, po zaključeni univerzitetni izobrazbi ali specializaciji po programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, mora opraviti vse predpisane dodatne (t. i. diferencialne) izpite poleg vseh študijskih obveznosti drugega letnika. Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom magistrske naloge.

 • Splošno razumevanje digitalizacije poslovanja.
 • Sposobnost interpretacije poslovnih podatkov in priprave poročil na njihovi osnovi.
 • Sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost njihove interpretacije za reševanje poslovnih problemov;
 • Poglobljeno razumevanje delovanja organizacijskih sistemov.
 • Sposobnost uporabe programskih rešitev za razvoj digitalnih poslovnih modelov.
 • Poznavanje uveljavljenih metodoloških pristopov za upravljanje sodobnih poslovnih sistemov.
 • Sposobnost iskanja virov in pridobivanja podatkov za potrebe digitalizacije poslovanja.
 • Usposobljenost za poslovno komuniciranje, skupinsko delo in uporabo informacijskih tehnologij v ta namen.
 • Sposobnost razumevanja in pretvorbe realnega poslovnega problema v obliki lažje predstavljivega poslovnega modela.
 • Sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi.
 • Poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, samoiniciativnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje.

Predmetnik - Poslovna informatika

1. letnik2. letnikIzbirni predmeti
Digitalizacija poslovanjaMagistrski raziskovalni seminar Povezani podatki in tehnologije semantičnega spleta
Upravljanje organizacijskih sprememb Digitalni marketing Modeliranje in predstavljanje znanja
Ekonomika za poslovne informatike Tehnologije digitalne transformacije Menedžment inovacij
Razvoj poslovno-informacijskega sistema Podatkovna skladišča in podatkovna analitika Management znanja
Sistemi za podporo odločanju Varnost elektronskega poslovanjaOrganizacijska psihologija
Projekti informacijskih tehnologij Izbirni predmet 3 Uvod v gospodarsko, delovno in obligacijsko pravo
Kvalitativna in kvantitativna raziskovalna metodologijaMagistrska naloga Marketinške strategije na podlagi podatkov
Digitalna transformacija poslovnih procesov Pridobivanje sredstev
Izbirni predmet 1Uporabniška izkušnja
Izbirni predmet 2Družba prihodnosti
Vedenje potrošnikov v digitalni družbi
Obnovljivi viri energije in sonaravni razvoj
Varovanje informacij
Inteligentni sistemi v informatiki

Digitalizacija poslovanja

Študenti bodo pri predmetu pridobili napredna znanja ter razvili sposobnosti za zasnovo, načrtovanje, implementacijo in komuniciranje konceptov digitalne transformacije na različnih področjih. Pripravljeni bodo prispevati praktične/relevantne ideje in perspektive o dodani vrednosti, ki jih te spremembe prinašajo v novih okoljih. Svoje vedenje o postopkih implementacije elementov digitalne transformacije bodo sposobni prenašati na druge, jih voditi in motivirati. Naučili se bodo ustvarjalno in tvorno uporabljati orodja in postopke za zasnovo, načrtovanje, izvedbo in analizo različnih konceptov digitalne transformacije ter imeli vpogled, kot tudi izkušnje s praktičnimi izvedbami projektov digitalne transformacije v različnih poslovnih in organizacijskih okoljih.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Janez Kolar

ECTS: 6

Upravljanje organizacijskih sprememb

Študenti bodo poznali in razumeli pomen in večplastnost obvladovanja sprememb, poznali bodo vlogo in pomen obvladovanja sprememb. Znali bodo uporabljati sodobne pristope, modele in orodja za izboljševanje procesa obvladovanja sprememb. Poznali in razumeli bodo področja trenutnih aktualnih dogajanj na področju obvladovanja sprememb, sposobni bodo refleksije kompleksnosti strokovnih in družbenih nalog zaposlenih pri obvladovanju sprememb. Poznali bodo umeščenosti menedžmenta družbenih sprememb v širših družbenih, kulturnih in vrednotnih kontekstih in imeli zmožnost integracije znanje za obvladovanje kompleksnosti.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak, Doc. dr. Tamara Besednjak Valič

ECTS: 6

Ekonomika za poslovne informatike

Študenti bodo pri predmetu spoznali in razumeli pomen učinkovitega poslovanja. Znali bodo interpretirati pomen posameznih dogodkov s področja uspešnega in učinkovitega gospodarjenja s poudarkom na digitalizaciji poslovnih procesov. Pridobili bodo znanje za uporabo zakonitosti gospodarjenja ter organizacije dela v gospodarstvu. Znanje bodo povezovali z drugimi predmeti in imeli razumevanje ter bili sposobni refleksije kompleksnosti strokovnih in družbenih nalog zaposlenih na različnih področjih gospodarjenja in digitalizacije. Pripravljeni bodo na ustvarjalno soočanje z problem sodobnih poslovnih sistemov in procesov ter spoznali uveljavljene metodološke pristope za upravljanje sodobnih poslovnih sistemov.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Matjaž Škabar, Doc. dr. Erika Džajić Uršič

ECTS: 6

Razvoj poslovno-informacijskega sistema

Študentje bodo razumeli pomen vizije in strategije pri razvoju poslovnega informacijskega sistema (PIS). Razumeli bodo in znali uporabljati različne postopke pridobivanja zahtev razvoja PIS. Znali bodo oceniti in izbrati ustrezne metodologije razvoja PIS. Naučili se bodo razumeti kako zmožnost upravljanja (človeških) virov omogoča izvajanje strategije in razvoja PIS ter kako razviti učinkovito komunikacijo z naročniki, uporabniki, člani ekipe in drugimi, povezanimi z razvojem, delovanjem in vzdrževanjem PIS. Razumeli bodo pomen procesov in orodij za učinkovito vzdrževanje PIS in nuditi zadovoljstvo njihovih uporabnikov (in naročnikov).

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Tomaž Aljaž

ECTS: 7

Sistemi za podporo odločanju

Glavni cilj predmeta je seznaniti slušatelje s področjem uporabe odločitvenih modelov ter dogodkovne simulacije in sistemske dinamike pri reševanju odločitvenih problemov. Študenti bodo poznali elemente odločitvenega procesa, metode razvoja odločitvenih modelov, dobrih in slabih strani obstoječih metod in tehnik za podporo odločitvam ter mesta in vloge sodobnih pripomočkov za podporo odločitvenim procesom. Znali bodo uporabljati simulacijske modele kot podporo odločanju.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 5

Projekti informacijskih tehnologij

Študenti bodo pri predmetu pridobili znanje o pripravi in vodenju projekta informacijskih tehnologij. Znali bodo nadzirati izvajanje projektov informacijskih tehnologij. Imeli bodo poznavanje in bodo sposobni uporabe IKT za vodenje projektov.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Nuša Erman

ECTS: 7

Kvalitativna in kvantitativna raziskovalna metodologija

Študenti bodo v kontekstu raziskovalnega procesa in v povezavi z drugimi predmeti demonstrirali znanje relevantnih vprašanj iz kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metodologije, sposobni bodo zavzeti stališče do ključnih etičnih vprašanj v raziskovalnem procesu in kritično ovrednotiti konkreten primer. Spoznali in uporabljali bodo metode in tehnike kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja ter znali uporabljati programsko opremo za kvantitativno in kvalitativno analizo. Sposobni bodo izvesti načrt kvantitativne in kvalitativne raziskave ter kritično ovrednotiti primernost določene raziskovalne metode za analizo konkretnega problema.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Victor Cepoi

ECTS: 8

Digitalna transformacija poslovnih procesov 

Študenti se bodo pri predmetu seznanili s pomenom in vlogo digitalne transformacije v poslovnih procesih ter z vplivom globalnih družbenih trendov na digitalno transformacijo v poslovnih procesih. Spoznali bodo management poslovnih procesov, vlogo in delovanje digitalne transformacije poslovnih procesov v različnih institucijah. Naučili se bodo uporabljati predvideno metodologijo pri raziskovanju poslovnih procesov in programska orodja za načrtovanje, testiranje in upravljanje poslovnih procesov. Znali bodo izvesti analizo poslovnega procesa v izbrani instituciji. Seznanili se bodo z vlogo managementa znanja in tehnologij v institucijah ter z ustvarjanjem vrednosti z digitalno transformacijo poslovnih procesov. Spoznali bodo transfer znanja in tehnologij iz raziskovalnega okolja v različne institucije.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Urška Fric

ECTS: 5

Izbirni predmet 1

ECTS: 5

Izbirni predmet 2

ECTS: 5

Magistrski raziskovalni seminar

Predmet predstavlja praktično predpripravo na izvedbo raziskovalne naloge za potrebe magistrske naloge. Pri predmetu študent izvede zapletenejšo raziskavo za rešitev kompleksnejšega teoretičnega ali empiričnega problema, skozi katero težimo k poglobitvi in kritičnemu ovrednotenju do sedaj pridobljenih teoretičnih in metodoloških znanj. Študenti na začetku predavanj v sodelovanju z mentorjem izberejo raziskovalni problem iz področja, ki jih strokovno najbolj zanima in izvedejo celovit manjši raziskovalni projekt oziroma ekspertizo, ki vključuje: oblikovanje raziskovalnih vprašanj in hipotez, konceptov in teorij; izbor raziskovalnih strategij; organizacijo in izvedbo, raziskovalnega projekta; interpretacijo kompleksnih rezultatov in prenos v prakso.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Katarina Rojko

ECTS: 8

Digitalni marketing

Študenti bodo razumeli pomembnost digitalnega marketinga za različna podjetja, poznali bodo značilnosti digitalnih medijev in njihov vpliv na vedenje potrošnikov. Znali bodo opredeliti dejavnike, prednosti in omejitve digitalnega marketinga in kritično analizirati ter predstaviti izzive in dileme digitalnega marketinga. Poznali bodo značilnosti različnih družbenih omrežij in značilnosti kanalov komuniciranja preko družbenih omrežij za različne generacije potrošnikov. Razumeli bodo pomembnost strateškega načrtovanja in uvajanja digitalnega marketinga. Znali bodo zasnovati strategijo digitalnega marketinga in izvajati digitalni marketing v sklopu kampanij na družbenih omrežjih ter meriti njihovo uspešnost. Naučili se bodo optimizirati spletne strani, novice, oglase. Spoznali bodo pravne, etične in družbene izzive uvajanja in uporabe digitalnega marketinga, razumeli trende in izzive digitalnega marketinga, znali bodo uporabljati metode in tehnike digitalnega marketinga v različnih organizacijah.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Prof. dr. Tina Vukasović

ECTS: 6

Tehnologije digitalne transformacije

Študenti se bodo seznanili s teoretičnimi osnovami in praktičnimi vidiki procesa digitalne transformacije, ustreznimi koncepti in uporabljenimi tehnologijami. Naučili se bodo uporabljati nekaj najnovejših programskih orodij in tehnik upravljanja podatkov. Pridobili bodo poslovno in tehnično znanje za podporo prehoda na digitalne storitve in izdelke. Sposobni bodo prenosa znanja na druga področja, vključno z uporabo podatkov, razumevanjem umetne inteligence in digitalnih platform za razvoj ustreznega pristopa k dani težavi v obliki projektne naloge.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Leo Mršić

ECTS: 6

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

Študenti bodo poznali in razumeli pomen podatkov in podatkovnih virov, naučili se bodo modelirati podatkovna skladišča na konceptualnem, logičnem in fizičnem nivoju. Poznali in razumeli bodo pomen modeliranja podatkov za potrebe analiz in odkrivanja zakonitosti v podatkih ter vlogo podatkovnih skladišč kot pomembnega sestavnega dela informacijskih sistemov. Znali bodo uporabljati tehnike dimenzijskega podatkovnega modeliranja in razumeli pomen kakovosti podatkov za uspešno realizacijo podatkovnih skladišč ter poznali metodološki pristop, ki omogoča dvig kakovosti informacij.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Blaž Rodič

ECTS: 5

Varnost elektronskega poslovanja

Študenti bodo pri predmetu usvojili razumevanje najpogostejših groženj in ranljivosti spletnih in mobilnih aplikacij. Pridobili bodo operativno znanje o pripravi osnovnih obrambnih protiukrepov in bodo sposobni ustrezno oblikovati varne aplikacije.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: red. prof. dr. Igor Bernik

ECTS: 6

Izbirni predmet 3

ECTS: 5

Magistrska naloga

ECTS: 24

Povezani podatki in tehnologije semantičnega spleta

Študenti bodo pri predmetu spoznali koncept povezanih podatkov in principe za gradnjo povezanih podatkov ter množico tehnologij semantičnega spleta, ki se uporabljajo za delo s povezanimi podatki. Seznanili se bodo z različnimi tehnikami in formalizmi za predelovanje povezanih podatkov ter za povpraševanje množic povezanih podatkov. Seznanili se bodo z različnimi sistemi za upravljanje baz podatkov, ki se uporabljajo za shranjevanje povezanih podatkov. Sposobni bodo načrtovati in izvesti programske rešitve, ki uporabljajo povezane podatke.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Panče Panov / Asst. Prof. Panče Panov, PhD

ECTS: 5

Modeliranje in predstavljanje znanja

Študenti bodo spoznali koncept predstavljanja znanja in množico različnih struktur za organizacijo znanja ter bodo sposobni izbrati tisto, ki ustreza njihovemu problemu. Seznanili se bodo z načinom izražanja domenskega znanja v opisni logiki in s konceptom ontologije in različnimi tipi ontologij. Spoznali bodo osnovne principe načrtovanja domenskih ontologij in bodo sposobni uporabiti to znanje v konkretnih primerih. Sposobni bodo zgraditi domensko ontologijo z uporabo jezika OWL in načrtovati, zgraditi ter uporabiti grafe znanja za reševanje problemov v praksi.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Panče Panov / Asst. Prof. Panče Panov, PhD

ECTS: 5

Menedžment inovacij

Študenti bodo spoznali in razumeli pomen in večplastnost inovacij ter upravljanja inovacij. Poznali bodo vlogo in pomen podjetništva znotraj inovacijskega sistema. Znali bodo uporabiti sodobne pristope, modele in orodja za izboljševanje procesa difuzije inovacij in odprtih inovacij. Poznali in razumeli bodo področja trenutnih aktualnih dogajanj na področju inovacijskih politik in upravljanja z inovacijami. Sposobni bodo refleksije kompleksnosti strokovnih in družbenih nalog zaposlenih pri obvladovanju inovacij v podjetjih. Poznali bodo umeščenost menedžmenta inovacij v širših družbenih, kulturnih in vrednotnih kontekstih in bodo zmožni integracije znanja za obvladovanje kompleksnosti.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Tamara Besednjak Valič, Doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak

ECTS: 5

Management znanja

Študenti bodo spoznali pomen znanja za uspešnost podjetja, sposobni bodo pridobivanja in shranjevanja eksplicitnega znanja ter pridobivanje tihega znanja od posameznih ekspertov podjetja in prenos le-tega na druge uslužbence.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Boštjan Delak

ECTS: 5

Organizacijska psihologija

Študenti se bodo pri predmetu naučili analize ter načina izkoriščanja dejavnikov, ki ugodno vplivajo na delovni učinek, zdravje, zadovoljstvo, osebnostno rast delavca in zmanjšanje delovanja škodljivih dejavnikov. Sposobni bodo identifikacije, usposabljanja in razvoja potreb delavca, načrtovanja in optimizacije dela in kakovosti delovnega življenja. Sposobni bodo oblikovanja in izvajanja programov usposabljanja in ocenjevanje njihove učinkovitosti, coaching zaposlenih, razvoja kriterijev za ocenjevanje uspešnosti delavcev in organizacij ter ocenjevanja preferenc potrošnikov, zadovoljstva kupcev in tržnih strategij.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: izr. prof. dr. Nevenka Podgornik, doc. dr. Jana Krivec

ECTS: 5

Uvod v gospodarsko, delovno in obligacijsko pravo

Študenti bodo poznali in razumeli relevantne predpise in institute s področij gospodarskega, delovnega in obligacijskega prava. Znali bodo uporabiti vire ter samostojno uporabljati predpise.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: red. prof. dr. Marko Novak

ECTS: 5

Marketinške strategije na podlagi podatkov

Študenti bodo pridobili znanje in razumevanje za oblikovanje konceptualnega modela na osnovi podatkov za ozaveščanje o blagovni znamki, vrednosti potencialnih kupcev, retrospektivni vrednosti za kupca, predvidevanja stopnje osipa, navzkrižne prodaje in namenov segmentacije.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Goran Klepac

ECTS: 5

Pridobivanje sredstev

Študenti bodo poznali in razumeli možnosti ter omejitve pri pridobivanju sredstev, pravila za pridobivanje sredstev in znali oceniti načelne možnosti  določenega razvojno-raziskovalnega projekta. Poznali in razumeli bodo temeljne dokumente, ki opredeljujejo možnosti pridobivanja sredstev, znali bodo organizirati delo drugih partnerjev, ki sodelujejo pri pripravi. Sposobni bodo pripraviti opis projekta na tak način, da ga evalvator lahko dobro oceni ter zastaviti administrativno-finančno vodenje projekta.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: red. prof. dr. Borut Rončević, doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak

ECTS: 5

Uporabniška izkušnja

Študenti bodo pridobili znanja za oblikovanje uporabniških vmesnikov za uporabnike, ki želijo opraviti svoje naloge učinkovito in enostavno. Razumeli bodo osnovne uporabniške zahteve, ki so potrebne za uporabniško načrtovanje. Pridobili bodo znanja za uporabo tehnik za izdelavo produktov, ki so privlačni in enostavni za uporabo.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Urška Fric

ECTS: 5

Družba prihodnosti

Študenti bodo pridobili napredna znanja ter razvili sposobnost za zasnovo, načrtovanje, implementacijo in analizo konceptov Industrije 5.0 in digitalne transformacije na različnih področjih. Pripravljeni bodo prispevati praktične/relevantne ideje in perspektive o dodani vrednosti, ki jih te spremembe prinašajo v okolje. Svoje vedenje o postopkih implementacije elementov Industrije 5.0 in digitalne transformacije bodo sposobni prenašati na druge. Znali bodo ustvarjalno in tvorno uporabljati moderna orodja in postopke za zasnovo, načrtovanje, izvedbo in analizo različnih konceptov digitalne transformacije na osnovi vpogleda, kot tudi izkušenj s praktičnimi izvedbami projektov Industrije 5.0, in digitalne transformacije v različnih poslovnih in organizacijskih okoljih. Usposobljeni bodo za interpretacijo konkretnih primerov iz prakse.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Doc. dr. Victor Cepoi

ECTS: 5

Vedenje potrošnikov v digitalni družbi

Študenti bodo znali uporabljati pridobljena znanja in veščine pri razlagi temeljnih teorij, konceptov in vprašanj vedenja potrošnikov. Naučili se bodo opredeliti pojma potrošnik in potrošništvo, poznali značilnosti vedenjskih procesov potrošnikov ter osnovnih teorij in modelov ter ved, ki proučujejo potrošnika. Razumeli bodo, da vedenje potrošnikov determinirajo notranji in zunanji dejavniki, znali bodo opredeliti raziskovalni problem v nakupnem vedenju potrošnikov, načrtovati raziskavo za rešitev problema, raziskavo izvesti in rezultate uporabiti pri rešitvi problema, argumentirano predstaviti rešitev, analitično sklepati o posledicah predlagane rešitve in poznati značilnosti dobre rešitve. Pridobljena znanja bodo znali uporabiti pri načrtovanju trženjskega spleta.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Prof. dr. Tina Vukasović

ECTS: 5

Obnovljivi viri energije in sonaravni razvoj

Študenti bodo pri predmetu spoznali osnove pretvarjanja energij, pridobili bodo poznavanje osnov obnovljivih virov energije, razumeli bodo pomen obnovljivih virov energije (OVE) za energetsko oskrbo ter razvili sposobnost ocenjevanja primernosti posameznih rešitev implementacije okolju prijaznih tehnologij. Usposobili se bodo za kritično presojo vplivov OVE na okolje in družbo, ki nastanejo pri njihovi uporabi.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Prof. dr. Simon Muhič

ECTS: 5

Varovanje informacij

Študenti bodo razumeli pristop varovanja informacij, ki lahko generira dodano vrednost organizaciji. Spoznali bodo razliko med različnimi vrstami informacij, grožnjami in osnovnimi ukrepi za zmanjševanje tveganj. Poznali bodo široko uporabljive tehnike in metode za varovanje informacij ter poznali sistem upravljanja varovanja informacij.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: doc. dr. Boštjan Delak

ECTS: 5

Inteligentni sistemi v informatiki

Študenti bodo pridobljeno znanje uporabili za prepoznavanje inteligentnih sistemov. Spoznali bodo avtonomne (pametne) sisteme in naprave ter jih ponudili v procese delovanja družbe in gospodarstva. Skozi sistemsko razpravo in prikaz relevantnih podatkov bodo prepoznali gospodarske učinke inteligentnih sistemov. Spoznali bodo učinke razvoja inteligentnih sistemov v industrijskem razvoju 4.0 in novosti, ki jih prinašajo sistemi sožitja naravne in umetne inteligence v razvoju industrije 5.0. Spoznali bodo posamezne postopke dela avtonomnih inteligentnih sistemov ter se skozi to znanje pripravili za delo v novodobnih industrijskih panogah. Pridobili bodo znanja za pripravo inovacijskih sistemov znotraj njihovih organizacijskih struktur v proizvodnji ali drugje.

POVEZAVA na učni načrt

NOSILEC: Izr. prof. dr. Sašo Murtič

ECTS: 5

Skip to content