Vpis kot občan

Posameznik se lahko vključi v študijski proces kadarkoli med letom in opravlja študijske obveznosti kot občan pod enakimi pogoji kot vpisani študenti. Občan je oseba, ki nima statusa študenta na fakulteti, torej tudi nima pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta. Želi pa opravljati študijske obveznosti, določene s študijskimi programi fakultete. Občan lahko opravlja študijske obveznosti pri predmetih posameznega študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje.

Posameznik se lahko kot občan vključi v študijski program. Vključi se lahko v neomejeno število predmetov, ki se izvajajo v tekočem študijskem letu. 

Informacije o načinu vključitve kandidat dobi v referatu fakultete (e-mail: referat@fis.unm.si).

Cena posameznega predmeta

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. Skladno s cenikom fakultete je vrednost kreditne točke za izračun cene posameznega predmeta odvisna od izbranega študijskega programa, in sicer:

  • Informatika v sodobni družbi (VS): 41,66 €
  • Računalništvo in spletne tehnologije (VS): 48,33 €
  • Informatika v sodobni družbi (UN): 43,33 €
  • Informatika v sodobni družbi (MAG): 48,33 €
  • Računalništvo in spletne tehnologije (MAG): 55,00 €
  • Podatkovne znanosti (MAG): 48,33 €
  • Informacijska družba (DR): 55, 00 €

Cena zajema izvedbo predavanj, vaj in trikratno opravljanje izpita vsakega posameznega predmeta.

Pogoj za dokončanje študijskih obveznosti

Pogoj za dokončanje posameznega predmeta so opravljene vse študijske obveznosti, predvidene z učnim načrtom.

Na opravljanje izpitnih obveznosti se občan prijavi vsaj 4 dni pred izpitnim rokom v referatu. Pogoj za udeležbo na izpitnem roku je predhodno plačilo izvedbe predmeta.

Po opravljenih študijskih obveznostih občan prejme potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih kreditnih točkah. Opravljene študijske obveznosti lahko uveljavi ob vpisu v študijske programe na fakulteti.

Izpis oz. prepis na redni/izredni študij

Če želite prekiniti izobraževanje kot občan, morate v referatu izpolniti izpisnico. Možno je tudi prekiniti izobraževanje kot občan in se v naslednjem študijskem letu vpisati kot redni ali izredni študent (odvisno od prijavljenih izpitov je možen tudi vpis v višji letnik oz. se v primeru vpisa kot izredni študent lahko sorazmerno zniža šolnina glede na opravljene izpite).

Skip to content