doc. dr. Janez Kolar

E-mail: janez.kolar@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 37337

Dr. Janez Kolar sam zase pogosto pravi, da je popotnik skozi čas, ki raziskuje poti do uspeha v najširšem smislu, v bistvu poti do sinhronizacije, uskladitve starodavnih modrosti in skrivnosti s ustvarjalnimi potenciali sedanjosti na ustrezne in človeku prijazne načine, seveda tudi s pomočjo najnovejših tehnologij, ki spodbujajo vzdržno sobivanje in visoko kakovost življenja v prihodnje.

S spoznavanjem različnih znanstvenih disciplin (strojništvo, ekonomija, podjetništvo, sociologija) si tudi sam aktivno prizadeva za povezovanje analogij in odgovoriti na vprašanje, kako (tudi z akademskimi sredstvi) najti ključne dejavnike individualnega, skupinskega, organizacijskega, državnega in občega uspeha.

Njegova poslovno/podjetniška kariera ga je vodila od vodenja usposabljanja do upravljanja s človeškimi viri (GEA College d.d. in DHL International Express), do prodaje (Volvo TrucksL’Oréal Paris in Panasonic/Matsushita Eletric Industrial Corporation Japan) do korporativnega upravljanja – član uprave -namestnik predsednika uprave delniške družbe Aerodrom Ljubljana, ki je upravljala z letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Med drugim je delal tudi kot višji svetovalec za trženje v Tehnološkem parku Ljubljana in kot namestnik direktorja Slovenske filharmonije za poslovno področje.

Od leta 2018 je kot raziskovalec delno zaposlen na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici (na Evropskem projektu KnowING IPR, ki se ukvarja predvsem z izzivi približevanja področja Intelektualne lastnine (zlasti) manjšim in srednjim podjetjem v Podonavju), hkrati pa kot podjetnik razvija različne projekte na področju poslovne podpore ter optimizacije in digitalizacije poslovnih procesov. Je predsednik nadzornega sveta Thermana, d.d., družba dobrega počutja, poleg tega pa je v preteklosti deloval tudi kot član in podpredsednik nadzornih svetov Iskre Emeco d.d. in Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o. Soustanovil je in opravljal funkcijo predsednika dveh Rotary klubov, deloval kot član izvršilnega odbora Kluba managerjev Ljubljana in član slovenskega kadrovskega združenja. Bil je tudi med ustanovnimi član Indijsko-slovenskega društva prijateljstva. Od svojega prvega javnega predavanja (če izvzamemo zagovor prve diplomske naloge), 13. decembra 1992 v Teharjah, na temo Priprave  zmagovitega poslovnega načrta, je vodil na stotine različnih usposabljanj, delavnic, coachingov, fakultetnih predavanj in teambuildingov v Sloveniji in na tujem. Kot mentor si šteje v (p)oseben privilegij, da je lahko že do sedaj sodeloval s preko 200 diplomantkami in diplomanti na različnih stopnjah širom države.

Dr. Janez Kolar describes himself as a Traveler through time, exploring routes to success in the widest sense, essentially routes to synchronize and align ancient wisdom and mysteries with today’s creative potentials in a way that fosters coexistence and good quality of life for both the present and the future. With a master’s degree in Economics, a Degree in mechanical engineering, and a Ph.D. in Sociology, he is also actively working towards connecting analogies and finding key factors of individual, group, organizational, national, and humankind success through academic means. If he’s spent the first 25 years of his career mainly gathering knowledge, experience, and wisdom, in the next 25+ years he intends to share all these for the benefit and wellbeing of all stakeholders involved.

His corporate career has led him from Training management to HR management (GEA College and DHL Express), to Sales management (Volvo TrucksL’Oréal Paris, and Panasonic/Matsushita) to serving as Vice-president of the Board at the Airport of Ljubljana.  He has also worked as a senior consultant at Technology park Ljubljana and as Deputy to the general manager at Slovenian Philharmonics.  He serves as the President of the Supervisory Council of THERMANA d.d. and has also served as a member and a vice-president of Supervisory councils of Iskra Emeco Inc. and Slovenian Air-Traffic control, Lim. In 1993 he was the youngest SME’s Advisor with a national license. He founded and served as a President of two Slovenian Rotary clubs, has been a member of the Executive Committees at Manager’s Club Ljubljana, and a member of a Slovenian Human Resource Association. He also encourages partnerships with India and is the founding member of the Indian-Slovenian Friendship Society. Since his first real public lecture on December 13th, 1992 on how to create a successful Business plan, he has led hundreds of different trainings, workshops, university lectures, coachings and teambuilding’s in Slovenia and abroad.

1. letnik

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) ter sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo tudi empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Informatizacija poslovnih procesov

Predmet Informatizacija poslovnih procesov študente seznani s konceptom procesne organizacije. To so organizacije, ki znotraj svojega delovanja uporabljajo različne procese oz. postopke, katere moramo poznati in jih znati tudi upravljati (menedžment poslovanja) ter modelirati. Študentje pregledajo primere dobrih praks in spoznajo pomen simulacij procesov (testov) pri prenovi poslovanja. Izdelajo informacijsko podporo za procese, saj pri predmetu pripravijo seminarsko nalogo in pišejo poročila eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Temelji ekonomije

Predmet Temelji ekonomije popelje študente na področje ekonomije kot vede. Pri tem spoznajo mikroekonomijo s temeljnimi zakonitostmi trga, proizvodnje in stroškov ter ponudbe in povpraševanja. Nadalje sledi makroekonomija z denarno politiko, gospodarsko rastjo, inflacijo in stabilnostjo cen ter na koncu še mednarodno poslovanje oz. svetovno gospodarstvo. Spoznajo tudi pojem gospodarska rast, vpliv države v gospodarstvu in makroekonomsko politiko. Študentje se s pomočjo osnovnih metod in postopkov ekonomskega raziskovanja in delovanja posvetijo tudi projektnemu delu ter pripravijo seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Informatizacija poslovnih procesov

Predmet Informatizacija poslovnih procesov študente seznani s konceptom procesne organizacije. To so organizacije, ki znotraj svojega delovanja uporabljajo različne procese oz. postopke, katere moramo poznati in jih znati tudi upravljati (menedžment poslovanja) ter modelirati. Študentje pogledajo primere dobrih praks in spoznajo pomen simulacij procesov (testov) pri prenovi poslovanja. Hkrati izdelajo modele informacijskih procesov in razmislijo o inovacijah ter izboljšavah teh procesov. Pri predmetu pripravijo seminarsko nalogo in pišejo poročila eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, opremo za podporo e-poslovanju, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

 

1. letnik

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) ter sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo tudi empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije

Predmet Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije študente seznani z osnovami spletnih in mobilnih aplikacij, kot so faze razvoja, življenjski cikel, pristop k uporabi aplikacij in poslovni modeli za uporabo spletnih oz. mobilnih aplikacij, kar ponazori tudi s primerom dobrih/slabih praks. Tako študentje spoznajo pomembnost poznavanja celotnega življenjskega cikla razvoja spletne/mobilne aplikacije, vlogo pravilne identifikacije poslovnega modela in njegovo vlogo znotraj razvoja spletne/mobilne aplikacije ter tudi z izdelavo seminarske naloge demonstrira razumevanje in sposobnost timskega in individualnega dela na področju identifikacije, zasnove, planiranja, razvoja, prodaje in trženja spletne/mobilne aplikacije. Povezava na učni načrt.

 

1. letnik

Informatizacija organizacije

Predmet študentom omogoči razumevanje informatizacije organizacije in njenega pomena za učinkovitost procesov v organizaciji. Informatizacija je pomembna pri organizacijskih, izvedbenih, administrativnih in podpornih procesih, zato jo je potrebno izpeljati z uvajanjem celovitih informacijskih rešitev in rešitev e-poslovanja. Kar pomeni, da študentje spoznajo tako zahteve uporabnikov, omejitve procesov in možnosti njihovih inovacij, poslovna pravila, programe za izdelavo aplikacij, baze podatkov in njihovo vzdrževanje. S pridobljenim znanjem študentje pripravijo projektni načrt za uvajanje novih informatiziranih procesov. Povezava na učni načrt.

 
Skip to content