doc. dr. Tomaž Aljaž / Asst. Prof. Ph.D. Tomaž Aljaž

E-mail: tomaz.aljaz@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 19684

Dr. Tomaž Aljaž je vodja projektov s področja informacijske tehnologije, kjer je osredotočen na vodenje projektov, vpeljavo izboljšav v delo projektnih ekip, vzpostavitev in vzdrževanju optimalne uporabe virov in zmanjšanju operativnih tveganj. Predhodne izkušnje segajo na področje razvoja in raziskav informacijsko komunikacijske tehnologije kjer je bil zadolžen za vodenje oddelkov, projektov, produktnega vodenja in priprave celovitih rešitev. Objavil je mnogo člankov s področja informacijsko komunikacijske tehnologije, vodenja oddelkov in zaposlenih, projektnega vodenja, procesov s pomočjo uporabe metodologije Teorije omejitev (angl. Theory Of Constrains). Ima doktorat s področja elektrotehnike, Fakultete za elektrotehniko in računalništvo Maribor. Svoje znanje s področja vpeljave »vitkih« metodologij dela je v letih 2013 in 2014 izpopolnjeval na Washington State University, ZDA, ki je specializirana za vpeljevanje »vitkih« metod dela v organizacije, projektna vodenja in druge metode s ciljem izboljšanja rezultatov v podjetjih. Prav tako že več kot 9 let predava s področja informacijske in komunikacijske tehnologije doma in v tujini. V aprilu 2014 je pridobil tudi certifikat na mednarodni organizaciji Theory Of Constraints International Certification Organization (TOCICO).

Dr. Tomaz Aljaz is involved in managing IT projects focusing to managing projects, improve performance of project team, establishing and maintaining optimal use of resources and reducing operating risks. Prior experiences are related to R&D environment working as Resource, Project and product manager, as well as Solution manager. He has published many articles on information technology and telecommunication area, resource management, project management and process improvements using Theory of Constraints methodology. He holds Ph.D. in Electrical Engineering from Faculty of Electrotechnical Engineering and Computer Science Maribor and finish courses related to Constraint Management at Washington State University, USA. Dr. Aljaž has taught at graduate and post graduate level more than 9 years topic related to performance improvements of organizations, project management, information technology and telecommunication. Dr. Aljaž received in 2014 Jonah certificate, recognized by Theory Of Constraints International Certification Organization (TOCICO).

1. letnik

Informacijski sistemi

Informacijski sistemi predstavljajo osnovo za učinkovito delovanje organizacij, saj organizacije poslujejo z ogromno količino podatkov, zato je pomembna struktura in življenjski cikel informacijskega sistema. Enota za informacijske sisteme mora skrbeti za tehnologijo (strojna, komunikacijska in programska oprema), ljudi v informacijskem sistemu in pravila za doseganje varnosti, standardov delovanja ter etičnosti. Hkrati v organizacijah obstaja več informacijskih sistemov (nabavni, proizvodni, prodajni, računovodski, kadrovski), ki jih bodo študentje spoznali pri predmetu. Na predavanjih, eksperimentalnih vajah ter s seminarsko nalogo študentje spoznajo informacijski inženiring in so zmožni sodelovati pri razvoju informacijskega sistema organizacije. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Informacijski sistemi

Informacijski sistemi predstavljajo osnovo za učinkovito delovanje organizacij, saj organizacije poslujejo z ogromno količino podatkov, zato je pomembna struktura in življenjski cikel informacijskega sistema. Enota za informacijske sisteme mora skrbeti za tehnologijo (strojna, komunikacijska in programska oprema), ljudi v informacijskem sistemu in pravila za doseganje varnosti, standardov delovanja ter etičnosti. Hkrati v organizacijah obstaja več informacijskih sistemov (nabavni, proizvodni, prodajni, računovodski, kadrovski), ki jih bodo študentje spoznali pri predmetu. Na predavanjih, eksperimentalnih vajah ter s seminarsko nalogo študentje spoznajo informacijski inženiring in so zmožni sodelovati pri razvoju informacijskega sistema organizacije. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Informacijska podpora poslovnih procesov

Predmet Informacijska podpora poslovnih procesov študente seznani s konceptom procesne organizacije. To so organizacije, ki znotraj svojega delovanja uporabljajo različne procese oz. postopke, katere moramo poznati in jih znati tudi upravljati (menedžment poslovanja) ter modelirati. Študentje pregledajo primere dobrih praks in spoznajo pomen simulacij procesov (testov) pri prenovi poslovanja. Izdelajo informacijsko podporo za procese, saj pri predmetu pripravijo seminarsko nalogo in pišejo poročila eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

 

1. letnik

Projekti informacijskih tehnologij

Študentje osnovno znanje o projektnem delu nadgradijo s poznavanjem informacijsko komunikacijskih orodij za vodenje projektov, ki jih tudi aktivno uporabljajo na vajah. Spoznajo postopke projektnega vodenja, organiziranja, delovanja in komuniciranja s projektno skupino, identifikacije naročnikovih zahtev, razvoja načrta projekta informacijskih tehnologij, sistemski pristop v upravljanju projektov, monitoring projekta in nadzor ter upravljanje tveganj v projektih IT. Tako so sposobni pripraviti in voditi projekt informacijskih tehnologij, nadzirati izvajanje projektov informacijskih tehnologij in pri tem uporabljati ustrezno tehnologijo za vodenje projektov. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Upravljanje fizičnih omejitev v organizacijah

Predmet Upravljanje fizičnih omejitev v organizacijah študentu predstavi uvod v teorijo omejitev, s pomočjo te teorije pa mu omogoči sposobnost reševanja fizičnih omejitev v organizaciji. Študent dobi vpogled v zmanjševanje vpliva variabilnosti med procesi, kjer so omejitve fizične narave, zagotavljanje stabilnosti, predvidljivosti in zanesljivosti končnih rezultatov dela (procesa), skrajšanje časov, potrebnih za izvedbo nalog (izdelkov) in znižanje zalog, zmanjševanje konfliktov v procesu dela in izboljšanje odzivnosti glede potreb trga itd. Študent spozna in razume procese v organizacijah in je sposoben njihove kompleksne analize, pridobi znanje o uporabi raznih raziskovalnih metod in tehnik ter sposobnost uporabe in kombiniranja znanj na različnih področjih. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Razvoj programske opreme

Predmet Razvoj programske opreme študente pouči o procesih, ki jih je mogoče informacijsko podpreti z informacijskim sistemom. Študenti pri predmetu pridobijo znanja, ki jim omogočijo, da identificirajo prispevek informacijskega sistema k dodani vrednosti organizacije, poznajo in razumejo življenjski cikel programske opreme, poznajo in prepoznajo prednosti in pomanjkljivosti različnih metodologij in tehnik za analizo in razvoj programske opreme. S pridobljenim znanjem lahko študenti uporabljajo metode in tehnike informacijskega inženiringa, osnovne elemente jezika UML, tehnike agilnega razvoja in so zmožni sodelovati pri analizi in razvoju informacijskega sistema organizacije. Povezava na učni načrt.

Projekti informacijskih tehnologij

Izbirni predmeti

Upravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov

Predmet študentom omogoči poznavanje področja upravljanja informacijskih in komunikacijskih sistemov v organizaciji od načrtovanje do izvedbe, ob upoštevanju tehnoloških, poslovnih, organizacijskih in drugih vidikov. Študentje tudi s pomočjo izdelane seminarske naloge poglobijo znanje o delovanju in modelih informacijskih sistemov ter o medsebojni povezanosti z organizacijo, načinom dela, poslovnimi procesi (kako vplivajo en na drugega). Tako so študentje sposobni razumeti in sodelovati v procesu upravljanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij v organizaciji ter sodelovati v oziroma voditi projekte uvajanja celovitih informacijskih in komunikacijskih rešitev. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Razvoj poslovno-informacijskega sistema

Pri predmetu Razvoj poslovno-informacijskega sistema se študent sreča z uvodom v poslovno informacijski sistem, vizijo in strategijo podjetja, kakor tudi z življenjskim ciklom poslovno informacijskega sistema. Pobližje spozna metode zbiranja zahtev, evalvacije in izbire IS, kakor tudi projektne pristope k izvedbi in uvedbi IS.  Študentje pridobijo znanje, kako človeški viri omogočajo izvajanje strategij in razvoj PIS ter kako razviti učinkovito komunikacijo z naročniki, uporabniki, člani ekipe in drugimi, povezanimi z razvojem, delovanjem in vzdrževanjem PIS. Poznajo pomen procesov in orodij za učinkovito vzdrževanje PIS. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Medorganizacijsko poslovanje

Pri predmetu Medorganizacijsko poslovanje slušatelji preučijo medorganizacijske sisteme in priložnosti ter okoliščine za uvedbo e-poslovanja gospodarskih družb, bank, vladnih organizacij in lokalnih skupnosti za povečanje konkurenčnosti. Pri tem uporabijo znanja o informacijski tehnologiji, e-poslovanju in poslovnih procesih, medorganizacijske sisteme pa pogledajo iz poslovnih, ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških in pravnih vidikov razvijanja. Povezava na učni načrt.

Skip to content