prof. dr. Mateja Rek

Govorilne ure: po dogovoru
E-pošta: mateja.rek@fis.unm.si

Prof. dr. Mateja Rek je zaposlena kot profesorica na Fakulteti za informacijske študije in Fakulteti za uporabne družbene študije. Je vodja Infrastrukturnega programa – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti v Sloveniji, ki ga financira Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Je raziskovalka programa »Razvojni procesi in interakcije v digitalni družbi na Fakulteti za informacijske študije, ki ga financira ARIS. Je tudi članica Jean Monnet Evropskega omrežja za digitalizacijo in e-vladanje, projekta Jean Monnet Policy Debate, ki ga financira Erasmus+.

Je redna profesorica za sociologijo in raziskovalka na področju komunikologije, ki redno predava na domačih fakultetah, gostuje tudi v tujini. Od leta 2009 do 2013 je bila dekanja Fakultete za medije v Ljubljani in od 2016 do 2018 dekanja Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

Po delu v civilnem sektorju pri Open Society Institute v regiji jugovzhodne Evrope v začetku 2000-ih se je odločila, da svoje znanje in delovne izkušnje v civilnem sektorju nadgradi z akademskim angažmajem. Leta 2008 je doktorirala iz sociologije, kjer je raziskovala vlogo socialnega kapitala pri oblikovanju civilne družbe v EU. Bila je članica mednarodne doktorske mreže na temo “Vključenost civilne družbe v evropsko upravljanje”, ki jo je vodila profesorica dr. Beate Kohler-Koch iz Mannheimskega centra za evropske družbene raziskave (MZES). Delala je na številnih projektih z organizacijami civilne družbe v regiji jugovzhodne Evrope. Trenutno je še posebej aktivna pri raziskovanju in promociji pomena medijske pismenosti in potrebe po medijski vzgoji v Sloveniji in EU. Objavila je več visoko uvrščenih znanstvenih del s področja medijske pismenosti in izobraževanja, medijske konstrukcije realnosti, strateškega komuniciranja, medkulturnega komuniciranja, družbenih sprememb in razvoja, aktivnega državljanstva in civilne družbe v EU.

———

Prof. dr. Mateja Rek works as a full professor at the Faculty of Information Studies and the Faculty of Advanced Social Studies. She is the head of the infrastructure program – collection, management and archiving of data on media literacy in Slovenia, which is financed by the Slovenian Research and Innovation Agency. She is a researcher of the program “Development processes and interactions in the digital society” at the Faculty of Information Studies, funded by ARIS. She is also a member of European Network on Digitalization and E-governance – a Jean Monnet Policy Debate project funded by Erasmus+.

She is a full professor of sociology and a researcher in the field of communication studies lecturing at host institutions, with regular guest lectures abroad. From 2009-2013 she was a Dean at Faculty of Media in Ljubljana and from 2016-2018 a Dean at School of Advanced Social Studies in Nova Gorica.

After working in civic sector as a manager at Open Society Institute in the region of Southeast Europe in the beginning of 2000s, she decided to upgrade her knowledge and work experience in civic sector with academic engagement in the field. She obtained PhD in Sociology in 2008, exploring the role of social capital in formation of civil society in the EU. She was a member of an International PhD Network on “Civil Society Involvement in European Governance”, chaired by Professor Dr. Beate Kohler-Koch from Mannheim Centre for European Social Research (MZES). She has worked on numerous projects with civil society organisations in the region of Southeast Europe. Currently, she is especially active in researching and promoting the importance of media literacy and the need for media education in Slovenia and the EU. She published several highly ranked scientific works on in the field of the media literacy and education, media construction of reality, strategic communication, intercultural communication, social change and development, active citizenship and civil society in the EU.

2. letnik

Spletni mediji

Predmet Spletni mediji obravnava splošne značilnosti medijskega komuniciranja in zgodovinski razvoj množičnih medijev ter vlogo medijev v sodobni družbi in njihovo demokratično poslanstvo. Posebej se osredotoči na značilnosti spletnih medijev in uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v klasične medije. Študentje se seznanijo tudi z vplivom uvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij na naravo medijskega komuniciranja in vplivom spletnih medijev na vsakdanje življenje. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Elektronsko komuniciranje in pismenost

Pri predmetu študentje spoznajo sam koncept komuniciranja in pristope k razumevanju koncepta. Nato se osredotočijo na elektronsko komuniciranje in uporabo e-medijev v družbenem življenju ter poslovnem svetu. Prav tu uporaba e-medijev ustvarja veliko prednosti zaradi hitrejšega poslovanja, različnih možnostih, ki jih omogoča, ter spodbujanja sodelovanja projektnih skupin. Študentje se poglobijo tudi v značilnosti poslovnih dokumentov in dopisov ter spoznajo načela komuniciranja ter osnove elektronske pismenosti. Tako so sposobni ustrezno jezikovno in oblikovno pripraviti različne oblike poslovnih komunikacij, poročil in dokumentov z uporabo primernih elektronskih komunikacijskih orodij, kar dokažejo tudi z izdelavo posameznih nalog. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmet

Marketinška komunikacija

Študent pri predmetu v povezavi z drugimi predmeti pozna in razume pojme in koncepte iz področij medijev in marketinga; pozna in uporablja osnovne metode in tehnike marketinga; izvede študijo primera in primerjalno študijo primera; zna uporabiti svoje teoretsko in metodološko znanje za reševanje praktičnih problemov s področij medijskega marketinga; zavzame stališče do ključnih etičnih vprašanj v raziskovalnem procesu in kritično vrednoti konkreten primer ter reflektira in kritično ovrednoti primernost določenega pristopa za rešitev konkretnega problema. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmet

Digitalni mediji (Informacijska družba)

Povezava na učni načrt.

Skip to content