doc. dr. Ana Hafner

E-mail: ana.hafner@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 29648

Ana Hafner je leta 2002 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani diplomirala iz smeri družboslovna informatika in leta 2014 doktorirala na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi gorici. Leta 2020 je na Fakulteti za informacijske študije zaključila svoj triletni postdoktorski raziskovalno-razvojni projekt »Inovacijski potencial slovenske avtomobilske industrije«. Pred tem je vrsto let delala za združenje slovenskih izumiteljev ASI in za nekaj zasebnih podjetij, raziskovalne izkušnje pa je med drugim pridobivala tudi na Inštitutu za razvojne in strateške analize. Raziskovalno jo zanimajo predvsem inovacije, izumitelji in s tem povezana analiza baz pravic intelektualne lastnine.

V študijskem letu 2022/2023 je soizvajalka predmetov E-poslovanje, Statistika 1, Statistika 2, Multivariatna analiza in Metode kvantitativne analize.

In 2002, Ana Hafner graduated in the Faculty of Social Sciences in Ljubljana from social science informatics, and in 2014 she received her doctorate from the School of Advanced Social Studies in Nova Gorica. In 2020, she completed her three-year postdoctoral research and development project “Innovation potential of the Slovenian automotive industry” at the Faculty of Information Studies. Prior to that, she worked for many years for the Association of Slovenian Inventors ASI and for some private companies, and gained research experience at the Institute for Development and Strategic Analysis. Her research interests are mainly innovations, inventors and related analysis of intellectual property rights databases.

In the academic year 2022/2023, she is a co-lecturer of the courses E-business, Statistics 1, Statistics 2, Multivariate analysis and Quantitative analysis methods.

1. letnik

Statistika 1

Pri predmetu Statistika 1 študenti spoznajo proces statistične obdelave podatkov (npr. obdelava anketnih vprašalnikov). Vzorec, spremenljivka, vprašalnik, aritmetična sredina, mediana, koeficient korelacije, časovne vrste so le nekateri od pojmov, ki jih aktivno uporabljajo pri samem predmetu. Za osnovno statistično obdelavo podatkov študentje na vajah v računalniški učilnici uporabijo sodobna programska orodja (SPSS, …), ki omogočajo analizo zbranih podatkov. Pripravijo tudi projekt, ki obravnava konkreten statistični problem. Povezava na učni načrt.

Statistika 2

Predmet Statistika 2 nadaljuje predstavitev procesa statistične obdelave podatkov. Verjetnostni račun, anketno raziskovanje, ocenjevanje parametrov, slučajni vzorci, statistične domneve, bivariatna analiza so novi pojmi, ki jih študentje spoznajo. Za osnovno statistično obdelavo podatkov na vajah v računalniški učilnici uporabijo sodobna programska orodja (R), ki omogočajo urejanje in prikazovanje podatkov, izračun vseh pomembnih parametrov, intervalne ocene parametrov ter preizkušanje domnev. Pripravijo tudi projekt, s katerim rešijo konkreten statistični problem. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Multivariatna analiza

Multivariatna analiza študente seznani s teoretskimi osnovami in s praktičnimi vidiki statističnih metod s področja multivariatne statistike. Študentje se srečajo z matrikami, razvrščanjem v skupine, multivariatno, regresijsko, faktorsko in diskriminantno analizo, analizo variance ter analizo glavnih komponent. Pri tem se usposobijo za izvedbo najzahtevnejše statistične analize za izvedbo raziskav, kjer se obravnava povezava med več statističnimi spremenljivkami hkrati. Po skupinah izvedejo projekt, kjer konkreten statistični problem rešujejo tudi z uporabo najaktualnejših programskih orodij za statistično analizo. Povezava na učni načrt.

3. letnik

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Statistika 1

Pri predmetu Statistika 1 študenti spoznajo proces statistične obdelave podatkov (npr. obdelava anketnih vprašalnikov). Vzorec, spremenljivka, vprašalnik, aritmetična sredina, mediana, koeficient korelacije, časovne vrste so le nekateri od pojmov, ki jih aktivno uporabljajo pri samem predmetu. Za osnovno statistično obdelavo podatkov študentje na vajah v računalniški učilnici uporabijo sodobna programska orodja (SPSS, …), ki omogočajo analizo zbranih podatkov. Pripravijo tudi projekt, ki obravnava konkreten statistični problem. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Metode kvantitativne analize

Metode kvantitativne analize predstavijo pristope kvantitativnega raziskovanja ter izbrane statistične metode za izvedbo zahtevnih kvantitativnih analiz. Študentje spoznajo vse najpomembnejše faze kvantitativne raziskave: formuliranje raziskovalnih vprašanj oz. hipotez, definiranje skupine, na kateri se bo izvajala kvantitativna analiza, morebitna izbira vzorca, definiranje merjenih spremenljivk, zbiranje podatkov (merjenje), analiza podatkov, preverjanje domnev in interpretacija ter predstavitev rezultatov. Pri tem uporabljajo sodobno programsko opremo (poudarek je na zahtevnem, a zelo zmogljivem programu R). Povezava na učni načrt.

Skip to content